HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni koodeksi A osa muudatused [MSC.417(97)]

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT II, 07.02.2019, 2

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni koodeksi A osa muudatused [MSC.417(97)]

Vastu võetud 25.11.2016

Vabariigi Valitsuse 15.02.2018 korraldus nr 33 koodeksi muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi Manila konverentsi muudatused


RESOLUTSIOON MSC.417(97)

MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE (STCW) KOODEKSI A OSA MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid;

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi konventsioon) XII artiklit ja reeglit I/1.2.3, mis käsitleb meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste (STCW) koodeksi A osa muutmise korda;

MÄRKIDES, et polaarkoodeksi ja STCW konventsiooni muudatuste jõustumise vahel on üleminekuperiood ning et STCW koodeksi osas B-V/g on sätestatud polaarvetes tegutsevate laevade kaptenite ja ohvitseride väljaõpet käsitlevad juhised, mida administratsioonid peaksid üleminekuperioodi jooksul rakendama;

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne seitsmendal istungil STCW koodeksi A osa muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti i kohaselt,

1. VÕTAB kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga iv vastu STCW koodeksi muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti vii punktiga 2, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. jaanuaril 2018. a, kui enne seda kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest, või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama brutoregistertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud organisatsiooni peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti ix kohaselt jõustuvad lisatud muudatused 1. juulil 2018. a, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. KUTSUB OSALISRIIKE ÜLES varakult rakendama jaotise A-I/11 ja jaotise A-V/4 muudatusi;

5. PALUB peasekretäril kooskõlas konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktiga v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

Lisa Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse (STCW) koodeksi A osa muudatused

Annex 9 Resolution MSC.417(97)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json