Teksti suurus:

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2022
Avaldamismärge:RT II, 06.01.2022, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
05.01.2022 otsus nr 50

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2021

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
ˮ(3) Lepingu artikli 40 raames tehtavate otsuste Euroopa finantsstabiilsusfondi kohustuste ESM-i ülekandmise kohta hääletamisel osalemiseks ja hääletamiseks vajab Eesti Vabariigi esindaja Riigikogu eelnevat otsust.ˮ;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(2) Vabariigi Valitsus võib esitada memorandumi kavandi, välja arvatud lepingu artikli 16 lõikes 2 ja artikli 17 lõikes 2 nimetatud memorandumi kavandi, Riigikogu asemel Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 1521 lõike 2 kohaselt komisjonile seisukoha võtmiseks, kui memorandumi kavandi avalikustamine võib ohustada ESM-i stabiilsustoetuse andmise eesmärki. Vabariigi Valitsus põhjendab memorandumi kavandi komisjonile esitamist.ˮ;

3) seadust täiendatakse §-dega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 51. Ennetava finantsabi eraldamise riigisisene menetlemine

Vabariigi Valitsus esitab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 1521 lõike 2 kohaselt komisjonile seisukoha võtmiseks lepingu artikli 14 lõikes 2 nimetatud kavatsusavalduse või artikli 14 lõikes 3 nimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi. Eesti Vabariigi esindaja on kohustatud komisjoni seisukohast kinni pidama.

§ 52. ESM-i kaitsemeetme andmine ja kaitsemeetme nominaalse ülempiiri seadmine, kaitsemeetmest laenu andmine ja väljamaksete tegemine

(1) Lepingu artikli 18a lõike 1 alusel kriisilahendusnõukogule kaitsemeetme andmise ja kaitsemeetmele nominaalse ülempiiri määramise küsimuses hääletamisel osalemiseks ja hääletamiseks vajab Eesti Vabariigi esindaja Riigikogu eelnevat otsust.

(2) Lepingu artikli 18a lõike 5 alusel kaitsemeetmest laenu andmisest ja väljamaksete tegemisest teavitab rahandusminister Riigikogu kirjalikult, arvestades selle info avalikustamisele seatud piiranguid.

(3) Lepingu artikli 18a lõike 5 alusel direktorite nõukogu otsustuspädevuse ESM-i tegevdirektorile delegeerimise küsimuses hääletamisel osalemiseks ja hääletamiseks vajab Eesti Vabariigi esindaja Riigikogu kodu ja töökorra seaduse § 1521 lõike 2 kohaselt komisjoni eelnevat seisukohta.ˮ;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa ˮartikli 14 lõikes 2ˮ tekstiosaga ˮartikli 14 lõikes 3ˮ.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json