Teksti suurus:

Haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.03.2008
Avaldamismärge:

Haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava

Vastu võetud 21.01.2000 nr 10
RTL 2000, 18, 233

10.02.2000

Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

29.12.2000/96 (RTL 2001, 4, 42) 01.04.2001

26.09.2002/116 (RTL 2002, 115, 1662) 14.10.2002

 

 

Rahvatervise seaduse” (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 1996, 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 32, 187; 63, 387) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 6 ja “Ravikindlustuse seaduse” (RT I 2002, 62, 377) paragrahvi 4 alusel määran:

 

[RTL 2002, 115, 1662 - jõust. 14.10.2002]

 

§ 1 . Kehtestada Eesti Haigekassa eelarve vahenditest haiguste ennetamisele suunatud rahastavate abinõude tegevuskava:

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

(1) Üldsätted

1. Haiguste ennetamine on inimese haiguseelsete seisundite varasele avastamisele suunatud tegevus ja meetmed haigestumise vältimiseks.

2. Haiguste ennetamisel võib eristada:
1) primaarne preventsioon – haiguse ärahoidmine;
2) sekundaarne preventsioon – juba tekkinud haiguse peatamine või pidurdamine selle varajase avastamise ja sobiva raviga;
3) tertsiaarne preventsioon – väljakujunenud haiguse ägenemise ärahoidmine.

3. Haiguste ennetamine käesoleva määruse mõistes on arstlik tegevus. Haiguste ennetustegevuse eesmärk on säilitada olemasolevat tervist.

(2) Haiguste ennetamisele suunatud abinõude prioriteetide esitamine

1. Haiguste ennetamise prioriteedid kehtestatakse lähtuvalt Sotsiaalministeeriumi erialanõunike, maakonnaarstide ja Eesti Haigekassa juhatuse poolt esitatud prioriteetidest efektiivsusest/kulutulususest lähtuvalt:

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

1) pikaajalised prioriteedid – vähemalt viieks aastaks;
2) lühiajalised prioriteedid – üheks aastaks.

2. Haiguste ennetamisele suunatud abinõude lühiajalised prioriteedid tulevad sotsiaalministri poolt läbivaatamisele igal aastal järgnevaks aastaks.

3. Haiguste ennetamisele suunatud abinõude prioriteedid esitatakse üksiktegevuste või projektidena koos tegevuste ja eelarve põhjendustega käesoleva tegevuskava paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud isikute poolt jooksva aasta 30. septembriks Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnale.

4. Esitatud prioriteetide alusel kehtestab sotsiaalminister haiguste ennetamisele suunatud abinõude prioriteedid igaks järgnevaks aastaks.

(3) Haiguste ennetamisele suunatud abinõude rahastamine

1. Haiguste ennetamisele suunatud abinõude rahastamine toimub kooskõlas “Ravikindlustuse seaduse” paragrahviga 4.

[RTL 2002, 115, 1662 - jõust. 14.10.2002]

2. Eesti Haigekassa piirkondlikud osakonnad:

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

1) kindlustavad sotsiaalministri määruse loetelus kinnitatud haiguste ennetamisele suunatud abinõude prioriteetide rahastamise eelarve ulatuses;

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

2) kindlustavad eelisjärjekorras käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 loetletud tegevuste rahastamise;
3) korraldavad teenuste eest tasumise kooskõlas ravikindlustuse terviseuuringute ja raviteenuste hinnakirjaga ning pearaha meetodi või projektide alusel.

3. Eesti Haigekassa:

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

1) rahastab keskostuna haiguste ennetamisele suunatud abinõude projekte vastavalt kehtestatud prioriteetidele;
2) kasutab Eesti Haigekassa eelarve haiguste ennetamiseks ettenähtud vahendeid 0,5% ulatuses haiguste ennetamisalase töö hindamiseks.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

4. Haiguste ennetamisele suunatud abinõude rahastamine võib toimuda ka muudest vahenditest sotsiaalministri poolt kehtestatud korra alusel.

(4) Aruandlus ja järelevalve

1. Haigekassaga lepingu sõlminud isik esitab 20. juuliks ja järgneva aasta 20. jaanuariks Eesti Haigekassa eelarvest rahastatavate haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevusaruande maakonnaarstile ja haigekassale.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

2. Eesti Haigekassa piirkondlikud osakonnad esitavad jooksva aasta 1. augustiks ja järgneva aasta 1. veebruariks Eesti Haigekassa eelarvest rahastatavate haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevusaruande Eesti Haigekassale.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

3. Eesti Haigekassa esitab jooksva aasta 1. septembriks ja järgneva aasta 1. märtsiks Eesti Haigekassa eelarvest rahastatavate haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevusaruande Sotsiaalministeeriumile (aruandevorm lisatud).

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

4. Maakonnas tagab haiguste ennetamisele suunatud tegevuse elluviimise maakonnaarst.

5. Järelevalvet haiguste ennetamisele suunatud abinõude rakendamise ja teostamise üle korraldab Sotsiaalministeerium ja Riigikontroll.

§ 2 . Kinnitada haiguste ennetamisele suunatud abinõude prioriteedid:

(1) Riigi pikaajalised prioriteedid haiguste ennetamiseks:

1. südame-veresoonkonna haiguste ennetamine;
2. vähkkasvajate varajane avastamine;
3. kuni 7-aastaste laste tervisekontroll;
4. töötajate eelnev tervisekontroll;
5. kopsuhaiguste varajane avastamine;
6. normaalse raseduse jälgimine.

(2) 2001. aastal rahastamise aluseks:

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

1. [Kehtetu - RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

2. B-hepatiidi vastane vaktsineerimine:
1) 13-aastastel lastel vastavalt sotsiaalministri 29. juuni 1999. a käskkirja nr 176 «B-hepatiidi vastu vaktsineerimise juhendi kinnitamine» juhendile;
2) B-hepatiidi vastane vaktsineerimine TÜ arstiteaduskonna üliõpilastele.

3. Koolitervishoid sotsiaalministri poolt kehtestatud korras.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

4. Sõeluuringud hingamiselundite tuberkuloosi avastamiseks erinevatele sihtrühmadele.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

5. Eelneva tervisekontrolli läbiviimine rasketesse ja tervist kahjustavatesse tingimustesse tööle asuvale kindlustatule.

6. Ennetava tervisekontrolli läbiviimine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ning elanike ohutuse tagamiseks (sotsiaalministri 23. detsembri 1997. a määrus nr 44 «Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks» (RTL 1998, 6/7, 48; 153/154, 576).

7. Kuni 7-aastaste laste tervisekontroll (sotsiaalministri 16. jaanuari 1995. a määrus nr 4 «Kuni 7-aastaste laste arstlikud profülaktilised läbivaatused» (RTL 1995, 12, lk 401)).

(3) Lühiajalised prioriteedid (piirkonna iseärasustest lähtuvalt)

1. [Kehtetu - RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

2. [Kehtetu - RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

3. [Kehtetu - RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

4. Osteoporoosi varane avastamine reumaatiliste haigustega ja pikaaegselt kortikosteroide tarvitanud patsientidel.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

5. Kuni 18-aastaste laste hambahaiguste profülaktika, v.a 5–6-aastaste laste hambahaiguste profülaktika.

6. Noorukite läbivaatus sugulisel teel levivate haiguste ennetamiseks:
Ida-Virumaa, Raplamaa, Tallinna piirkonnas üle 15-aastaste noorukite läbivaatus sugulisel teel levivatele haigustele ja nõustamine.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

7. Naissuguelundite ja rinnanäärme krooniliste haiguste ja pahaloomuliste kasvajate varajane avastamine:
1) mammograafia;
2) PAP-testid.

8. Rinnavähi varajane avastamine:
a. sõeluuring Tallinna ja Harjumaa ning Tartu ja Tartumaa 45–59-aastastele naistele.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

 (4) Keskostuna teostatavad projektid

1. 7–18-aastaste noorsportlaste meditsiiniline kontroll.

2. Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi uuringud.

3. 5–7-aastaste laste hambahaiguste profülaktika.

(Sotsiaalmin m 29.12.2000 Nr.96 jõust.15.01.2001)

4. Südame-veresoonkonna haiguste sõeluuring Eesti elanike hulgas.

[RTL 2001, 4, 42 - jõust.15.01.2001]

 

 

 

 

Lisa
sotsiaalministri
21. jaanuari 2000. a
määruse nr 10 juurde

RAVIKINDLUSTUSE EELARVEST RAHASTATAVATE HAIGUSTE ENNETAMISELE SUUNATUD ABINÕUDE TEGEVUSARUANNE (ESITAMISEKS SOTSIAALMINISTEERIUMILE)

maakond:

Tegevuse nimetus

Planeeritud sihtgrupi suurus

Planeeritud summa

Tegelik summa

Isikute arv, kellele tegevusi teostati

1.

2.

3.

jne

 

 

 

 

Kokkuvõte

maakonnas (piirkonnas) haiguste ennetamisel suunatud abinõude kohta:

 

 

Vastutaja:Kuupäev:

(nimi, kontaktandmed)

/otsingu_soovitused.json