HALDUSÕIGUSHaridus ja teadusVälislepingud

ERAÕIGUSIntellektuaalne omandVälislepingud

OrganisatsioonidEuroopa Kosmoseagentuur (ESA)

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitlev kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT II, 07.07.2015, 3

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 04.02.2015

Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seadus

Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsioon

Välisministeeriumi teadanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus (edaspidi Eesti)

ja

30. mail 1975 Pariisis allakirjutamiseks avatud ja 30. oktoobril 1980 jõustunud konventsiooniga (edaspidi konventsioon) asutatud Euroopa Kosmoseagentuur (edaspidi agentuur),

MEELDE TULETADES Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelist Euroopa koostööriigi kokkulepet, mis jõustus 22. septembril 2010 ja mis jääb jõusse kuni 20. septembrini 2015;

MÄRKIDES, et konventsiooni XXII artikli kohaselt võib riik ühineda konventsiooniga pärast kõikide liikmesriikide ühehäälselt tehtud agentuuri nõukogu otsust;

ARVESTADES, et Eesti on esitanud taotluse agentuuri täisliikmeks saamiseks ja et agentuuri nõukogu pooldab Eesti ühinemist;

OLLES VEENDUNUD, et ühinemine aitab kaasa konventsioonis sätestatud eesmärkide saavutamisele;

VÕTTES ARVESSE konventsiooni II artiklit, XIII artikli lõiget 4 ja XXII artiklit;

MEELDE TULETADES Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooni osalisriikide ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelist salastatud teabe kaitse ja vahetamise kokkulepet, mis jõustus 20. juunil 2003;
 
MEELDE TULETADES kanderakettide Ariane, Vega ja Sojuz kasutusetappi Guajaana kosmosekeskuses käsitleva teatavate Euroopa riikide valitsuste deklaratsiooni, mis lepiti kokku 30. märtsil 2007 ja mis jääb jõusse kuni 2020. aasta lõpuni,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.


ARTIKKEL 1

Kokkuleppe eesmärk on kehtestada Eestile konventsiooniga ühinemise tingimused, mille täitmisel saab Eesti agentuuri liikmeks ja konventsiooni osalisriigiks.


ARTIKKEL 2

1. Konventsiooni XXI artikli lõike 1 kohaselt jõustub konventsioon Eesti suhtes kuupäeval, mil Eesti ühinemiskirjad antakse hoiule Prantsuse Vabariigi valitsusele. Eesti võtab kõik vajalikud meetmed, et see toimuks enne 20. septembrit 2015. Kui ühinemiskirju ei anta selleks kuupäevaks hoiule, võidakse kokkuleppe tingimused kummagi poole taotlusel uuesti läbi rääkida.

2. Alates ühinemise kuupäevast on konventsioon koos kõikide agentuuri nõukogu võetud meetmetega Eestile siduv ja Eesti suhtes kohalduv. Eesti pannakse agentuuri nõukogu või tema volitusel allorgani tehtud otsuste, korralduste, resolutsioonide või muude dokumentide ning agentuuri sõlmitud lepingute suhtes teiste liikmesriikidega samasse olukorda. Seepärast järgib Eesti nendest tulenevaid põhimõtteid ja poliitikat ning võtab vajaduse korral asjakohaseid meetmeid nende täieliku rakendamise tagamiseks.

3. Eesti iga-aastane sissemakse kohustuslikesse tegevustesse ühinemiskokkuleppe jõustumise aasta eest kehtestatakse agentuuri liikmesriikidele kehtivate eeskirjade kohaselt ja seda vähendatakse vajaduse korral pro rata temporis põhimõttel ühinemiskokkuleppe jõustumise kuupäeva arvesse võttes. Samamoodi vähendatakse vajaduse korral artikli 6 lõikes 1 nimetatud summat pro rata temporis põhimõttel ühinemiskokkuleppe jõustumise kuupäeva arvesse võttes ning seda kasutatakse artiklis 6 nimetatud rakkerühma võetavate meetmete rakendamise ettevalmistamiseks.

4. Eesti võtab kõik asjakohased meetmed, et kohandada oma riigisiseseid õigusakte ja eeskirju agentuuriga ühinemisest tulenevate õiguste ja kohustustega. Eesti võtab eelkõige kõik asjakohased meetmed, mis on vajalikud agentuurile antud maksuvabastuste, eelkõige käibemaksuvabastuse tagamiseks.


ARTIKKEL 3

Konventsiooni artikli XIII lõike 4 punkti a kohaselt teeb Eesti erimakse summas 600 000 eurot 2014. aasta majandustingimustes. Makse tehakse ühes osas 2015. aastal.


ARTIKKEL 4

Konventsiooni Eesti suhtes jõustumise kuupäeval kaotab preambulis nimetatud Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Euroopa koostööriigi kokkulepe kehtivuse.


ARTIKKEL 5

Agentuuri lepingute geograafilise jaotuse tagamiseks ja konventsiooni V lisa tähenduses arvutatakse tagastusmäärad ning neid kohaldatakse agentuuris kehtiva kõikide liikmesriikide suhtes kohaldatava meetodi alusel; üldise tagastusmäära alampiiri ning konventsiooni V artikli lõike 1 punktis a nimetatud agentuuri kohustuslike programmide ja tegevuste (edaspidi agentuuri kohustuslikud tegevused) tagastusmäära suhtes kohaldatakse artiklis 6 nimetatud meetmeid.


ARTIKKEL 6

1. jaanuaril 2016 algaval kuueaastasel üleminekuperioodil kohaldatakse järgmisi meetmeid:

1. Agentuur kasutab kooskõlas agentuuri eeskirjade ja menetlustega praeguste majandustingimuste kohaselt arvutatud ja igal aastal tasutavat 500 000eurost summat, mis võetakse Eesti kogu sissemaksest agentuuri kohustuslikesse tegevustesse eespool nimetatud üleminekuperioodi jooksul, et rahastada eelkõige kohustuslike tegevuste raames tegevusi, mille eesmärk on kohandada Eesti tööstus, ettevõtjad, teadusringkonnad ja teised asjaosalised agentuuri nõuetega.

2. Agentuur annab endast parima, et kõikide liikmesriikide suhtes kohaldatavate agentuuri eeskirjade ja menetluste kohaselt kasutada agentuuri kohustuslikesse tegevustesse tehtava Eesti sissemakse ideaalse tagastuse ja lõikes 1 nimetatud summa vahet lepingute sõlmimiseks agentuuri kohustuslike tegevuste kohta. Agentuuri lõppeesmärk on jõuda üleminekuperioodi lõpus samal tasemel üldise tagastusmäärani, nagu kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes. Üleminekuperioodi lõpus ei maksta kompensatsiooni kohustuslike tegevuste eest arvutatud tagastusmäära alusel.

3. Eespool nimetatud meetmete rakendamiseks moodustavad pooled üleminekuperioodiks rakkerühma. Rakkerühma kuuluvad Eesti ja agentuuri esindajad ning selle kaasesimeesteks on kummagi üks esindaja.

Rakkerühma ülesanne on nõustada agentuuri peadirektorit ja Eesti valitsust eespool nimetatud meetmete rakendamisel. Lähtudes eelkõige esimesest ühisest hinnangust Eesti tööstuse võimekuse kohta valmistab rakkerühm Eesti tööstuse, ettevõtjad, teadusringkonnad ja teised asjaosalised ette agentuuri tööstuspoliitika nõuete rakendamiseks ning kohandab neid nõuetele, seda eelkõige kohustuslike tegevuste raames.

4. Eesti kohustuslike tegevuste geograafilise tagastusmäära kohta statistika esitamine lõpetatakse üleminekuperioodi lõpus. Üleminekuperioodi lõpule järgnevast päevast alates kehtestatakse Eesti suhtes üldine tagastusmäär agentuuris kehtiva kõikide liikmesriikidede suhtes kohaldatava meetodi kohaselt. Sellest tulenevalt ei võeta enne üleminekuperioodi lõppu kohustuslike tegevustega seoses tehtud sissemakseid ja sõlmitud lepinguid arvesse Eesti tagastusmäära arvutamisel pärast üleminekuperioodi lõppu.


ARTIKKEL 7

1. Kokkulepe kiidetakse heaks Eesti riigisiseste õigusaktide kohaselt.

2. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil Eesti annab konventsiooniga ühinemise kirjad hoiule Prantsuse Vabariigi valitsusele.


Koostatud 4. veebruaril 2015 Pariisis kahes eksemplaris eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Euroopa Kosmoseagentuuri nimel

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling

Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain


 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the European Space Agency  Concerning the Accession of Estonia to the Convention for the Establishment of a European Space Agency and Related Terms and Conditions

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json