Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2014
Avaldamismärge:RT II, 05.03.2014, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 27.09.2013

Vabariigi Valitsuse 20.02.2012 korraldus nr 413 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

soovides lihtsustada oma kodanike reisimist,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Kummagi lepingupoole kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat teise lepingupoole territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel ega selle läbimisel.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad teise lepingupoole territooriumil ilma viisata viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Lepingupoole diplomaatilist passi omavate kodanike viibimisaega võib teine lepingupool diplomaatilise või konsulaarasutuse kirjaliku taotluse alusel pikendada.  


Artikkel 2

1. Kummagi lepingupoole kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures teise lepingupoole territooriumil, ei nõuta viisat teise lepingupoole territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni nende ametiaja lõpuni.

2. Viisavabastust kohaldatakse ka käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikute abikaasadele ja lastele tingimusel, et nendel perekonnaliikmetel on samuti kehtiv diplomaatiline pass.

3. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud peavad 90 päeva jooksul alates sisenemisest tegema asukohariigi pädevate ametiasutuste juures vajalikud riigis viibimise registreerimise toimingud.


Artikkel 3

Lepingupoolte kodanikud, kes on nimetatud kokkuleppe artiklites 1 ja 2, võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda, seda läbida või sealt lahkuda mis tahes rahvusvahelise reisijate sisenemiseks ettenähtud piiripunkti kaudu.


Artikkel 4

1. Lepingupoolte kodanikud on kohustatud täitma teise lepingupoole territooriumil kehtivaid õigusakte nii riiki sisenemise kui ka teise lepingupoole territooriumil viibimise ajal.

2. Lepingupooled teavitavad teineteist viivitamata muudatustest oma õigusaktides, mis käsitlevad välismaalaste riiki sisenemist, reisimist ja riigis viibimist.

3. Kokkulepe ei piira kummagi lepingupoole õigust keelata teise lepingupoole kodanikul, keda ta peab soovimatuks isikuks, riiki sisenemine või lühendada tema riigis viibimise aega.


Artikkel 5

Lepingupooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku tagamiseks. Peatamisest ja selle lõpetamisest teatatakse teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva ette.


Artikkel 6

1. Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised koos nende üksikasjaliku kirjeldusega diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva jooksul pärast kokkuleppe allkirjastamist.

2. Lepingupooled edastavad uue diplomaatilise passi näidise teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.


Artikkel 7

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendavad lepingupooled sõbralikult diplomaatiliste kanalite kaudu.


Artikkel 8

1. Kokkulepe jõustub 90. päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu kätte viimane teade lepingupoolte kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepet võib muuta või täiendada lepingupoolte vastastikusel nõusolekul nootide vahetuse teel diplomaatiliste kanalite kaudu. Neid muudatusi käsitletakse käesoleva kokkuleppe lahutamatu osana.

3. Kokkulepe on jõus määramata aja. Mõlemad lepingupooled võivad kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Sellisel juhul kaotab käesolev kokkulepe kehtivuse 90 päeva jooksul pärast lõpetamisteate kättesaamist.

Selle kinnituseks on täievolilised isikud kokkuleppele alla kirjutanud.


Koostatud 27. septembril 2013. aastal New Yorgis,  kahes eksemplaris eesti, vietnami ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst. 

Urmas Paet

Pham Binh Minh

Eesti Vabariigi
Valitsuse nimel

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi
Valitsuse nimel

 Agreement  between the Goverment of the Republic of Estonia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on the Abolition of the Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json