Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2016
Avaldamismärge:RT II, 04.03.2016, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 12.12.2015

Vabariigi Valitsuse korraldus kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Türkmenistani valitsus, edaspidi pooled,

soovides arendada kahe riigi sõbralikke suhteid ning lihtsustada poolte kodanike reisimist,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kehtiva diplomaatilise passi kasutajatelt ei nõuta viisat Türkmenistani territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 30 päeva 180 päeva jooksul saabumise päevast arvates.

2. Türkmenistani kehtiva diplomaatilise passi kasutajatelt ei nõuta viisat Eesti Vabariigi territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 30 päeva 180 päeva jooksul saabumise päevast arvates.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kehtiva diplomaatilise passi kasutajad, kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Türkmenistani territooriumil, ning perekonnaliikmed, kes moodustavad osa nende ühisest leibkonnast ja kellel on samuti Eesti Vabariigi kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Türkmenistani territooriumile, sealt lahkuda ning seal viibida ilma viisata oma ametiaja lõpuni.

2. Türkmenistani kehtiva diplomaatilise passi kasutajad, kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigi territooriumil, ning perekonnaliikmed, kes moodustavad osa nende ühisest leibkonnast ja kellel on samuti Türkmenistani kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Eesti Vabariigi territooriumile, sealt lahkuda ning seal viibida ilma viisata oma ametiaja lõpuni.

3.  Lähetava riigi diplomaatiline esindus teavitab õigeaegselt asukohariigi välisministeeriumi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute asukohariigi territooriumile ametikohale saabumisest ja lõplikust lahkumisest.


Artikkel 3

Mõlema poole kodanikud, kes on kokkuleppe artiklite 1 ja 2 kohaselt viisanõudest vabastatud, võivad siseneda teise poole territooriumile, sealt lahkuda ning seda läbida mis tahes rahvusvahelise reisijate piiriületuseks ettenähtud piiripunkti kaudu.


Artikkel 4

Pooled teavitavad teineteist oma kehtivate välismaalaste sisenemist, reisimist ja viibimist reguleerivate õigusaktide muutmisest.


Artikkel 5

Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole kodanike kohustust järgida teise poole territooriumil kehtivaid õigusakte.


Artikkel 6

Mõlema poole pädevatel asutustel on õigus keelata kokkuleppe kohaselt viisanõudest vabastatud isiku riiki sisenemine või lühendada tema riigis viibimise aega avalikku korra või julgeoleku huvides.


Artikkel 7

Pooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku huvides. Peatamisest või peatamise tühistamisest teatatakse teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu 15 päeva ette.


Artikkel 8

Poole kodaniku diplomaatilise passi kadumise korral teise poole territooriumil teavitatakse  asukohariigi pädevaid asutusi. Asjakohase poole diplomaatiline või konsulaarasutus väljastab oma kodanikule uue passi või tagasipöördumistunnistuse ning teavitab sellest asukohariigi valitsuse pädevaid asutusi.


Artikkel 9

1. Pooled edastavad teineteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva jooksul pärast kokkuleppele allakirjutamist.

2. Kui pooled võtavad kasutusele uue diplomaatilise passi, edastatakse selle näidis teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.


Artikkel 10

Pooled lahendavad kokkuleppe kohaldamise ja rakendamisega seotud vaidlused konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.


Artikkel 11

1. Kokkulepe jõustub 60. päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu viimane teade poolte kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Mõlemad pooled võivad kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe lõpetamine jõustub 90 päeva pärast arvates kirjaliku teate saamisest.

3. Kokkulepet võib muuta poolte vastastikusel nõusolekul. Muudatused moodustavad kokkuleppe protokollid.


Koostatud Aşgabatis 12. detsembril 2015. aastal kahes eksemplaris eesti, türkmeeni ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Jaan Reinhold

Rashid Meredov

EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

TÜRKMENISTANI VALITSUSE NIMEL

 

Agreement  between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Turkmenistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json