HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineRahvusvaheliste organisatsioonidega seotud puutumatust käsitlevad välislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Nõukogu kokkuleppe Euroopa Nõukogu Infotalituse staatuse kohta Tallinnas (Eesti Vabariigis)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2002
Avaldamismärge:RT II, 07.03.2023, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Nõukogu kokkuleppe Euroopa Nõukogu Infotalituse staatuse kohta Tallinnas (Eesti Vabariigis)

Vastu võetud 16.01.2002Vabariigi Valitsuse 24.09.2001 korraldus nr 647 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu ajutise kohaldamise ja ajutise kohaldamise lõppemise kohta [16.01.2002 -- 31.12.2010]


Eesti Vabariigi valitsus ja Euroopa Nõukogu,

viidates Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee resolutsioonile (99) 9 luua Euroopa Nõukogu infotalitused, mis oleksid praeguste Euroopa Nõukogu infokeskuste järglased;

arvestades, et Eesti Vabariik on 2. septembril 1949 Pariisis koostatud Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteedi üldkokkuleppe osalisriik;

arvestades, et on vaja sõlmida kokkulepe Euroopa Nõukogu Infotalituse Tallinnas (Eesti Vabariigis) asutamisega seotud üksikasjade korraldamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Kokkuleppes on mõistetel järgmine tähendus:
   a) "infotalitus" tähendab Euroopa Nõukogu Infotalitust Tallinnas;
   b) "valitsus" tähendab Eesti Vabariigi valitsust;
   c) "infotalituse ametnikud" tähendab kõiki infotalituse ametnikke, kes on tööle võetud kooskõlas Euroopa Nõukogu personalieeskirjadega, kuid see ei hõlma kohapealt palgatud personali.

Artikkel 2

Infotalitus on juriidiline isik. Tal on õigus sõlmida lepinguid ning omandada ja käsutada vallasvara. Infotalitus on Euroopa Nõukogu osa ning teda finantseeritakse Euroopa Nõukogu eelarvest.

Euroopa Nõukogu nimetab ametisse Tallinna talituse juhataja. Viimane juhib Tallinna infotalitust. Euroopa Nõukogu teatab ametissenimetamisest valitsusele.

Artikkel 3

Valitsus toetab infotalituse tegevust, andes selle kasutusse sobivad ruumid ilma rendita. Muud kulud katab Euroopa Nõukogu.

Valitsus tagab infotalitusele vajalike avalike teenuste kättesaadavuse ning nende osutamise võrdsetel alustel.

Artikkel 4

2. septembril 1949 Pariisis koostatud Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteedi üldkokkulepet kohaldatakse infotalitusele kui Euroopa Nõukogu asutusele.

Artikkel 5

Infotalituse valdused on puutumatud. Ükskõik kus või kelle valduses olevat infotalituse omandit, raha ja vara ei saa mingi täite-, haldus-, kohtu- ega muu õigustoimingu käigus läbi otsida, rekvireerida, konfiskeerida, sundvõõrandada ega muul moel kahjustada.

Infotalituse arhiiv ning talle kuuluvad või tema kasutuses olevad dokumendid on puutumatud.

Infotalituse raha, vara, tulu ja muu omandi kohta kehtivad järgmised erandid:
   a) nad vabastatakse otsestest maksudest, eeldades, et infotalitus ei taotle maksuvabastust kohalike avalike teenuste kasutamisel;
   b) infotalituse ametlikuks kasutamiseks imporditud või eksporditud kaubad vabastatakse tollimaksudest ning -keeldudest ja -piirangutest eeldusel, et selliselt erandkorras imporditud kaupu ei müüda Eestis, välja arvatud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel;
   c) infotalituse trükised vabastatakse tollimaksudest ning impordi ekspordikeeldudest ning -piirangutest.

Artikkel 6

Ametlikuks sidepidamiseks antakse infotalitusele vähemalt sama soodsad võimalused nagu riikide diplomaatilistele esindustele. See puudutab postisaadetiste ning kablogrammide, telefotode, telefoni, telegraafi, teleksi ja muude sideteenuste eelisjärjekorda, tariife ja tasusid ning ajakirjandusele ja raadiole esitatava informatsiooni tariife.

Valitsus tagab infotalituse kirjavahetuse ja muu ametliku infovahetuse, sealhulgas elektroonilise infovahetuse (s.o. e-post, võrgulehekülg . . . ) puutumatuse ega tsenseeri kirja- ja muud infovahetust. Puutumatus tagatakse ka trükistele, fotodele, slaididele, filmidele ja helisalvestistele, kusjuures see loetelu ei ole ammendav.

Artikkel 7

Infotalituse ametnikel on järgmised privileegid ja immuniteet:
   a) kohtulik immuniteet ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes;
   b) Euroopa Nõukogust neile makstav palk ja muud tasud vabastatakse maksudest.

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab valitsusele infotalituse nende ametnike nimed, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteedi üldkokkuleppe artiklit 18.

Infotalituse ametnike immuniteedi loovutamisel kohaldatakse Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteedi üldkokkuleppe artiklit 19.

Artikkel 8

Kohapealt palgatud personalil, kes infotalitust teenindab, on kohtulik immuniteet ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes.

Artikkel 9

Infotalitus saab endale kõik Euroopa Nõukogu Infokeskuse ressursid, varustuse ja dokumentatsiooni, kusjuures nende varade omanikuks jääb Euroopa Nõukogu.

Artikkel 10

Kokkulepet rakendatakse ajutiselt allakirjutamisest ning see jõustub päeval, mil valitsus teatab Euroopa Nõukogule selle jõustamiseks vajalike siseriiklike toimingute lõpetamisest.

Kokkulepe kehtib seni, kuni infotalitus asub Eesti Vabariigis.

Kokkuleppe kaks ingliskeelset ning kaks eestikeelset teksti on võrdselt autentsed.

Kuupäev: 16. jaanuar 2002
Allakirjutamise koht: Strasbourg

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Euroopa Nõukogu nimel

Ants Frosch

Walter Schwimmer


Agreement
between the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe
concerning the status of the Council of Europe Information Office in Tallinn (Republic of Estonia)

The Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe,

with reference to Resolution (99) 9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the creation of the Council of Europe Information Offices to succeed the present Information and Documentation Centres of the Council of Europe,

taking into consideration that the Republic of Estonia is a contracting party to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, concluded in Paris on 2 September 1949,

considering that it is necessary to conclude an Agreement to settle certain issues linked with the establishment of the Council of Europe Information Office in Tallinn (Republic of Estonia)

have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement the following definitions shall apply:
   a) 'IOCE' means the Council of Europe Information Office in Tallinn,
   b) 'Government' means the Government of the Republic of Estonia,
   c) 'Officials of the IOCE' means all the members of the IOCE staff employed under the staff regulations and rules of the Council of Europe with the exception of staff recruited locally.

Article 2

The IOCE possesses juridical personality. It shall have the capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable goods. The IOCE is part of the Council of Europe and is financed from the Council of Europe budget.

The Council of Europe appoints the Head of Office in Tallinn. He will lead the IOCE in Tallinn. The Council of Europe shall inform the Government of this appointment.

Article 3

The Government shall contribute to the activities of the IOCE by providing adequate premises free of rent. The Council of Europe will cover all other charges.

The Government shall ensure that the IOCE is at all times supplied with the necessary public services and that such public services are supplied on equitable terms.

Article 4

As a Council of Europe institution, the IOCE shall benefit from the provisions of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, concluded in Paris on 2 September 1949.

Article 5

The premises of the IOCE shall be inviolable. The IOCE property, funds and assets, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

The archives of the IOCE and all documents belonging to it or held by it shall be inviolable.

Funds, assets, income and other IOCE property shall be exempt from:
   a) any form of direct taxes, on condition that the IOCE will not claim exemption from payment for local public services;
   b) customs duties, prohibitions and restrictions on articles imported or exported by the IOCE for its official use, provided that articles imported under such exemption will not be sold in Estonia, except under conditions approved by the Government.
   c) customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of its publications.

Article 6

The IOCE shall enjoy, for its official communications, treatment at least as favourable as that accorded to the diplomatic mission of any government, in respect of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and other communications, as well as rates for information to the press and radio.

The Government shall secure the inviolability of IOCE official communications and correspondence including all electronic communications (i.e. Email, web site. .. ) and shall not apply any censorship to its communications and correspondence. Such inviolability without limitation by reason of this enumeration shall extend to publications, photographs, slides, films and sound recordings.

Article 7

IOCE officials shall enjoy the following privileges and immunities:
   a) immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity,
   b) exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Council of Europe.

The Secretary General of the Council of Europe shall inform the Government of the names of the IOCE officials to whom the privileges and immunities provided for in Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shall apply.

As far as the waiver of IOCE officials' immunity is concerned, Article 19 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shall apply.

Article 8

Personnel recruited locally to perform services for the IOCE shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in their official capacity.

Article 9

The IOCE will benefit from all resources, equipment and documentation previously held at the disposal of the Information and Documentation Office on the Council of Europe; these assets remain the property of the Council of Europe.

Article 10

This Agreement shall be implemented on a temporary basis from the date of its signing and shall enter into force on the date on which the Council of Europe is notified by the Government of the completion of the internal procedures necessary for its entry into force.

This Agreement shall remain in force for the duration of the presence of the IOCE in the Republic of Estonia.

Two copies of this Agreement in Estonian and two copies in English, both texts being of equal authenticity,

Signed in Strasbourg
On 16 January 2002

For the Government of the Republic of Estonia

For the Council of Europe

Ants Frosch

Walter Schwimmer

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json