Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2021
Avaldamismärge:RT II, 07.09.2021, 2

Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Vastu võetud 16.07.2021

Vabariigi Valitsuse 15.07.2021 korraldus nr 264 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja lõppemise kohta

Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

 


Tõlge inglise keelest

Nr 15.2-2/216-6

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi välisministeerium avaldab oma lugupidamist Taani Kuningriigi välisministeeriumile ning tal on au viidata Taani ministeeriumi 12. mai 2021. aasta noodile nr 2020-20604, mille sisu on järgmine.

Taani välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti välisministeeriumile ning tal on au viidata Schengeni riikide esindamise õigusraamistikule eesmärgiga kontrollida Schengeni viisade taotlusi ja väljaandmist. See õigusraamistik on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)) artiklis 8 ja selle järgnevates muudatustes.

Käesolev kokkulepe asendab kõik varasemad esindamise kokkulepped Taani välisministeeriumi ja Eesti välisministeeriumi vahel.

1. Esindamise ulatus

Eesti esindab Taanit järgmises riigis:
   – Gruusia

Taani esindab Eestit järgmises riigis:
   – Filipiinid

Esindustegevus hõlmab:
   a) avalikkuse teavitamist;
   b) taotluste vastuvõtmist ja biomeetriliste tunnuste registreerimist;
   c) viisataotluste läbivaatamist ja nende kohta otsuste tegemist kooskõlas viisaeeskirja artikli 8 lõikega 1.

2. Esindamise tingimused

a) Viisataotlusi hinnatakse ja viisad väljastatakse kooskõlas viisaeeskirjas sätestatud menetluse, tingimuste ja kriteeriumidega.

Ühtegi piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ei väljastata ilma esindatava riigi ametiasutuse, sealhulgas esindatava riigi saatkonna loata. Samas seda ei kohaldata, kui piirang tuleneb üksnes asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti, välja arvatud juhul, kui reisidokumenti ei tunnusta esindatav riik.

b) Liikmesriik ei vastuta teise liikmesriigi nimel tehtud toimingute eest, välja arvatud viisaeeskirjas märgitud juhtudel.

c) Viisatasu (viisaeeskirja artikkel 16) saab esindav liikmesriik.

d) Esindav liikmesriik võib teha koostööd välise teenuseosutajaga ühes või mitmes asukohas viisaeeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt ja alusel.

e) Taotleja esitatavad lisadokumendid võib olla vaja tõlkida ühte või mitmesse töökeelde, mida esindava liikmesriigi konsulaat kasutab.

f) Selliste riikide kodanike puhul, millega seoses nõutakse eelnevat konsulteerimist, konsulteerib esindav riik kooskõlas viisaeeskirja artikliga 22.

g) Kui see on kohaldatav, siis teavitab esindav riik teisi liikmesriike (kooskõlas viisaeeskirja artikliga 31).

h) Küsimuste korral, eelkõige seoses küllakutsuva isiku või ülalpidajaga, võib esindava liikmesriigi esindus võtta ühendust esindatava liikmesriigi keskse kontaktasutusega vastavalt lisale 1.

i) Esindatav liikmesriik kohustub kooskõlastama esindava liikmesriigiga nende reisidokumentide tunnustamise, mis on välja antud riigis või riikides, kus teda esindatakse. Esindav liikmesriik teavitab esindatavat liikmesriiki uutest reisidokumentidest, mille kolmandad riigid on välja andnud, ning taotleb esindatava liikmesriigi jaoks näidised.

Esindav liikmesriik on volitatud välja andma viisasid igat liiki reisidokumentide alusel, tingimusel et neid tunnustavad nii Eesti kui ka Taani ametiasutused.

j) Esindatava liikmesriigi taotlusel esitab esindav liikmesriik iga asukoha kohta esindatava liikmesriigi nimel väljastatud ja keeldutud viisade statistika.

k) Käesoleva kokkuleppe praktilise rakendamise võib läbi vaadata kord aastas ning eelkõige juhul, kui esindatava liikmesriigi viisataotluste arv suureneb.

3. Lõppsätted

Positiivse vastuse korral asendab käesolev esindamise kokkulepe kõik varasemad esindamise kokkulepped ning see jõustub ja seda hakatakse kohaldama kümme päeva pärast positiivse vastuse kättesaamist. Kokkulepe jääb jõusse määramata ajaks, välja arvatud järgmised juhud:
   • seda muudetakse mõlema liikmesriigi vastastikusel kirjalikul nõusolekul;
   • vajaduse korral saab kumbki pool verbaalnoodiga kokkuleppe peatada;
   • vajaduse korral saab kumbki pool verbaalnoodiga kokkuleppe viivitamata lõpetada. Käesoleva kokkuleppe kehtivus lõpeb kohe pärast sellise teate kättesaamist.
   • Kõikidest lisa 1 (kontaktasutuste loetelu) muudatustest teatatakse viivitamata teisele poolele diplomaatilise noodi teel.

Taani välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.“

Eesti välisministeerium kinnitab, et ülaltoodud ettepanek on Eesti poolele vastuvõetav. Seega moodustavad Taani Kuningriigi välisministeeriumi 12. mai 2021. aasta noot nr 2020-20604 ja käesolev vastusnoot Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe, mis jõustub kümme päeva pärast käesoleva noodi kättesaamist.

Eesti Vabariigi välisministeerium teavitab ülalnimetatud kokkuleppest Euroopa Komisjoni.

Eesti Vabariigi välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Taani Kuningriigi välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 16 juuli 2021


Taani Kuningriigi välisministeeriumile

KOPENHAAGEN

LISA 1.     Kontaktasutuste loetelu

Taani asjaomased asutused

Välisministeerium – kokkulepet puudutavates küsimustes

Udenrigsministeriet
Asiatisk plads 2
DK-1448 Kopenhaagen K
Taani
Telefon: +45 3392 0000 / Otsetelefon +45 3392 1406
E-post: bvp@um.dk
www.um.dk 

Taani Immigratsiooniamet (DIS) – üld- või erijuhte puudutavates küsimustes

Taani Immigratsiooniamet
Farimagsvej 51A
DK-4700 Næstved
Taani
Telefon (põhinumber): +45 3536 6600 (võivad kasutada ka taotlejad ja küllakutsujad)
E-post: visa@us.dk
www.nyidanmark.dk

Järgmised telefoninumbrid (EI või anda taotlejatele ega võõrustajatele):
   Viisad, mis hõlmavad piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid (piiratud territoriaalse kehtivusega viisade puhul peaks saatkond märkima, et küsimus on kiireloomuline):
     Telefon: +45 3530 8470 (sellel numbril vastatakse tööajal)
     E-post: visa@us.dk

Eesti asjaomased asutused:

Eesti välisministeerium – üldküsimustes
Konsulaarosakond, konsulaarteenuste büroo
Eesti välisministeerium

Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Eesti
Telefon +372 637 7440
Faks +372 637 7454
E-post: konsul@mfa.ee
Veebisait: www.vm.ee

Eesti saatkond Hiinas – viisade väljastamiseks Filipiinidel Manilas

Eesti saatkond Pekingis Hiinas
No. 1, Liangmaqiao Beixiaojie
Chaoyang District
Peking 100600
Hiina Rahvavabariik
Telefon +86 10 8531 6700
Faks +86 10 8531 6701
E-post: embassy.beijing@mfa.ee
Veebisait: www.beijing.mfa.ee


No. 15.2-2/216-6

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and has the honour to refer to the Danish Ministry’s Note No 2020-20604 of 12 May 2021, which reads as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs of Denmark presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Estonia and has the honour to refer to the legal framework for the representation of Schengen States for the purpose of examining applications and issuing Schengen visas. This legal framework is contained in Article 8 of the Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), and subsequent amendments.

This agreement will replace all previous representation agreements between the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and the Ministry of Foreign Affairs of Estonia.

1. Extent of representation

Estonia represents Denmark in the following country:
   – Georgia

Denmark represents Estonia in the following country:
   – Philippines

Representation consists of:
   a) informing the public;
   b) collecting applications and enrolment of biometric identifiers;
   c) examining and deciding on visa applications in accordance with article 8 (1) of the Visa Code.

2. Conditions of representation

a) Visa applications will be assessed and visas issued in accordance with the procedures, conditions and criteria laid down in the Visa Code.

No visa with limited territorial validity (VLTV) can be issued without authorization from the represented country’s authorities, including, but not limited to, the Embassy of the represented country. However, this does not apply if the limitation is solely due to the fact that not all Schengen Member States recognize the travel document, unless it is the represented country that does not recognize the travel document.

b) Except in the cases specified in the Visa Code, a Member State cannot be held liable for activities performed on behalf of the other Member State.

c) The visa fee (article 16 of the Visa Code) is collected and kept by the representing Member State.

d) The representing Member State may work with an external service provider at one or more locations, in accordance with and under the conditions stipulated by the Visa Code.

e) The supporting documents submitted by the applicant may need to be translated into (one of) the working language(s) used by the consulate of the representing Member State.

f) For nationalities for which prior consultation is required, the consultation will be executed by the representing country, according to article 22 of the Visa Code.

g) As applicable, notification of other Member States will be carried out by the representing country (in accordance with Article 31 of the Visa Code).

h) In the event of questions, in particular when related to the inviting party or sponsor, the representing Member State’s mission may contact the central contact point of the represented Member State as per Annex 1.

i) The represented Member State undertakes to coordinate with the representing Member State on the recognition of travel documents issued by the country/countries where it is represented. The representing Member State will inform the represented Member State of new travel documents issued by third countries and request specimens for the represented Member State.

The representing Member State is authorised to issue visas on all types of travel documents provided these are recognised by both Estonian and Danish authorities.

j) Upon request by the represented Member State, the representing Member State will provide statistical data for each location on visas issued and refused on behalf of the represented Member State.

k) The practical implementation of this arrangement may be reviewed on a yearly basis and in particular if the number of visa applications for the represented Member State is increasing.

3. Final provisions

Subject to a positive answer, this representation arrangement will replace all former representation agreements, enter into force, and apply 10 days from receipt of a positive reply. This agreement will remain valid for an indefinite period, unless:
   • it is amended by written mutual consent of both Member States;
   • if the circumstances so indicate, the agreement can be suspended from both sides by means of a verbal note;
   • if the circumstances so indicate, the agreement can be cancelled from both sides immediately by means of a verbal note. This arrangement will cease to be valid immediately after the reception of such a notification.
   • Any changes in Annex 1 (list of contact points) shall be immediately notified to other party by a diplomatic note.

The Danish Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of  Foreign Affairs of Estonia the assurances of its highest consideration.”

The Ministry of Foreign Affairs of Estonia confirms that the foregoing proposal is acceptable to the Estonian side. Accordingly, the Note No 2020-20604 of 12 May 2021 of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and the present reply Note shall constitute an Agreement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Denmark on visa representation, which shall enter into force 10 days from receipt of the present Note.

The European Commission will be notified by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estoniaof the above-mentioned Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark the assurances of its highest consideration.

Tallinn, 16 July 2021


ANNEXE 1: List of contact points

Danish relevant authorities

Ministry of Foreign Affairs – for questions about the agreement.

Udenrigsministeriet
Asiatisk plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3392 0000 / Direct +45 3392 1406
E-mail: bvp@um.dk
www.um.dk 

Danish Immigration Service (DIS) - for questions in general or specific cases.

Danish Immigration Service
Farimagsvej 51A
DK-4700 Næstved
Denmark
Phone (main number): +45 3536 6600 (may also be used by applicants and hosts)
E-mail: visa@us.dk
www.nyidanmark.dk

The following phone numbers (are NOT to be given to the applicants or hosts):
   Visa including VLTV (Concerning VLTV the embassy should state that the matter is urgent):
   Phone: +45 3530 8470 (this line is answered during office hours)
   E-mail: visa@us.dk >

Estonian relevant authorities:

Ministry of Foreign Affairs of Estonia – for questions in general
Consular Department, Consular Services Division
Ministry of Foreign Affairs of Estonia

Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Estonia
Phone +372 637 7440
Fax +372 637 7454
Email: konsul@mfa.ee
Homepage: www.vm.ee

Embassy of Estonia in Beijing, China - for the issuing of visas in Philippines, Manila

Embassy of Estonia in Beijing, China
No. 1, Liangmaqiao Beixiaojie
Chaoyang District
Beijing 100600
People’s Republic of China
Phone +86 10 8531 6700
Fax +86 10 8531 6701
Email: embassy.beijing@mfa.ee
Homepage: www.beijing.mfa.ee

/otsingu_soovitused.json