Teksti suurus:

Muudetud 2006. aasta meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 04.03.2022, 2

Muudetud 2006. aasta meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatused

Vastu võetud 05.06.2018

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seadus

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon

 

2006. aasta meretöö konventsiooni koodeksi eeskirja 2.1 muudatused

Standard A2.1. Meretöölepingud

Lisada uus lõige 7:

„7. Iga liige nõuab, et meretöölepingu kehtivus jätkub ka ajal, mil meremeest peetakse laevade vastu suunatud piraatlusjuhtumist või relvastatud röövist tulenevalt laeva pardal või sellest väljaspool ebaseaduslikult kinni, sõltumata sellest, kas lepingu kehtivuskuupäev on möödunud või kas kumbki pool on teavitanud lepingu peatamisest või lõpetamisest. Käesolevas lõikes tähendab mõiste:
   a) piraatlus – sama, mis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsioonis;
   b) laeva relvastatud rööv – mis tahes isiklikul eesmärgil riigi sisevetes, saartevahelises meres või territoriaalmeres toime pandud ebaseaduslik kinnipidamine, rünne või muu vägivallaakt või nendega ähvardamine, välja arvatud piraatlus, mis on suunatud laeva või selle laeva pardal viibivate isikute või vara vastu, või nimetatud tegudele kihutamine või selliste tegude tahtlik soodustamine.“


2006. aasta meretöö konventsiooni koodeksi eeskirja 2.2 muudatuse

Standard A2.2. Töötasu

Lisada uus lõige 7:

„7. Kui meremeest peetakse piraatlusjuhtumist või laeva relvastatud röövist tulenevalt laeva pardal või sellest väljaspool ebaseaduslikult kinni, jätkatakse meretöölepingu, asjakohase kollektiivlepingu või kohaldatavate riigisiseste õigusaktide kohaselt töötasu ja muude maksete, sealhulgas käesoleva standardi lõikes 4 sätestatud mis tahes eraldiste ülekannete maksmist kogu ebaseadusliku kinnipidamise aja vältel ning kuni meremehe vabastamiseni ja standardi A2.5.1 kohase kojusõiduni või, juhul kui meremees sureb ebaseadusliku kinnipidamise ajal, kuni surmakuupäevani, mis on määratletud vastavalt kehtivatele riigisisestele õigusnormidele. Mõistete piraatlus ja laeva relvastatud rööv tähendus on sama standardi A2.1 lõikes 7 sätestatuga.“


2006. aasta meretöö konventsiooni koodeksi eeskirja 2.5 muudatused

Suunis B2.5.1. Õigus kojusõidul

Asendada lõige 8 järgnevaga:

„8. Õigus kojusõidule võib kehtivuse kaotada, kui meremees ei kasuta seda mõistliku aja jooksul, mis tuleb kindlaks määrata riigisiseste õigusnormide või kollektiivlepinguga, välja arvatud juhul, kui teda peetakse piraatlusjuhtumist või laeva relvastatud röövist tulenevalt laeva pardal või sellest väljaspool ebaseaduslikult kinni. Mõistete piraatlus ja laeva relvastatud rööv tähendus on sama standardi A2.1 lõikes 7 sätestatuga.“


AMENDMENTS OF 2018 TO THE CODE
OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006, AS AMENDED (MLC, 2006)

Amendment to the Code of the MLC, 2006, relating to Regulation 2.1

Standard A2.1 – Seafarers’ employment agreements

Insert a new paragraph 7:

7. Each Member shall require that a seafarer’s employment agreement shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either party has given notice to suspend or terminate it. For the purpose of this paragraph, the term:
   (a) piracy shall have the same meaning as in the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;
   (b) armed robbery against ships means any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State’s internal waters, archipelagic waters and territorial sea, or any act of inciting or of intentionally facilitating an act described above.


Amendment to the Code of the MLC, 2006, relating to Regulation 2.2

Standard A2.2 – Wages

Insert a new paragraph 7:

7. Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements under the seafarers’ employment agreement, relevant collective bargaining agreement or applicable national laws, including the remittance of any allotments as provided in paragraph 4 of this Standard, shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated in accordance with Standard A2.5.1 or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with applicable national laws or regulations. The terms piracy and armed robbery against ships shall have the same meaning as in Standard A2.1, paragraph 7.


Amendment to the Code of the MLC, 2006, relating to Regulation 2.5

Guideline B2.5.1 – Entitlement

Replace paragraph 8 by the following:

8. The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a reasonable period of time to be defined by national laws or regulations or collective agreements, except where they are held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships. The terms piracy and armed robbery against ships shall have the same meaning as in Standard A2.1, paragraph 7.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json