Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Suriname Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT II, 04.05.2021, 3

Eesti Vabariigi valitsuse ja Suriname Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 13.03.2020

Vabariigi Valitsuse 31.10.2019 korraldus nr 255 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Suriname Vabariigi valitsus (edaspidi eraldi pool ja koos pooled),

soovides tugevdada mõlema riigi sõbralikke suhteid ja arendada vastastikust koostööd;

eesmärgiga lihtsustada diplomaatilist passi kasutavate Eesti Vabariigi kodanike ja Suriname Vabariigi kodanike sisenemist vastavatesse riikidesse ja lahkumist vastavatest riikidest,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1
Viisanõude kaotamine

Poole kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda teise poole territooriumile, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esmakordse sisenemise kuupäevast eeldusel, et nad ei tee teise poole territooriumil tasustatud tööd, sealhulgas ei hakka füüsilisest isikust ettevõtjaks ega tegele muu eraviisilise äritegevusega.


Artikkel 2
Lähetuseks antud viisad

Poole kodanikud, kes on teise poole territooriumil asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või rahvusvahelise organisatsiooni esindajad, ja nende perekonnaliikmed, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda vastuvõtva riigi territooriumile, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esmakordse sisenemise kuupäevast.


Artikkel 3
Akrediteerimine

Viisanõude kaotamise kokkulepe ei vabasta artiklis 2 nimetatud diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajaid ja nende perekonnaliikmeid asukohariigi õigusaktide kohaselt asukohariigis akrediteerimisest, mis on ette nähtud 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 10 ja 23. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikliga 11.


Artikkel 4
Riigisiseste seaduste kohaldamine

1. Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole artiklites 1 ja 2 nimetatud kodanike kohustust täita teise poole riigi territooriumil kehtivaid õigusakte.

2. Pooled teavitavad teineteist viivitamata mis tahes muudatustest õigusaktides, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, sealt lahkumist ja läbisõitu ning seal viibimist.


Artikkel 5
Sisenemiskeeld

Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole pädevate asutuste õigust keelata ebasoovitavaks peetavatel isikutel oma territooriumile siseneda või seal viibida.


Artikkel 6
Peatamine

1. Mõlemal poolel on õigus kokkuleppe täitmine ajutiselt kas täielikult või osaliselt peatada avaliku korra, riigi julgeoleku või rahvatervise tagamiseks.

2. Selliste meetmete vastuvõtmisest ja lõpetamisest teatatakse viivitamata teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne nende jõustumist.


Artikkel 7
Reisidokumendid

1. Pooled edastavad teineteisele diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Pooled edastavad teineteisele teavet oma uute või muutunud diplomaatiliste passide kohta ja nende näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne nende ametlikku kasutuselevõttu.


Artikkel 8
Aegunud, kadunud või kahjustunud passid

Poole riigi kodanikud, Suriname Vabariigi diplomaatilise passi kasutajad või Eesti Vabariigi diplomaatilise passi kasutajad, kelle pass aegub, kaob või kahjustub sel ajal, kui nad viibivad teise poole riigi territooriumil, võivad lahkuda selle riigi territooriumilt uue kehtiva Suriname Vabariigi diplomaatilise passi, Eesti Vabariigi diplomaatilise passi või ajutise isikut tõendava dokumendiga, mis annab õiguse naasta oma kodakondsusjärgsesse riiki ja mille on välja andnud nende kodakondsusjärgse riigi diplomaatiline esindus või konsulaarasutus, ilma vajaduseta taotleda vastuvõtva riigi pädevate ametiasutuste luba.


Artikkel 9
Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vastuolud ja vaidlused lahendatakse sõbralikult pooltevaheliste konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.


Artikkel 10
Jõustumine, muudatused, kehtivusaeg ja lõpetamine

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel viimase sellise kirjaliku noodi saamisest, millega pooled on teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpuleviimisest. 

2. Kokkulepet võib muuta mõlema poole nõusolekul. Muudatused jõustuvad käesoleva artikli eelmise lõike kohaselt.

3. Kokkulepe sõlmitakse määramata ajaks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teavitades teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu. Lõpetamine jõustub 90 päeva möödumisel teate saamisest.


Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 13 märtsil 2020. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti, hollandi ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Urmas Reinsalu

Gardelito Hew A Kee

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Suriname Vabariigi valitsuse nimel

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Requirement Exemption for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json