Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 25 "Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele" muutmine

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 115, 1654

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 25 "Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele" muutmine

Vastu võetud 02.10.2002 nr 57

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311) § 3 lõike 4 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 «Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 75, 1156) tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Gaasiseadmele või selle andmeplaadile võib paigaldada muud märgistust tingimusel, et see ei vähenda vastavusmärgi nähtavust ja loetavust.»;

2)  paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Vastavusmärgi erinevad osad peavad olema ligikaudu sama kõrgusega, kuid mitte väiksemad kui 5 mm.»;

3)  paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Vastavusmärgiga kaasnevad andmed

(1)  Vastavusmärgile peab järgnema toodangu kontrollimisega seotud teavitatud asutuse registreeringunumber.

(2)  Vastavusmärk tuleb paigaldada gaasiseadmele või selle andmeplaadile koos järgmiste andmetega:
1)  tootja nimi või identifitseerimist võimaldav tähis;
2)  gaasiseadme kaubanduslik nimetus;
3)  kui see on asjakohane, siis kasutatava elektritoite tüüp;
4)  gaasiseadme kategooria;
5)  vastavusmärgi paigaldamise aastaarvu viimased kaks numbrit.

(3)  Sõltuvalt gaasiseadme omapärast võib lisada gaasiseadme paigaldamiseks vajalikku informatsiooni.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json