Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes vastastikuse viisanõudest loobumise kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2023
Avaldamismärge:RT II, 04.04.2023, 1

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes vastastikuse viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 20.02.2023

Vabariigi Valitsuse 05.03.2020 korraldus nr 70 kokuleppe eelnõu heakskiitmise mohta

Vabariigi Valitsuse 02.02.2023 korraldus nr 43 kokkuleppele allakirjutamiseks volituse andmise kohta

Väliministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsus ja (edaspidi pooled),

soovides tugevdada sõbralikke suhteid mõlema riigi vahel ning hõlbustada poolte diplomaatiliste passide kasutajate riiki sisenemist,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ning Egiptuse Araabia Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda teise poole riigi territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esmakordse sisenemise kuupäevast, tingimusel et nad ei asu teise poole territooriumil tööle ei füüsilisest isikust ettevõtjana ega muu eraõigusliku tegevuse raames.

2. Eesti Vabariigi kodanikud, kes on Egiptuse Araabia Vabariigi territooriumil asuvate diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste liikmed või rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ning Egiptuse Araabia Vabariigi kodanikud, kes on Eesti Vabariigi territooriumil asuvate diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste liikmed või rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda teise poole territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esmakordse sisenemise kuupäevast.

3. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud isikute perekonnaliikmed, kes elavad koos asjaomase isikuga ja kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda teise poole territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esmakordse sisenemise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesoleva kokkuleppe alusel kokku lepitud viisanõudest vabastamine ei vabasta artikli 1 lõigetes 2 ja 3 osutatud liikmeid asukohariigis akrediteerimisest, nagu on sätestatud 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artiklis 10 ning 23. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni artiklis 11, kooskõlas vastuvõtva riigi õigusaktidega.

Artikkel 3

Kõik kokkuleppe artiklis 1 osutatud isikud võivad siseneda teise poole riigi territooriumile, seda läbida või sealt lahkuda igas piiriületuspunktis, mis on avatud rahvusvaheliseks reisijate liikluseks.

Artikkel 4

Kumbki pool jätab endale õiguse keelata oma riigi territooriumile siseneda või seal viibida teise poole riigi kodanikel riikliku julgeoleku, tervishoiu või avaliku korra säilitamise kaalutlustel.

Artikkel 5

1. Kokkuleppe artiklis 1 osutatud isikud kohustuvad järgima ja täitma teise poole riigi territooriumil kehtivaid õigusakte, kui nad viibivad selle territooriumil.

2. Pooled teavitavad teineteist viivitamata oma selliste õigusaktide muudatustest, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, riigist väljumist, riigi läbimist ja riigis viibimist.

Artikkel 6

1. Pooled võivad riikliku julgeoleku, tervishoiu või avaliku korra säilitamise kaalutlustel täielikult või osaliselt peatada käesoleva kokkuleppe kohaldamise.

2. Selliste meetmete vastuvõtmisest ja lõpetamisest tuleb teist poolt viivitamata teavitada diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 48 tundi enne nende jõustumist.

3. Käesoleva artikli lõiked 1 ja 2 ei mõjuta teise poole õigust samamoodi peatada täielikult või osaliselt käesoleva kokkuleppe kohaldamine ajavahemiku jooksul, mil esimene pool on selle peatanud.

Artikkel 7

1. Kokkuleppe rakendamiseks esitavad mõlema poole pädevad asutused oma diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui kehtestatakse uued dokumendid või kehtivates diplomaatilistes passides tehakse muudatusi, teavitavad pooled teineteist sellest ning edastavad diplomaatiliste kanalite kaudu uute või muudetud dokumentide näidised vähemalt 30 päeva enne uute või muudetud dokumentide jõustumise kuupäeva.

Artikkel 8

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel kuupäevast, mil diplomaatiliste kanalite kaudu jõuab kohale viimane kirjalik teade, milles pooled teavitavad teineteist sellest, et on täidetud nende riigisisesed õiguslikud nõuded, mis on vajalikud kokkuleppe jõustumiseks. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

2. Kumbki pool võib igal ajal kokkuleppe lõpetada, teavitades teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu. Lõpetamine jõustub 90 päeva möödumisel sellise teate kättesaamise kuupäevast.


Koostatud Kairos, 20. veebruaril 2023 kahes eksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamise erinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse nimel

Ingrid Amer
Erakorraline ja täievoliline suursaadik

Ihab Nasr
Asevälisminister Euroopa küsimustes

 

Agreement  between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Mutual Visa Exemption for the Holders of Diplomatic Passports

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json