Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe (seisuga 01.09.2021)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT II, 07.09.2021, 1

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe (seisuga 01.09.2021)

Vastu võetud 07.05.2010

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe, sõlmitud 7. mail 2010 nootide vahetamise teel, jõustus 10.05.2010. Käesolev konsolideeritud tekst sisaldab kõiki kokkuleppes tehtud muudatusi seisuga 01.09.2021.


Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määrusega (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), on kokku lepitud järgmiselt.

1. Esindamise ulatus

Läti Vabariik hakkab esindama Eesti Vabariiki kooskõlas Schengeni õigustikuga Schengeni viisade menetlemisel järgmistes kohtades:

Riik

Diplomaatiline esindus või konsulaarasutus
(edaspidi esindus)

Aserbaidžaan   

Suursaatkond Bakuus

Usbekistan

Suursaatkond Taškendis

Valgevene

Konsulaat Vitebskis (ainult diplomaatilised- ja teenistuspassid)


Sellise esindamise aluseks on Schengeni õigustikja käesolev kokkulepe. Kokkuleppe rakendustingimustes võidakse kokku leppida mitteametlikult. Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi välisministeerium võivad kokku leppida esinduste nimekirja muutmises nootide vahetamise teel.

Piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ei saa väljastada ilma esindatava riigi volituseta. Nõuet ei kohaldata, kui piiratud territoriaalne kehtivus tuleneb asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti, kuid kohaldatakse, kui reisidokumenti ei tunnusta Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.


2. Esindamise tingimused

Esindava riigi esindus menetleb esinduse tegutsemiskoha riigis seaduslikult elavate isikute viisataotlusi.

Kui teatavate kolmandate riikide kodanike või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes on nõutav konsulteerimine, korraldab seda esindav riik. Vajaduse korral edastatakse nende kolmandate riikide või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike nimekiri nootide vahetamise teel.

Kui esindava riigi esindus leiab, et kõik viisa väljastamise tingimused on täidetud ega ole ebaseadusliku sisserände ega avaliku korra rikkumise ohtu, väljastab esindus viisa.

Kui esindava riigi esindus asjakohases riigis leiab, et viisa väljastamise tingimused ei ole täidetud, on tal pärast taotluse läbivaatamist õigus keelduda viisa väljastamisest esindatava riigi nimel. Kaebusi menetletakse kooskõlas esindava riigi õigusega.

Vajaduse korral võib esindava riigi esindus võtta ühendust noodi lisas nimetatud esindatava riigi pädeva ametnikuga.

Lisadokumendid tõlgitakse viisat väljastava esinduse kasutatavasse keelde. Läti Vabariik ja Eesti Vabariik teavitavad oma viisataotlejaid ja asjaomaseid asutusi, et kui dokumendid on emma-kumma riigi rahvuskeeles, tuleb neile lisada tõlge keelde, mida kasutab viisat väljastav esindus.

Esindav riik teavitab esindavat riiki konkreetse või üldise taotluse alusel väljastatud või keeldutud viisadest.

Viisataotluste tasu võetakse Schengeni õigustikust juhindudes. Kõik viisatasud laekuvad esindava riigi esindusele. Esindatav riik ei anna esindavale riigile peale selle mingit rahalist hüvitist viisataotluste menetlemise eest. See puudutab üldkulusid, nagu rent, personali- ja IT-seadmete kulud, samuti konkreetseid kulusid, nagu postikulud, kulleritasud ja faksikulud.


3. Lõppsätted

Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

Selle võib igal ajal lõpetada nootide vahetamise teel. Kokkuleppe kohaldamise võib alati täielikult või osaliselt peatada. Peatamise algus- ja lõpukuupäevast teavitatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Kokkuleppe jõustumise kuupäeval lõpetatakse 27. märtsil 2008 nootide vahetamise teel sõlmitud viisaküsimustes esindamise kokkulepe.


Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on Mutual Visa Representation
(consolidated text as of 1 September 2021)

Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia on Mutual Visa Representation, concluded by exchange of Notes at 7 May 2010, entered into force on 10 May 2010. The present consolidated text includes all amendments to the Agreement as of 1 September 2021.


Agreement according to Article 8 paragraph 4 of the Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) reads as follows.

1.     Extent of Representation

The Republic of Latvia will represent the Republic of Estonia in accordance with Schengen acquis in matters relating to the handling of Schengen visas in the following locations:

Country

Diplomatic mission or consular post
(hereinafter „Mission”)

Azerbaijan

Embassy in Baku

Uzbekistan   

Embassy in Tashkent

Belarus

Consulate in Vitebsk (diplomatic- and service passports only)


The basis for this representation is the Schengen acquis and this Agreement. The practical conditions of implementation of this Agreement may be agreed upon informally. The Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Latvia and the Republicbof Estonia may agree upon the modification of the list of Missions by an exchange of diplomatic notes.

No visa with limited territorial validity (VLTV) can be issued without authorization of the represented State. This does not, however, apply if the limitation is solely due to the fact that not all Schengen Member States recognise the travel document of the applicant, but the Republic of Latvia and the Republic of Estonia do recognise it.

2.     Conditions of the Representation

The Mission of the representing State shall process visa applications of persons legally residing in the country in which the Mission operates.

For nationals of specific third countries or specific categories of such nationals for which consultation is required, the consultation will be executed by representing State. In case of need, a list of nationals of specific third countries or specific categories of such nationals shall be notified by an exchange of diplomatic notes.

If the Mission of the representing State finds that all the conditions for issuing a visa are met and that there is no risk of illegal immigration or disturbance of the public order, the Mission will issue a visa.

If the Mission of the representing State in a respective country considers that the conditions for issuing a visa are not met, it is entitled to refuse to issue the visa on behalf of the represented State after examination of the application. Appeals shall be conducted by the representing State according to its national legislation.

In case of need, Mission of the representing State may contact the competent official of represented State as provided in Annex of this Note.

Supporting documents shall be translated into the language(s) used by the visa issuing Mission. The Republic of Latvia and the Republic of Estonia shall inform their visa applicants and relevant institutions that if documents are produced in the national language of either State a translation in the language used by the visa issuing Mission should be attached to the documents.

After specific or general request, the representing State will inform the represented State regarding the visas that have been issued or refused.

The visa fees are to be charged in accordance with the Schengen acquis. The Mission of the representing State is entitled to all visa fees. The represented State will not give any financial compensation to the representing State for handling visa applications. This applies to general expenses such as rent, staff and IT equipment as well as to specific expenses like postage, courier fees and fax.


3.     Final Clauses

This Agreement is concluded for an unlimited period.

It may be terminated at any time by the exchange of diplomatic notes. The application of this agreement may be suspended wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels.

On the date of entry into force of this Agreement the previous Arrangement on visa representation concluded by the exchange of notes on 27 March 2008 is terminated.

/otsingu_soovitused.json