HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MSC.416(97)]

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT II, 07.02.2019, 1

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MSC.416(97)]

Vastu võetud 25.11.2016

Vabariigi Valitsuse 15.02.2018 korraldus nr 33 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978


RESOLUTSIOON MSC.416(97)

1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (STCW) MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid;

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi konventsioon) XII artiklit, mis käsitleb konventsiooni muutmise korda;

EDASI MEENUTADES, et komitee võttis resolutsiooniga MSC.386(94) muu hulgas vastu 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) uue XIV peatüki;

LISAKS MEENUTADES, et komitee võttis resolutsiooniga MSC.385(94) vastu polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvahelise koodeksi (polaarkoodeks), mis jõustub 1. jaanuaril 2017 SOLAS konventsiooni uue XIV peatüki jõustumisel;

MÄRKIDES, et polaarkoodeksi ja STCW konventsiooni muudatuste jõustumise vahel on üleminekuperiood ning et STCW koodeksi osas B-V/g on sätestatud polaarvetes tegutsevate laevade kaptenite ja ohvitseride väljaõpet käsitlevad juhised, mida administratsioonid peaksid üleminekuperioodi jooksul rakendama;

SAMUTI MEENUTADES, et komitee otsustas oma üheksakümne kuuendal istungil väljastada osalisriikidele üheainsa resolutsiooni konventsiooni muudatuste kohta, sealhulgas polaarkoodeksiga seotud muudatuste ja reisilaevade spetsiifilise väljaõppe ja diplomeerimisega seotud muudatuste kohta;

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne seitsmendal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti i kohaselt,

1. VÕTAB kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga iv vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti vii punktiga 2, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. jaanuaril 2018. aastal, kui enne seda kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest, või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama brutoregistertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud organisatsiooni peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti ix kohaselt jõustuvad lisatud muudatused 1. juulil 2018. a, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. KUTSUB OSALISRIIKE ÜLES varakult rakendama reegli I/1 lõiget 1 ning reeglit I/11 ja V/4;

5. KUTSUB OSALISRIIKE ÜLES tunnustama eelneva punkti 4 kohaselt teise osalisriigi poolt varakult ja enne reegli V/4 muudatuste jõustumist välja antud meremeeste tunnistusi;

6. PALUB peasekretäril kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

7. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

Lisa Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused

Annex 8 Resolution MSC.416(97)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json