Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi, väärismetalltoodete proovi seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, ravimiseaduse, arhiiviseaduse, konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 82, 480

Kriminaalmenetluse koodeksi, väärismetalltoodete proovi seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, ravimiseaduse, arhiiviseaduse, konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 18.09.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. oktoobri 2002. a otsusega nr 236

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9; 53, 306 ja 313; 56, 333; 65, 378; 100, 645; 102, 676; 2002, 29, 174; 56, 350; 64, 390 ja 391) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune on juriidiline isik, on tema seaduslikul esindajal kõik esindatava õigused ja ta võib anda tema nimel ütlusi.»

§ 2. Paragrahvi 104 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) Konkurentsiamet.»

§ 3. Paragrahvi 105:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohtueelset uurimist teostavad Kaitsepolitseiameti uurija õigustega ametnikud:
1) karistusseadustiku §-des 89–93 ja 95–112, § 114 punktis 7 ning §-des 151, 231–237, 241–253, § 254 lõikes 2, § 405 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 415 tähendatud kuritegudes;
2) kaitseteenistusalastes kuritegudes, kui seda peab vajalikuks kaitsepolitsei uurimisjuht;
3) karistusseadustiku §-s 391 tähendatud kuriteos, kui kuriteo pani toime ametiisik oma ametiseisundit ära kasutades ja karistusseadustiku §-s 392 tähendatud kuriteos, kui kuriteo objektiks oli radioaktiivne aine, lõhkematerjal, strateegiline kaup, tulirelv või laskemoon või kui kuriteo pani toime ametiisik oma ametiseisundit ära kasutades;
4) karistusseadustiku §-des 289–291 ja 293–299 tähendatud kuritegudes, kui kuriteo pani toime riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376; 2002, 21, 117) § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kõrgem ametnik;
5) karistusseadustiku § 414 lõigetes 2 ja 4–6 tähendatud kuritegudes, kui kuritegu pandi toime tsiviilkäibes keelatud lõhkematerjali käideldes;
6) karistusseadustiku §-s 255 või 256 tähendatud kuriteos, kui kuritegeliku ühenduse eesmärgiks on karistusseadustiku §-s 237 või 246 tähendatud kuritegude toimepanemine või kui kuritegeliku ühenduse liikmeks on vähemalt kolm riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kõrgemat ametnikku või politseiametnikku.»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) Konkurentsiameti ametnik karistusseadustiku §-des 399–402 nimetatud kuritegudes.»

§ 4. Paragrahvi 273 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) juriidilisest isikust kohtualuse nimetus, registrikood ja asukoha aadress;».

§ 5. Paragrahvi 275 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) füüsilisest isikust kohtualuse ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust kohtualuse nimetus;».

§ 6. Paragrahvi 276 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) füüsilisest isikust õigeksmõistetu ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust õigeksmõistetu nimetus;».

II. § 7. Väärismetalltoodete proovi seaduse (RT 1992, 55, 676; RT I 1997, 40, 620; 2000, 86, 547; 2002, 63, 387) § 18 1 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 8. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393) §-s 22 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 361 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 361) kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks heakorraeeskirjade kehtestamine;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 363 järgmises sõnastuses:

« 363) avaliku korra tagamiseks avaliku korra eeskirjade kehtestamine;».

IV. § 9. Ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387) § 157 lõikes 5 asendatakse sõna «Toiduinspektsioon» sõnaga «Toiduamet».

V. § 10. Arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 501 lõikes 4 asendatakse sõna «Riigiarhiiv» sõnaga «politseiprefektuur».

VI. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «sunniraha» sõnadega «asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras».

§ 12. Paragrahvi 57 lõike 1 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 57 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) käesoleva seaduse täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks.»

§ 14. Paragrahvi 58 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 60 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kontrollitava ettevõtja asukohas või tegutsemiskohas esitab kontrollimist teostav isik sellele ettevõtjale, tema esindajale või töötajale Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja käskkirja kontrollimist teostava isiku volitamise kohta.»

§ 16. Paragrahvi 60 lõike 6 punktist 5 jäetakse välja sõnad «otsuse ärakirja või väljavõtte ja».

§ 17. Paragrahv 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 61. Soovituste andmine

Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja võib anda riigiasutusele ja kohaliku omavalituse üksusele, füüsilisele ja juriidilisele isikule soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks.»

§ 18. Paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 62. Ettekirjutus ja sunniraha määramine

(1) Konkurentsiameti peadirektoril või tema asetäitjal on õigus teha ettekirjutus füüsilisele või juriidilisele isikule, kui nimetatud isik:
1) jättis Konkurentsiameti kirjalikus taotluses nõutud tähtajaks teabe või materjalid esitamata;
2) takistas ettevõtja asukoha või tegutsemiskoha kontrollimist;
3) jättis suulisele arutamisele või seletuse andmisele ilmumata;
4) jõustas koondumise, mis kuulub kontrollimisele ning mille kohta ei ole käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 punkti 1 alusel tehtud vastavat otsust või on tehtud koondumist keelav otsus § 27 lõike 2 punkti 2 alusel või milleks antud loa on Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja tunnistanud kehtetuks, või rikkus koondumise loa tingimusi;
5) kuritarvitas turguvalitsevat seisundit;
6) rikkus konkurentsi kahjustava kokkuleppe, tegevuse või otsuse keeldu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusliku ettekirjutusega võidakse kohustada:
1) tegema ettekirjutuses nõutav tegu;
2) hoiduma keelatud teost;
3) lõpetama või peatama konkurentsi kahjustav tegevus;
4) taastama õigusrikkumise eelne olukord.

(3) Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja võib määrata ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras füüsilistele isikutele kuni 50 000 krooni ja juriidilistele isikutele kuni 100 000 krooni.»

§ 19. Paragrahvid 64–73 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahv 733 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Paragrahvi 734 lõikes 1 asendatakse number «733» numbriga «732».

§ 22. Paragrahvi 734 lõikes 3 asendatakse sõnad «§-des 731 ja 733» sõnadega «§-s 73 1».

VII. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 56, 350; 64, 390) tehakse järgmised muudatused:

§ 23. Paragrahvi 44 lõikes 8 asendatakse sõnad «kuni kakskümmend viis miljonit krooni» sõnadega «kuni kakssada viiskümmend miljonit krooni».

§ 24. Paragrahvi 200 lõike 2 punkti 8 täiendatakse pärast sõna «esemega» sõnadega «või sellega».

§ 25. Paragrahvi 204 lõikes 1 asendatakse sõnad «suur kahju» sõnadega «oluline kahju».

§ 26. Paragrahvi 215 lõikes 2 asendatakse sõnad «ühe- kuni viieaastase» sõnadega «kahe- kuni kümneaastase».

§ 27. Paragrahvi 218 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «kahtekümmend miinimumpäevamäära» sõnadega «või mille kahjustamisel käesoleva seadustiku §-des 203, 204 ja 206 sätestatud juhtudel ei põhjustatud olulist kahju».

§ 28. Paragrahvi 402 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juriidilise isiku juhatuse, seda asendava organi või nõukogu liikme poolt teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava juriidilise isiku seaduses sätestatud kohustuse rikkumine – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json