HALDUSÕIGUSHaldusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineKonsulaarkoostöö

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2013
Avaldamismärge:RT II, 06.08.2013, 2

Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon

Vastu võetud 25.05.1987

Vabariigi Valitsuse 07.03.2013 korraldus nr 104 konventsiooniga ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne konventsiooni ajutise kohaldamise kohta

 

EUROOPA ÜHENDUSE LIIKMESRIIGID,

OLLES VEENDUNUD dokumentide vaba liikumise tagamise otstarbekuses riikide vahel;

SOOVIDES sel eesmärgil kehtestada ühtse eeskirja dokumentide igasugusest legaliseerimisest loobumise kohta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

 

ARTIKKEL 1

1. Konventsiooni kohaldatakse avaliku dokumendi suhtes, mis on koostatud konventsiooniosalise territooriumil ja mida soovitakse esitada teise konventsiooniosalise territooriumil või teise konventsiooniosalise diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule, ka juhul, kui nad tegutsevad riigis, mis ei ole selle konventsiooni osaline.

2. Avaliku dokumendina käsitatakse:
     a) dokumenti, mille on väljastanud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või -isik, nagu riiklik süüdistaja, kohtuametnik või kohtutäitur;
     b) haldusdokumenti;
     c) notariaaldokumenti;
     d) ametliku dokumendi registreerimist või olemasolu kinnitavat või ametlikule dokumendile kinnitatavat muud tõendit või allkirja õigsuse notariaalset kinnitust.

3. Konventsiooni kohaldatakse ka dokumendi suhtes, mille on väljastanud konventsiooniosalise diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik, kes täidab ametiülesandeid teise riigi territooriumil, ning mida soovitakse kasutada teise konventsiooniosalise territooriumil või esitada teise konventsiooniosalise diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule, kes tegutseb riigis, mis ei ole selle konventsiooni osaline.

 

ARTIKKEL 2

Konventsiooniosaline vabastab legaliseerimisest või samalaadsest vorminõudest need dokumendid, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

 

ARTIKKEL 3

Konventsioonis tähendab legaliseerimine ainult formaalsust, millega kinnitatakse dokumendil oleva allkirja, allakirjutanud isiku ametikoha ning vajaduse korral ka dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust.

 

ARTIKKEL 4

1. Kui selle riigi ametiasutusel, kus dokumenti soovitakse kasutada, on põhjendatud tõsiseid kahtlusi dokumendil oleva allkirja, allakirjutanud isiku ametikoha, templi või pitsati ehtsuse suhtes, siis on tal õigus teha järelepärimine otse konventsiooni artiklis 5 määratud dokumendi päritoluriigi keskasutusele. Järelepärimisi võib teha vaid erandjuhtudel, näidates ära, millistel alustel need põhinevad.

2. Võimaluse korral lisatakse järelepärimisele originaaldokument või selle koopia. Päringu eest riigilõivu või muud tasu võtta ei tohi.

 

ARTIKKEL 5

Konventsiooniosaline määrab konventsiooni allakirjutamise, ratifitseerimise, vastuvõtmise või heakskiitmise ajal keskasutuse, kes vastutab artiklis 4 nimetatud päringu vastuvõtmise ja edastamise eest. Konventsiooniosaline teatab, millises keeles päringule vastatakse.

 

ARTIKKEL 6

1. Konventsioon on avatud allakirjutamiseks liikmesriikidele. Konventsioon tuleb ratifitseerida, vastu võtta või heaks kiita. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Belgia välisministeeriumile.

2. Konventsioon jõustub 90 päeva möödumisel sellest, kui kõik riigid, kes on konventsiooni allakirjutamiseks avamise päeval Euroopa Ühenduse liikmed, on ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad hoiule andnud.

3. Iga riik võib ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiule andes või hiljem kuni konventsiooni jõustumiseni deklareerida, et ta kohaldab konventsiooni enda suhetes teiste riikidega, kes on teinud samasuguse deklaratsiooni, 90 päeva möödumisel hoiuleandmisest.

 

ARTIKKEL 7

1. Konventsioon on avatud ühinemiseks kõigile riikidele, kes saavad Euroopa Ühenduse liikmeks. Ühinemiskiri antakse hoiule Belgia välisministeeriumile.

2. Konventsioon jõustub ühineva riigi suhtes 90 päeva möödumisel ühinemiskirja hoiuleandmisest.

 

ARTIKKEL 8

1. Liikmesriik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

2. Liikmesriik võib ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiule andes või hiljem Belgia välisministeeriumile saadetavas deklaratsioonis teatada, et ta kohaldab konventsiooni ka muule deklaratsioonis täpsustatud territooriumile või territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab ja mille nimel ta on volitatud kohustusi võtma.

3. Eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib selles nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta Belgia välisministeeriumile saadetava teatisega.

Tagasivõtmine jõustub kohe või teatises märgitud kuupäeval.

 

ARTIKKEL 9

Belgia välisministeerium teatab liikmesriikidele igast allakirjutamisest ning ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmisest.

 

ARTIKKEL 10

Konventsioon asendab konventsiooniosaliste omavahelistes suhetes kõik muud lepingud, konventsioonid või kokkulepped dokumentide legaliseerimise lihtsustamise või legaliseerimisest loobumise kohta, välja arvatud need lepingud, konventsioonid või kokkulepped, mis käsitlevad dokumenti:
      a) mida see konventsioon ei hõlma;
      b) mis on koostatud territooriumidel, mille suhtes seda konventsiooni ei kohaldata.

 

Belgia välisministeerium edastab iga liikmesriigi valitsusele kinnitatud koopia.

 

Convention Abolishing the Legalization of Documents in the Member States of the European Communities 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json