Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 82, 485

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 01.10.2002 nr 310

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 4 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruses nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine» (RT I 2000, 62, 400; 2002, 44, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-dega 41 –46 järgmises sõnastuses:

« § 41. Kontrollitavas õhuruumis lendamiseks peavad õhusõidukid olema varustatud töökorras ja töörežiimis A/3 sisselülitatud sekundaarradari transpondriga.

§ 42. Transponder peab edastama infot ka õhusõiduki lennukõrguse kohta, kasutades täiendavalt töörežiimi C.

§ 43.  Ilma transpondrit kasutamata võib õhusõidukit kontrollitavas õhuruumis käitada ainult erijuhul (ühekordne lend hoolduskohta, otsimis- ja päästetööd vms) asjaomase lennuliiklusteenistuse kirjalikul nõusolekul. Ilma transpondrita purilennukiga võib lende teostada üksnes selleks ettenähtud alal.

§ 44. Transpondri kasutamine toimub kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ja Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsiooni EUROCONTROL nõuetega. Piloot valib transpondri töörežiimi ja koodi lennuliiklusteenistuse juhiste kohaselt.

§ 45. Sisenemisel Eesti õhuruumi peab piloot, kes on saanud lennuliiklusteenistuselt juhised transpondri töörežiimi ja koodi kohta, kasutama seda töörežiimi ja koodi (kuni uue juhise saamiseni). Piloot, kes ei ole saanud lennuliiklusteenistuselt juhiseid transpondri seadistuse kohta, käitab Eesti õhuruumi sisenemisel transpondrit töörežiimil A/3 koodiga 2000 (kuni juhise saamiseni).

§ 46. Töörežiimi A/3 koodid 7700, 7600 ja 7500 reserveeritakse kasutamiseks vastavalt hädaolukorras, raadioside katkemisel või ebaseadusliku sekkumise korral õhusõiduki lendu.»;

2) paragrahvid 401 ja 402 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 401. Allahelikiirusega tsiviilkasutuses olev reaktiivlennuk, mille suurim lubatud stardimass on 34 tonni või rohkem ja reisijakohtade arv on üle 19, võib maanduda Eesti lennuväljale või startida sellelt, kui tema müratase ei ületa 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 16 «Keskkonnakaitse» 1. köite II osa 3. peatükis toodud piirväärtusi.

§ 402. Paragrahvis 401 nimetatud lennuk, mille müratase ületab §-s 401 nimetatud piirväärtusi, võib maanduda Eesti lennuväljale või startida sellelt ainult Lennuameti loal. Loa saamiseks tuleb vähemalt seitse päeva enne lendu esitada Lennuametile taotlus koos §-s 41 loetletud andmetega ning koopiaga õhusõiduki registreerinud riigi poolt väljastatud või tunnustatud mürasertifikaadist.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 72 järgmises sõnastuses:

« § 72. Paragrahv 42 jõustub 1. jaanuaril 2003. a.» 1 92/14/EMÜ (EÜT L 76, 23.03.1992, lk 21)

Peaminister Siim KALLAS

Majandusminister
ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json