Teksti suurus:

Kyoto protokolli Doha muudatus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 05.03.2015, 4

Kyoto protokolli Doha muudatus

Vastu võetud 08.12.2012

Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimise seadus

Kyoto protokoll


Artikkel 1. Muudatus

A.   Kyoto protokolli lisa B

Protokolli lisa B tabel asendatakse järgmise tabeliga. (lisatud)


B.   Kyoto protokolli lisa A

Protokolli lisas A pealkirja „Kasvuhoonegaasid” all olev loetelu asendatakse järgmisega.

Kasvuhoonegaasid

   Süsinikdioksiid (CO2)
   Metaan (CH4)
   Dilämmastikoksiid (N2O)
   Fluorosüsivesinikud (HFCd)
   Perfluorosüsivesinikud (PFCd)
   Väävelheksafluoriid (SF6)
   Lämmastiktrifluoriid (NF3)1

1 Kohaldatakse alates teise kohustusperioodi algusest.


C.   Artikli 3 lõige 1a

Protokolli artikli 3 lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

„1a.   I lisas nimetatud osalised tagavad iseseisvalt või koostöös teiste osalistega, et lisas A nimetatud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste süsinikdioksiid-ekvivalendile ümberarvutatud üldkogused ei ületaks neile lubatud koguseid, mis arvutatakse, järgides lisa B tabeli kolmandas veerus kinnitatud õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustust ja käesolevat artiklit ning lähtudes kohustusest vähendada nende gaaside üldist heitkogust kohustusperioodil 2013–2020 vähemalt 18% võrra 1990. aasta tasemega võrreldes.”


D.   Artikli 3 lõige 1b

Protokolli artikli 3 lõike 1a järele lisatakse järgmine lõige:

„1b.   Lisas B nimetatud osaline võib teha kohandusettepaneku, et vähendada talle lisa B kolmandas veerus määratud õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustuse juurde märgitud protsenti. Sekretariaat teatab osalistele sellise kohandusettepaneku vähemalt kolm kuud enne käesoleva protokolli osaliste koosolekuna peetava osaliste konverentsi seda istungit, kus ettepanek kavatsetakse vastu võtta.”


E.   Artikli 3 lõige 1c

Protokolli artikli 3 lõike 1b järele lisatakse järgmine lõige:

„1c.   I lisas nimetatud osalise ettepanek suurendada oma õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustuse ulatust kooskõlas artikli 3 lõikega 1b loetakse käesoleva protokolli osaliste koosolekuna peetava osaliste konverentsi poolt vastuvõetuks, kui ettepaneku vastu ei ole rohkem kui kolm neljandikku kohal viibinud ja hääletanud osalistest. Sekretariaat teatab vastuvõetud kohanduse hoiulevõtjale, kes edastab selle omakorda osalistele, ning kohandus jõustub selle aasta 1. jaanuaril, mis järgneb aastale, mil hoiulevõtja sellest teatas. Sellised kohandused on osalistele siduvad.”


F.   Artikli 3 lõige 7a

Protokolli artikli 3 lõike 7 järele lisatakse järgmine lõige:

„7a.   Heitkoguste piiramise ja vähendamise kohustuse teisel perioodil aastatel 2013–2020 on I lisas nimetatud osalisele lubatud kogus, mida väljendatakse talle lisa B tabeli kolmandas veerus määratud protsendiga lisas A loetletud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside üldkogusest, mis osaline on õhku paisanud 1990. aastal ja mis on ümber arvutatud süsinikdioksiid-ekvivalentidesse, või lõikes 5 nimetatud alusaastal või -perioodil õhku paisatud kogus, mis on korrutatud kaheksaga. Kui I lisas nimetatud osalisel tekkis 1990. aastal maakasutuse muutuste ja metsandustegevuse tõttu kasvuhoonegaaside netoheide, arvab asjaomane osaline temale lubatud kogust arvutades alusaasta 1990 või vastava alusperioodi koguse hulka 1990. aastal maakasutuse muutustest tulenenud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside õhkuheite üldkogused, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiid-ekvivalendile ja millest on lahutatud samal aastal neeldajates seotud kogused.”


G.   Artikli 3 lõige 7b

Protokolli artikli 3 lõike 7a järele lisatakse järgmine lõige:

„7b.   I lisas nimetatud osalise teise kohustusperioodi lubatud koguse ja eelmise kohustusperioodi kolme esimese aasta kaheksaga korrutatud keskmise aastase heitkoguse positiivne vahe kantakse üle asjaomase osalise tühistamiskontole.”


H.   Artikli 3 lõige 8

Protokolli artikli 3 lõikes 8 asendatakse sõnad:
   „Lõikes 7 nimetatud koguseid arvutades”

sõnadega:
   „Lõigetes 7 ja 7a nimetatud koguseid arvutades”.


I.   Artikli 3 lõige 8a

Protokolli artikli 3 lõike 8 järele lisatakse järgmine lõige:

„8a.   Lõikes 7a nimetatud koguseid arvutades võivad kõik I lisas nimetatud osalised kasutada lämmastiktrifluoriidi alusaastana aastat 1995 või 2000.”


J.   Artikli 3 lõiked 12a ja 12b

Protokolli artikli 3 lõike 12 järele lisatakse järgmised lõiked:

„12a.   I lisas nimetatud osalised võivad oma artikli 3 kohaste õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustuste täitmiseks kasutada kõiki ühikuid, mis on saadud konventsiooni või sellega seotud vahendite alusel kehtestatud turupõhiste mehhanismide kasutamisest. Kõik sellised ühikud, mille osaline on omandanud teiselt konventsiooniosaliselt, lisatakse ühikud omandanud osalise lubatud kogusele ja lahutatakse üle kandnud osalise ühikute kogusest.

12b.   Käesoleva protokolli osaliste koosolekuna peetav osaliste konverents tagab, et kui I lisas nimetatud osalised on oma artikli 3 kohaste õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustuste täitmiseks kasutanud ühikuid, mis on saadud lõikes 12a osutatud turupõhiste mehhanismide raames toimunud heakskiidetud tegevusest, kasutatakse nende ühikute osa halduskulude katteks, ning juhul, kui need ühikud on omandatud artikli 17 kohaselt, kasutatakse nende osa selleks, et aidata arengumaadest osalistel, kes on kliimamuutuste kahjulikule mõjule eriti tundlikud, katta kliimamuutustega kohanemise kulusid.”


K.   Artikli 4 lõige 2

Protokolli artikli 4 lõike 2 esimese lause lõppu lisatakse järgmised sõnad:
   „või lisasse B artikli 3 lõike 9 kohaselt tehtud mis tahes muudatuse heakskiitmise kirja hoiuleandmise kuupäeval.”


L.   Artikli 4 lõige 3

Protokolli artikli 4 lõikes 3 asendatakse sõnad:
   „lõikes 7”

sõnadega:
   „sellel artikli 3 kohasel kohustusperioodil, millega see kokkulepe on seotud.”


Artikkel 2. Jõustumine

Käesolev muudatus jõustub kooskõlas Kyoto protokolli artiklitega 20 ja 21.

Lisa Kyoto protokolli lisa B

Annexes Amendments to the Kyoto Protocol

/otsingu_soovitused.json