Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ungari Vabariigi valitsuse vaheline kultuuriinstituutide staatuse ja tegevuse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2006
Avaldamismärge:RT II, 06.06.2019, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ungari Vabariigi valitsuse vaheline kultuuriinstituutide staatuse ja tegevuse kokkulepe

Vastu võetud 29.11.2005

Vabariigi Valitsuse 18.03.2005 korraldus nr 158 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Ungari Vabariigi valitsus (edaspidi ”pooled”),

   tõdedes, et kahe riigi rahvad on huvitatud teineteise vaimsete ja kultuuriväärtuste tundmaõppimisest;

   juhindudes soovist saavutada  omavahelistes kultuurisuhetes uus  kvaliteet;

   kooskõlas 8. augustil 1992. aastal Tallinnas allakirjutatud  Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi  sõpruse ja koostöö aluste lepingu 14. artikliga;

   toetudes kahe riigi valitsuste vahel 28. aprillil 1994. aastal Tallinnas allakirjutatud kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkuleppe 14. artiklile;

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kultuuriinstituudi nimetus Ungaris on Eesti Instituut Ungaris, Ungari Vabariigi kultuuriinstituudi nimetus Eestis on Tallinna Ungari Instituut. Eesti Instituut Ungaris ja Tallinna Ungari Instituut (edaspidi ”kultuuriinstituudid”) kasutavad neid nimetusi oma ametlikus kirjavahetuses, teabematerjalides ja reklaamitegevuses.

2. Kultuuriinstituudid ei ole kasumit taotlevad asutused.

3. Kumbki pool teeb kõik võimaliku selleks, et tagada teise poole kultuuriinstituudile võimalused eesmärgipäraseks tegevuseks.


Artikkel  2

1. Kultuuriinstituudid lähtuvad oma tegevuses käesolevas kokkuleppes kokku lepitud tingimustest ning asukohariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

2. Kultuuriinstituudid arendavad oma tegevust asukohariigi kogu territooriumil.

3. Eesti Instituut Ungaris on mittetulundusühingu Eesti Instituut osakond. Mittetulundusühing Eesti Instituut teeb Eesti Instituudi Ungaris tegevuse korraldamises koostööd Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga. Tallinna Ungari Instituut kuulub Ungari Kultuuripärandi Ministeeriumi haldusalasse. Tema tegevust suunab ja kontrollib Ungari Välismaa Kultuuriinstituutide Haldusbüroo koostöös Ungari Välisministeeriumiga ja Haridusministeeriumiga.

4. Kultuuriinstituudid ei ole lähetajariigi diplomaatilise esinduse osad.


Artikkel 3

1. Kokkuleppe kohaselt on kultuuriinstituutide pädevuses täita esmajoones järgmisi ülesandeid:
   a) korraldada kultuuri-, pedagoogilisi ja teadusüritusi, loenguid, kirjandusõhtuid, seminare, näitusi, kontserte ja teatrietendusi ning muid teadus- ja kultuuriprogramme;
   b) korraldada filmiseansse ja audiovisuaalse materjali esitlusi;
   c) võtta vastu teadlasi, haridus-, kultuuri- ja kunstispetsialiste, kes osalevad kultuuriinstituudi korraldatud üritustel või asukohariigi tähtsamatel kultuurisündmustel;
   d) pidada ülal raamatukogu ja meediakogu, milles on huviliste käsutuses raamatud ning muu trükitoodang ja paljundatud materjalid, sealhulgas ajakirjad, ajalehed, samuti video- ja audiomaterjalid;
   e) korraldada keelekursusi ja toetada keeleõpetuse vallas töötavate spetsialistide ja institutsioonide tööd, organiseerides neile täiendusõpet ja seminare;
   f) levitada asukohariigis oma maa kultuuri-, kunsti-, haridus-, teadus- ja tehnikaelu tutvustavaid teabematerjale ning katalooge.

2. Kultuuriinstituudid aitavad kaasa kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkuleppe, koostööplaanide ja muude samalaadsete koostööprogrammide elluviimisele.


Artikkel 4

1. Kultuuriinstituudid võivad kooskõlas asukohariigi õigusaktidega oma tegutsemiseks vajalike kulutuste katmiseks:
   a) kehtestada oma ettevõtmistele ja üritustele sissepääsumaksu;
   b) müüa korraldatavate üritustega otseselt seotud teabematerjale ja katalooge;
   c) määrata oma keelekursustele või muule koolitustegevusele osavõtumaksu;
   d) võtta oma pakutavate raamatukogu- ja teabeteenuste eest teenustasu.

2. Seoses eespool nimetatud tegevusega tekkivad praktilised küsimused, sealhulgas maksukohustused, lahendatakse vahetult asukohariigi vastava ametkonnaga.

3. Kultuuriinstituudid võivad oma programmi ja põhitegevuse teostamiseks lisaks eelarvelisele toetusele ja oma sissetulekutele vastu võtta reklaamitoetust, sponsorabi ja muid asjakohaseid pakkumisi.


Artikkel 5

1. Kumbki pool määrab ise oma kultuuriinstituudi töötajad.

2. Kultuuriinstituudi juhataja esindab kultuuriinstituuti asukohariigis ja tal on volitus teha kultuuriinstituudi nimel kultuuriinstituudi tegutsemiseks vajalikke tehinguid.

3. Tallinna Ungari Instituudi juhataja on Ungari Vabariigi Tallinna Suursaatkonna kultuuridiplomaat.

4. Kumbki pool aitab kooskõlas asukohariigi õigusaktidega kaasa kultuuriinstituudi töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpidamisel olevatele lastele asukohariigis elamiseks vajalike elamislubade viivituseta väljastamisele.


Artikkel 6

Lisaks lähetatud töötajatele võivad kultuuriinstituudid võtta tööle teisi isikuid, kellel on kultuuriinstituudi asukohariigis töötamise õigus. Sellist töövahekorda reguleerivad asukohariigi õigusaktid.


Artikkel 7

Kultuuriinstituutide töötajate suhtes kehtivad lähetava riigi sotsiaalkindlustusalased õigusaktid.


Artikkel 8

Kokkuleppe täitmise, tõlgendamise ja rakendamisega seotud küsimused selgitatakse võimaluse korral läbirääkimiste teel diplomaatiliste kanalite kaudu.


Artikkel 9

1. Kokkulepe jõustub pärast seda, kui pooled on teineteisele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu teatanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike tingimuste täitmisest. Kokkulepe jõustub viimase teate saabumise päevale järgneva kuu esimesel päeval.

2. Kokkulepe on sõlmitud viieks aastaks. Kokkulepe pikeneb automaatselt viieaastaste ajavahemike kaupa, välja arvatud juhul, kui pool teatab hiljemalt kuus kuud enne kehtiva perioodi lõppu kirjalikult oma soovist kokkulepe lõpetada.

3. Eespool toodu kinnituseks on oma valitsuse volitatud isikud kokkuleppe alla kirjutanud.


Kokkulepe on alla kirjutatud 29. novembril 2005. aastal Budapestis eesti ja ungari keeles kahes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdse jõuga.

Toivo Tasa

Andras Bozóki

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Ungari Vabariigi valitsuse nimel

 

Megállápodás az Észt Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek helyzetéröl és müködéséröl