Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Gruusia valitsuse, keda esindab Meretranspordi Agentuur, vaheline 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 06.01.2022, 1

Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Gruusia valitsuse, keda esindab Meretranspordi Agentuur, vaheline 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Vastu võetud 11.12.2020

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020 korraldus nr 410 memorandumi eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus, keda esindab Veeteede Amet, ning Gruusia valitsus, keda esindab Meretranspordi Agentuur (edaspidi pooled), on 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisest konventsioonist (koos muudatustega) (edaspidi STCW konventsioon) tulenevate kohustuste täitmiseks, samuti STCW konventsiooni täielikuks jõustamiseks kokku leppinud, ilma et see piiraks kummagi poole riigisisese õiguse kohaldamist, järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

1. Memorandumi kohaldamisel on terminitel järgmine tähendus:

   a) administratsioon – selle poole ametiasutus, kelle lipu all on laeval lubatud sõita;

   b) tunnistus – dokument, mille on tunnistusi väljastav ametiasutus kaptenile, laevaohvitserile või raadioside operaatorile vastavalt STCW konventsiooni sätetele väljastanud ning mis lubab selle seaduslikul omanikul töötada laeval asjaomasel ametikohal ja/või täita dokumendis määratud vastutustasandiga seotud ülesandeid;

   c) tunnistusi väljastav ametiasutus – poole riigis asuv ametiasutus, millel on õigus väljastada tunnistusi;

   d) administratsioonid ja tunnistusi väljastavad ametiasutused on:

Eesti Vabariigis
Peadirektor
Veeteede Amet
Valge 4, 11413 Tallinn     
Eesti Vabariik
Tel + 372 620 5500
Faks + 372 620 5506     
E-post: [email protected]

Gruusias
Direktor
Meretranspordi Agentuur   
Baku 50, Batumi, 6000
Gruusia
Tel: + 995 (422) 274925
E-post: [email protected]

e) tunnustamise kinnitusleht – dokument, mille administratsioon on välja andnud STCW konventsiooni reeglite I/2 ja I/10 kohaselt ning mis tõendab, et osutatud tunnistust tunnustatakse nõuetekohaselt ning selle seaduslikul omanikul on lubatud töötada asjaomasel ametikohal ja/või täita tunnistusel määratud vastutustasandiga seotud ülesandeid poole lipu all sõitvatel laevadel.

2. Käesolevas memorandumis määratlemata terminitel on sama tähendus, mis on neile antud STCW konventsioonis, välja arvatud juhul, kui kontekst nõuab teisiti.


Artikkel 2. Eesmärk

Memorandumi eesmärk on tunnustada merendusalast haridust ja väljaõpet ning meremeeste diplomeerimist Eesti Vabariigi ja Gruusia vahel, et rakendada STCW konventsiooni reeglit I/10.


Artikkel 3. Tunnistuste tunnustamine

1. STCW konventsiooni reegli I/10 kohaselt tunnustab poole administratsioon, andes välja tunnustamise kinnituslehe, teise poole tunnistusi väljastava ametiasutuse välja antud tunnistusi, millega see ametiasutus tagab järgmist:
   a) STCW konventsiooniga nõutava meremeeste väljaõppe ja hindamise korraldus ja kontroll toimub STCW koodeksi jaotise A-I/6 kohaselt;
   b) STCW konventsiooniga nõutava meremeeste väljaõppe ja pädevuse hindamise eest vastutavatel isikutel on vajalik ettevalmistus STCW koodeksi jaotise A-I/6 kohaselt;
   c) kõiki hariduse, väljaõppe, pädevuse hindamise, diplomeerimise ning tunnistuste kinnitamise ja pikendamisega seotud toiminguid kontrollitakse pidevalt kvaliteedisüsteemi abil STCW koodeksi jaotise A-I/8 kohaselt;
   d) väljastatud tunnistuste kinnitamine toimub STCW konventsiooni reegli I/2 lõike 5 kohaselt.

2. Poole tunnistusi väljastav ametiasutus teeb nõudmise korral teise poole administratsioonile kättesaadavaks järgmiste dokumentide koopiad:
   a) STCW konventsiooni reegli I/8 lõike 2 kohaselt tehtud sõltumatute hindamiste aruanded;
   b) STCW konventsiooni ja STCW koodeksi kohustuslike muudatuste rakendamiseks võetud meetmeid kajastavad aruanded, mis esitatakse STCW koodeksi punkti A-1/7 lõike 5 kohaselt.


Artikkel 4. Tunnistuste autentsuse ja kehtivuse kontrollimine

1. STCW konventsiooni kohaselt võib poole administratsioon kontrollida teise poole tunnistusi väljastava ametiasutuse välja antud tunnistuste kehtivust ja autentsust ametliku kirjavahetuse või e-posti teel.

2. Kontrollitaotlus peab sisaldama asjaomase tunnistuse omaniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg) ning tunnistuse üksikasju (tunnistuse liik, number, väljaandmise koht ja kuupäev). Tunnistusi väljastav ametiasutus saadab vastuse e-posti teel kolme (3) tööpäeva jooksul alates sellise taotluse kättesaamise kuupäevast.

3. Ühe poole administratsiooni nõudmisel esitab teise poole tunnistusi väljastav ametiasutus oma tunnistuste näidised ja neis tehtud muudatused.


Artikkel 5. Rajatiste külastamine ja menetluste läbivaatamine

1. Administratsioon võib STCW konventsiooni reegli I/10 kohaselt ja teise poole tunnistusi väljastava ametiasutuse nõusolekul külastada rajatisi ning vaadata läbi menetlused ja tegevuspõhimõtted, mille tunnistusi väljastav ametiasutus on heaks kiitnud või vastu võtnud, et täita STCW konventsiooni nõudeid seoses järgmisega:
   a) väljaõpe;
   b) tunnistuste väljaandmise pädevusnõuded;
   c) tunnistuste väljaandmine, kinnitamine, pikendamine ja kehtetuks tunnistamine;
   d) arvestuse pidamine;
   e) tervisenõuded;
   f) kvaliteedinõuded ning
   g) teabevahetus ja kontrollitaotlusele vastamise kord.

2. Kui pool soovib külastada teise poole tunnistusi väljastava ametiasutuse heakskiidetud rajatisi ja vaadata läbi menetlusi, peab ta teatama kolmkümmend (30) päeva ette enne eeldatavat külastamise kuupäeva kas ametliku kirja või e-kirja teel, milles on märgitud:
   a) külastuse eesmärk;
   b) külastuse ajal külastatavad rajatised ja läbi vaadatavad menetlused ning
   c) administratsiooni esindavate külastavate töötajate nimed.

3. Külastav administratsioon esitab ülaltoodud lõike kohaselt tehtud hindamise tulemused tunnistusi väljastavale ametiasutusele kolme (3) kuu jooksul alates hindamise lõpuleviimisest.


Artikkel 6. Olulistest muudatustest teatamine

1. Poole tunnistusi väljastav ametiasutus teavitab teise poole administratsiooni kuuekümne (60) päeva jooksul võimalikest väljaõppenõuete ja diplomeerimise menetluste muudatustest ning muudest STCW konventsiooni või STCW koodeksi muudatustest tulenevatest muudatustest, mis võivad kaasa tuua väljaõppe ja diplomeerimise korralduse olulise muutuse, näiteks:
   a) memorandumi rakendamise eest vastutava poole ametiisiku ametikoha, aadressi või kontaktandmete muudatustest;
   b) muudatustest, mis mõjutavad memorandumis sätestatud menetlusi, ning
   c) muudatustest, mis toovad kaasa olulised erinevused teabes, mis on esitatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni peasekretärile STCW koodeksi jaotise A-I/7 kohaselt.

2. Kui poole postiaadress, kontaktnumbrid või e-posti aadressid, millele on osutatud memorandumi artikli 1 lõike 1 punktis d, muutuvad, teavitatakse teist poolt nendest muudatustest viivitamata.


Artikkel 7. Tunnistuste või tunnustamise kinnituslehtede peatamine, kehtetuks tunnistamine ja tagasivõtmine

1. Poole administratsioon teavitab viie (5) tööpäeva jooksul teise poole tunnistusi väljastavat ametiasutust asjaoludest, mille puhul ta on tunnustamise kinnituslehe distsiplinaarpõhjustel peatanud, kehtetuks tunnistanud või tagasi võtnud.

2. Poole tunnistusi väljastav ametiasutus teavitab viie (5) tööpäeva jooksul teise poole administratsiooni enda välja antud tunnistuse peatamisest, tagasivõtmisest või tühistamisest, märkides ka selle põhjused.


Artikkel 8. Vaidluste lahendamine

Pooled lahendavad kõik käesoleva memorandumi sätete rakendamisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused sõbralikult, konsulteerides diplomaatiliste kanalite kaudu.


Artikkel 9. Rakendamine, muutmine ja lõpetamine

1. Memorandum jõustub kuupäeval, mil viimane pool on sellele alla kirjutanud, ja jääb jõusse viieks (5) aastaks ning on seejärel jõus samasuguse perioodi või samasuguste perioodide jooksul, välja arvatud juhul, kui üks pooltest teavitab teist poolt vähemalt kuus (6) kuud enne selle kehtivuse lõppemise kuupäeva ametliku kirjavahetuse kaudu oma soovist see lõpetada.

2. Pooled kooskõlastavad memorandumi muudatused ametliku kirjavahetuse teel diplomaatiliste kanalite kaudu ning kiidavad need sel viisil heaks. Kõik sellised muudatused jõustuvad eelmises lõikes märgitud viisil.

3. Kumbki pool võib memorandumi lõpetada või peatada, saates teisele poolele kirjaliku teate kolmkümmend (30) päeva enne lõpetamise või peatamise kuupäeva, järgmistel juhtudel:
   a) kui tunnistusi väljastava poole riigi nimi kustutatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni mereohutuse komitee nimekirjast, mis kinnitab, et pooled jõustavad täielikult STCW konventsiooni asjaomaseid sätteid vastavalt dokumendile MSC.1/Circ. 1164, mida võidakse aeg-ajalt muuta;
   b) kui pool ei täida oma kohustusi, mis on ette nähtud käesolevas memorandumis.

Vastastikuse mõistmise memorandum on alla kirjutatud kahes eksemplaris eesti, gruusia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed ning lahknevuste korral on ülimuslik ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Gruusia valitsuse nimel

Marek Rauk

Tamara Ioseliani

Peadirektor
Veeteede Amet

Direktor
Meretranspordi Agentuur

 

 

Alla kirjutatud Tallinnas Eesti Vabariigis

Kuupäev: 19.11.2020

   Alla kirjutatud Batumis Gruusias

   Kuupäev: 11.12.2020

 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Estonia represented by the Maritime Administration and the Government of Georgia represented by the Maritime Transport Agency on the Recognition of Certificates issued under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json