Teksti suurus:

Kultuuriväärtusega leiu leidjale tasu maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2011
Avaldamismärge:RT I 2002, 84, 495

Kultuuriväärtusega leiu leidjale tasu maksmise kord

Vastu võetud 08.10.2002 nr 314

Määrus kehtestatakse « Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 33 lõike 1 alusel.

§1. Tasu maksmise korraldaja

Kultuuriväärtusega leiu (edaspidi leid) leidjale korraldab tasu maksmist Muinsuskaitseamet.

§2. Leiu väärtuse kindlaksmääramine

(1) Muinsuskaitseamet määrab kindlaks leiu väärtuse ühe kuu jooksul leidja poolt leiu Muinsuskaitseametile üleandmise või leiukohast teatamise päevast arvates.

(2) Leiu väärtuse kindlaksmääramisele kaasatakse eksperte. Vajadusel küsitakse Muinsuskaitse Nõukogu arvamust.

§3. Tasu maksmine leidjale

(1) Muinsuskaitseamet maksab leiu leidjale tasu asja pooles väärtuses Muinsuskaitseameti eelarves selleks ettenähtud vahenditest ühe kuu jooksul pärast asja väärtuse kindlaksmääramist.

(2) Kui leiu pool väärtust on suurem kui Muinsuskaitseameti eelarves selleks ettenähtud summa, esitab Muinsuskaitseamet kultuuriministri kaudu taotluse tasu maksmiseks puuduva summa eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist. Sel juhul makstakse leiu leidjale tasu ühe kuu jooksul pärast lisavahendite eraldamist.

§4. Tasu maksmisest keeldumine

Tasu ei maksta isikule, kelle kohustuste hulka kuulub leidude otsimine või väljakaevamine või mälestiste uurimine või muinsuskaitsenõuete täitmise järelevalve.

§5. Tasu maksmise arvestuse pidamine

Leidude leidjatele tasu maksmise arvestust peab Muinsuskaitseamet.

§6. Vabariigi Valitsuse määruse osaline kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1994. a määruse nr 493 ««Kultuurimälestise omanikule (valdajale) riigieelarvest toetuse andmise korra», «Kultuurimälestise omanikule (valdajale) soodustuste tegemise korra» ja «Kultuuriväärtusega leiu eest leidjale tasu maksmise korra» kinnitamine» (RT I 1995, 4, 37; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punkti 1 alapunktiga 3 kinnitatud «Kultuuriväärtusega leiu eest leidjale tasu maksmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Siim KALLAS

Kultuuriminister Margus ALLIKMAA

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json