Teksti suurus:

Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I 2002, 84, 502

Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.10.2002 nr 321

Määrus kehtestatakse « Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 13 lõike 1 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387) § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine ja registri pidamise eesmärk

(1) «Kultuurimälestiste riiklik register» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1994. a määrusega nr 375 «Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine» (RT I 1994, 71, 1230; 1997, 75, 1273; 1999, 37, 480).

(2) Registri pidamise eesmärk on kultuurimälestiste (edaspidi mälestis) kohta andmete koondamine «Muinsuskaitseseadusest», teistest seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§2. Registreerimisobjekt

Registri registreerimisobjektiks on kultuuriväärtusega asjad, mis on «Muinsuskaitseseaduse» alusel tunnistatud mälestiseks (kinnis- ja vallasmälestised).

§3. Registri nimi

Registri ametlik nimi on «Kultuurimälestiste riiklik register».

§4. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav ja volitatud töötleja on Muinsuskaitseamet.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE ÕIGUSLIK REŽIIM

§5. Registri pidamine ja ülesehitus

(1) Registri pidamine toimub vastavalt «Muinsuskaitseseadusele», «Andmekogude seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387), käesolevale määrusele ning muudele õigusaktidele.

(2) Registrit peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna ja andmete töötlemisel kasutatakse andmete automatiseeritud töötlemist.

§6. Registrisse kantavate andmete koosseis

(1) Register sisaldab järgmisi andmeid:
1) andmed mälestiste kohta;
2) andmed registrist andmete väljastamise kohta.

(2) Registrisse kantakse mälestise kohta järgmised andmed:
1) registreerimise number;
2) registreerimise kuupäev;
3) andmed mälestiseks tunnistamise kohta (kultuuriministri käskkirja kuupäev ja number);
4) mälestise nimetus;
5) mälestise asukoht Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu järgi;
6) mälestise aadress;
7) mälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed (kinnismälestistel);
8) mälestise asukoha andmed riigi maakatastri järgi (kinnismälestistel);
9) andmed mälestise omanike või valdajate kohta (juriidilistel isikutel nimi, aadress, registrikood, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel nimi, aadress, registrikood (registrinumber), füüsilistel isikutel nimi, elukoha aadress, isikukood);
10) mälestise kirjeldus;
11) mälestise fotode ja negatiivide loetelu;
12) andmed mälestise kasutamise kitsenduste kohta;
13) mälestise koosseis;
14) andmed mälestiseks olemise lõpetamise kohta (kultuuriministri käskkirja kuupäev ja number).

(3) Registrisse kantakse registrile andmete üleandmise ja registrist andmete väljastamise kohta järgmised andmed:
1) kande järjekorranumber;
2) kuupäev;
3) selle isiku nimi ja isikukood, kellele andmed väljastati;
4) üleantavate ja väljastatavate andmete loetelu.

§7. Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE, JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE JA NENDE KAITSMINE

§8. Andmete alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
1) kultuuriministri käskkiri mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise kohta;
2) paragrahvis 9 sätestatud andmete esitajate poolt esitatud dokumendid.

§9. Andmete esitajad

(1) Andmete esitajateks on Muinsuskaitseamet, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning mälestiste omanikud või valdajad.

(2) Muinsuskaitseamet esitab mälestise kohta järgmised andmed:
1) andmed mälestiseks tunnistamise kohta;
2) mälestise nimetus;
3) mälestise asukoht Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu järgi;
4) mälestise aadress;
5) kinnismälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed ja andmed mälestise kasutamise kitsenduste kohta vastavalt «Muinsuskaitseseaduse» §-le 24;
6) mälestise kirjeldus;
7) mälestise fotode ja negatiivide loetelu;
8) andmed mälestiseks olemise lõpetamise kohta.

(3) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused esitavad andmed kinnismälestiste omanike ja kasutajate kohta.

(4) Mälestiste omanikud või valdajad esitavad andmed uue omaniku või valdaja kohta mälestise valduse üleminekul vastavalt «Muinsuskaitseseaduse» § 16 lõike 1 punktile 6.

(5) Andmed esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt.

(6) Andmete esitaja vastutab registrisse esitatud andmete õigsuse eest.

(7) Andmete esitajal on õigus kontrollida tema poolt esitatud andmete vastavust registris registreeritud andmetele.

§10. Andmete kandmine registrisse

(1) Andmed mälestise kohta kantakse registrisse ühe kuu jooksul pärast asja mälestiseks tunnistamise akti või mälestiseks olemise lõpetamise akti jõustumist.

(2) Mälestiseks olemise lõpetamine ei too kaasa registriandmete kustutamist, vaid registrisse tehakse sellekohane märge viitega mälestiseks olemise lõpetamise aktile.

§11. Andmete vahetamine riigi maakatastriga

(1) Register esitab riigi maakatastrile § 6 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud andmed ja riigi maakataster esitab pärast kinnismälestise asukoha ning kaitsevööndi riigi maakatastrisse kandmist registrile § 6 lõike 2 punktis 8 nimetatud andmed.

(2) Andmete vahetus toimub ristkasutuse korras.

§12. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registriandmed on avalikud, kui juurdepääsu neile ei ole piiratud seadusega sätestatud korras. Registrist ei väljastata andmeid, mille avalikuks tulek ohustaks mälestist.

(2) Registriandmeid, millele õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

(3) Registrisse kantud andmetele tagatakse juurdepääs volitatud töötleja veebilehelt ja volitatud töötleja juures kohapeal kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387), «Andmekogude seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

§13. Veebilehel avalikustamisele kuuluvad andmed

Registri volitatud töötleja veebilehel avaldatakse järgmised andmed:
1) registreerimise number;
2) registreerimise kuupäev;
3) mälestise nimetus;
4) mälestise liik;
5) andmed mälestiseks tunnistamise kohta;
6) mälestise asukoht Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu järgi ja aadress (v.a juhul, kui asukoht ja aadress on salastatud);
7) mälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed (kinnismälestistel);
8) mälestise koosseis.

§14. Registrist andmete väljastamise kord

(1) Registrist väljastatakse andmeid tasuta kirjaliku avalduse alusel, milles on näidatud soovitud andmed ja isik, kellele andmed väljastada.

(2) Registri volitatud töötleja peab registrist andmete väljastamise kohta arvestust.

§15. Registrisse kantud andmete muutmine

Andmete esitaja on kohustatud registri volitatud töötlejat teavitama käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest kirjalikult kahe nädala jooksul muudatuse toimumise päevast arvates ja esitama muudetud andmed.

§16. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

(1) Kui registrile esitatud andmed on ilmselt ebaõiged või on vastuolus registrile varem esitatud andmetega, teatab registri volitatud töötleja viivitamata sellest andmete esitajale.

(2) Teate saamisel esitatud andmete ebaõigsuse kohta on andmete esitaja kohustatud tagama tegelikkusele ja seaduse nõuetele vastavate andmete esitamise kümne tööpäeva jooksul. Registri volitatud töötleja on kohustatud viie päeva jooksul pärast õigete andmete saamist need registris parandama.

(3) Registris ebaõigete andmete avastamisel sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu andmetele kuni andmete parandamiseni.

4. peatükk
REGISTRI PIDAMISE ÜLE JÄRELEVALVE TEOSTAMINE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§17. Järelevalve

Registri pidamise üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus «Isikuandmete kaitse seaduse», «Andmekogude seaduse» ja teiste seadustega sätestatud korras.

§18. Registri pidamise finantseerimine

Registrit finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu.

§19. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus «Andmekogude seadusega» sätestatud korras.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§20. Andmete üleandmine «Kultuurimälestiste riiklikku registrisse»

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559; 2002, 27, 153) alusel asutatud «Kultuurimälestiste riikliku registri» andmed antakse üle «Kultuurimälestiste riiklikku registrisse».

§21. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1994. a määrus nr 375 «Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine» tunnistatakse kehtetuks.

§22. Määruse § 11 lõike 2 rakendamine

Määruse § 11 lõiget 2 rakendatakse 1. juunist 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Kultuuriminister Margus ALLIKMAA

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json