HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. aasta muudatused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 05.12.2018, 2

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. aasta muudatused

Vastu võetud 30.10.2009

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll (muudetud 2006. aastal)

 

RESOLUTSIOON LP.3(4)

LONDONI PROTOKOLLI ARTIKLI 6 MUUDATUSE KOHTA


JÄÄTMETE JA MUUDE AINETE KAADAMISEST PÕHJUSTATUD MEREREOSTUSE VÄLTIMISE 1972. AASTA KONVENTSIOONI 1996. AASTA PROTOKOLLI OSALISRIIKIDE NELJAS KOHTUMINE,

MEENUTADES Londoni konventsiooni 1996. aasta protokolli (edaspidi Londoni protokoll) eesmärke, mis hõlmavad merekeskkonna säilitamist ja kaitsmist kõikide saasteallikate eest;

VÄLJENDADES VEEL KORD tõsist muret mõju üle, mida avaldavad merekeskkonnale kliimamuutused ja ookeanide hapestumine, mis on tingitud suurenenud süsinikdioksiidikogustest atmosfääris;

TERVITADES muudatuse vastuvõtmist ja jõustamist, millega lisatakse Londoni protokolli 1. lisasse veeldatud süsinikdioksiidi eraldamine merepõhja geoloogilistesse moodustistesse, nagu on sätestatud resolutsioonis LP.1(1);

MEENUTADES, et resolutsiooniga LP.1(1) tunnistati, et süsinikdioksiidi sidumist ja eraldamist ei tohi pidada meetmeks, mis asendaks muid süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise meetmeid; sellist eraldamist tuleb vaadelda ühena mitmest võimalusest atmosfääri süsinikdioksiidi taseme vähendamiseks ja olulise ajutise lahendusena;

NENTIDES, et mõnes riigis puuduvad veeldatud süsinikdioksiidi eraldamiseks sobivad merepõhja geoloogilised moodustised;

TERVITADES piiriülese süsinikdioksiidi eraldamise küsimustega tegeleva õigusalase ja tehnilise töörühma tööd ning järeldusi, mis on esitatud selle aruandes LP/CO2 1/8;

SAMUTI TERVITADES piiriülese süsinikdioksiidi eraldamise küsimustega tegeleva istungitevahelise korrespondentrühma tööd ja järeldusi, mis on esitatud selle aruandes LC 31/5;

MEENUTADES osalisriikide 2008. aasta kokkulepet, et Londoni protokoll ei tohi seada takistusi veeldatud süsinikdioksiidi piiriülesele transportimisele teistesse riikidesse kõrvaldamise eesmärgil, et leevendada kliimamuutusi ja ookeanide hapestumist;

RÕHUTADES, et käesolevat resolutsiooni ei tohi tõlgendada viisil, mis õigustaks muude jäätmete või ainete eksporti nende kõrvaldamise eesmärgil teistesse riikidesse;

RÕHUTADES SAMUTI, et osalisriigid peavad tagama, et veeldatud süsinikdioksiidi pikamaavedu ÜRO regioonide vahel oleks vähendatud miinimumini kooskõlas merekeskkonna säilitamisega ja kaitsmisega kõikide saasteallikate eest, võttes arvesse arengumaade eriolukorda;

TOONITADES, et protokolli sätete täitmise eest mitteosalisriiki eksportimisel vastutab osalisriik;

ARVESTADES, et süsinikdioksiidi piiriülest transporti pärast injektsiooni (migratsiooni) ei käsitata ekspordina kaadamise eesmärgil, mistõttu ei ole see ka artikli 6 kohaselt keelatud;

TOONITADES, et jagatud formatsioonide haldamine on oluline küsimus, millega tuleb nõuetekohase keskkonnakaitse tagamiseks tegeleda,

1. VÕTAB VASTU Londoni protokolli artikli 6 järgmise muudatuse kooskõlas protokolli artikliga 21, nagu on kindlaks määratud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. KUTSUB ÜLES Londoni protokolli teadusrühma koostöös Londoni konventsiooni teadusrühmaga kaaluma vajadust muuta erijuhendit veeldatud süsinikdioksiidi merepõhja geoloogilistesse moodustistesse kõrvaldamise hindamise kohta, et anda täiendavaid erijuhised olukordadeks, kus veeldatud süsinikdioksiidi veetakse kõrvaldamise eesmärgil teistesse riikidesse, ja seoses küsimustega, mis puudutavad süsinikdioksiidi piiriülest transporti pärast selle injektsiooni.


LISA

LONDONI PROTOKOLLI ARTIKLI 6 MUUDATUS

Lisatakse „1” järgmise lause ette: „Osalisriigid ei luba jäätmete või muude ainete eksporti teistesse riikidesse nende kaadamise või merel tuhastamise eesmärgil.“

Lisatakse uus lõige 2 järgmises sõnastuses:

„2. Olenemata lõikest 1 võib veeldatud süsinikdioksiidi selle kõrvaldamise eesmärgil eksportida 1. lisa kohaselt eeldusel, et asjaomaste riikide vahel on sõlmitud asjakohane leping või kokkulepe. Kõnealune leping või kokkulepe hõlmab järgmist:

     2.1. lubade väljastamisega seotud ülesannete kinnitamine ja jagamine eksportivate ja vastuvõtvate riikide vahel, mis on kooskõlas käesoleva protokolli sätetega ja muude kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktidega;

     2.2. osalisriikide hulka mittekuuluvatesse riikidesse eksportimisel sätted, mis on vähemalt samaväärsed käesoleva protokolli sätetega, sealhulgas nendega, mis käsitlevad lubade väljastamist ja loatingimusi 2. lisa sätete kohaselt, eesmärgiga tagada, et lepingu ega kokkuleppega ei loodaks erandeid osalisriikide protokollijärgsetele kohustustele kaitsta ja säilitada merekeskkonda.

Juhul kui osalisriik sellise lepingu või kokkuleppe sõlmib, teavitab ta sellest organisatsiooni.”Resolution LP.3(4) on the Amendment to Article 6 of the London Protocol

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json