Teksti suurus:

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.238(65)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT II, 07.04.2016, 1

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.238(65)]

Vastu võetud 17.05.2013

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 24.03.2016 korraldus nr 109 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

RESOLUTSIOON MEPC.238(65)

1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONIGA SEOTUD 1978. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

 (MARPOL I ja II lisa muudatused, millega tunnustatud organisatsioonide koodeks muudetakse kohustuslikuks)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, mis koosmõjus sätestavad 1978. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL) muudatused,

OLLES kaalunud MARPOL I ja II lisa muutmise ettepanekut, mille kohaselt tunnustatud organisatsioonide koodeks muudetakse kohustuslikuks,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu MARPOL I ja II lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2014, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2015, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MARPOL I JA II LISA MUUDATUSED

MARPOL I lisa muudatused

Reegel 6

Lõike 3 punkti 1 viimase lause olemasolev tekst asendatakse alljärgnevaga:

„Nendel organisatsioonidel, kaasa arvatud klassifikatsiooniühingutel, peab olema administratsiooni volitus, mis vastab käesolevale konventsioonile ja organisatsiooni resolutsiooniga [MEPC ...] vastu võetud ja organisatsiooni poolt edaspidi muudetavale tunnustatud organisatsioonide koodeksile, mis koosneb 1. ja 2. osast (mille sätteid käsitletakse kohustuslikena) ning 3. osast (mille sätteid käsitletakse soovituslikena) tingimusel, et:

.1         tunnustatud organisatsioonide koodeksi 1. ja 2. osa muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad käesoleva lisa muutmise korda;

.2         tunnustatud organisatsioonide koodeksi 3. osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee vastavalt oma protseduurireeglitele; ning

.3         kõik eelpool punktides .1 ja .2 nimetatud muudatused, mis on vastu võetud meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonna kaitse komitee poolt, on identsed ning need jõustuvad või hakkavad kehtima samaaegselt, vastavalt asjaoludele.“

MARPOL II lisa muudatused

Reegel 8

Lõike 2 punkti 2 viimase lause olemasolev tekst asendatakse alljärgnevaga:

„Nendel organisatsioonidel, kaasa arvatud klassifikatsiooniühingutel, peab olema administratsiooni volitus, mis vastab käesolevale konventsioonile ja organisatsiooni resolutsiooniga [MEPC ...] vastu võetud ja organisatsiooni poolt edaspidi muudetavale tunnustatud organisatsioonide koodeksile, mis koosneb 1. ja 2. osast (mille sätteid käsitletakse kohustuslikena) ning 3. osast (mille sätteid käsitletakse soovituslikena) tingimusel, et:

.1         tunnustatud organisatsioonide koodeksi 1. ja 2. osa muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad käesoleva lisa muutmise korda;

.2         tunnustatud organisatsioonide koodeksi 3. osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee vastavalt oma protseduurireeglitele; ning

.3         kõik eelpool punktides .1 ja .2 nimetatud muudatused, mis on vastu võetud meresõiduohutuse komitee ja merekeskkonna kaitse komitee poolt, on identsed ning need jõustuvad või hakkavad kehtima samaaegselt, vastavalt asjaoludele.“

Annex 24 Resolution MEPC.238(65)

/otsingu_soovitused.json