HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) ja selle lisade muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 07.11.2017, 4

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) ja selle lisade muudatused

Vastu võetud 30.09.2015

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis


COTIF

Lisa 1          

COTIFi põhiosa osaline muutmine

Sätete muutmine

Otsused:

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 3. juuni 1999. aasta protokollile (Vilniuse protokoll) vastavas redaktsioonis revisjonikomisjoni poolt 24. ja 25. istungil vastu võetud muudatustega artikli 3 lõiget 2, artikli 12 lõiget 5, artikli 14 lõike 2 punkti e, artikli 14 lõiget 6, artikli 15 lõike 5 punkti g, artiklit 20, artikli 24 lõiget 5, artiklit 25, artikli 26 lõikeid 5–7 ja artikli 33 lõike 4 punkti a muudetakse järgmiselt:

Artikkel 3.
Rahvusvaheline koostöö

2. Kohustused, mis tulenevad lõikest 1 liikmesriikide jaoks, kes on ühtlasi Euroopa Liidu liikmed või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, ei puuduta kohustusi, mis neil on Euroopa Liidu liikmetena või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidena.


Artikkel 12.
Kohtuotsuste täitmine. Arestimine

5. Raudteeveeremit võib valdaja asukohamaast erinevas liikmesriigis arestida ainult selle riigi kohtute otsuse alusel. Mõiste «valdaja» tähistab füüsilist või juriidilist isikut, kes omanikuna või kasutuseks õigustatud isikuna kasutab veeremit transpordivahendina.


Artikkel 14.
Üldkogu

2.
   e) määrab kindlaks kolmeaastaseks perioodiks maksimumsumma, milleni organisatsiooni iga eelarveperioodi kulud (art 25) võivad ulatuda; või annab maksimaalselt kolmeaastaseks perioodiks direktiivid nende kulude piirangute kohta;

6. Üldkogu võtab oma otsused vastu hääletamisel osalenud liikmesriikide häälteenamusega; lõike 2 punktides e, f, g, h, l ja p ning artikli 34 lõikes 6 sätestatud juhtudel on siiski nõutav kahekolmandikuline häälteenamus. Lõike 2 punktis l sätestatud juhul on kahekolmandikuline häälteenamus nõutav ainult konventsiooni enda muudatusettepanekute korral, välja arvatud artiklil 9 ja artikli 27 lõigete 2–4 ning artikli 1 lõikes 4 nimetatud protokolli muudatusettepanekute korral.


Artikkel 15.

Halduskomisjon

5.
    g) määrab kinnitatud finantsaruande alusel kindlaks liikmemaksu lõpliku suuruse, mis liikmesriikidel tuleb vastavalt artiklile 26 eelnenud kalendriaasta eest tasuda, ja ettemaksu suuruse, mis artikli 26 lõike 5 kohaselt tuleb tasuda jooksva aasta eest;


Artikkel 20.

Tehnikaekspertide komisjon

1. Tehnikaekspertide komisjon

   a) teeb otsuse tehnilise standardi kehtestamiseks raudteematerjali jaoks, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses, vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artiklile 5; vastava otsuse tegemisel võib tehnilisi standardeid või nende standardite teatavaid konkreetseid osi kas kehtestada või tagasi lükata; ta ei või mitte mingil juhul neid muuta;

   b) teeb otsuse ühtse tehniliste eeskirja vastuvõtmise või muutmise kohta ehituse, kasutuse, hooldamise või menetluse vallas seoses raudteematerjaliga, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses, vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artiklile 6;


Artikkel 24.

Liinide nimekirjad

5. Konventsioon hakkab lõikes 1 nimetatud mere- või siseveeliinide ning lõikes 2 nimetatud raudteeliinide suhtes kehtima ühe kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teatab nende kandmisest nimekirja. Konventsioon lakkab liinide suhtes kehtimast ühe kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teatab nende kustutamisest nimekirjast; erandiks on juba alustatud veod, mis tuleb lõpetada.


Artikkel 25.

Tööplaan. Eelarve. Finantsaruanne. Tegevusaruanne

1. Organisatsiooni eelarve ja finantsaruanne koostatakse perioodiks, mille pikkus on üks kalendriaasta. Tööplaan koostatakse perioodiks, mille pikkus on kaks kalendriaastat.

2. Organisatsioon annab kord aastas välja oma tegevusaruande.


Artikkel 26.

Kulude katmine

5. Liikmesriikidel tuleb organisatsiooni kulude katmiseks tasuda liikmemaksud ettemaksuna hiljemalt eelarveperioodi aasta 31. oktoobriks. Ettemaksu suurus määratakse kindlaks eelnenud aasta lõplike liikmemaksude põhjal.

6. Saates liikmesriikidele tegevusaruande ja finantsaruande, teeb peasekretär neile ühtlasi teatavaks liikmemaksu lõpliku suuruse eelnenud kalendriaasta eest ning ettemaksu suuruse eelseisvaks kalendriaastaks.

7. Pärast jooksva aasta 31. detsembrit, kui peasekretär edastas teatise vastavalt lõikele 6, arvestatakse möödunud kalendriaasta eest tasumisele kuuluvalt liikmemaksult viivist viis protsenti aastas. Kui liikmesriik ei ole kahe aasta möödumisel sellest kuupäevast oma liikmemaksu tasunud, peatatakse tema hääleõigus kuni maksekohustuse täitmiseni. Pärast järgmise kaheaastase tähtaja möödumist arutab üldkogu, kas antud riigi käitumist tuleks lugeda konventsiooni vaikivaks denonsseerimiseks, määrates vajadusel kindlaks denonsseerimise jõustumise kuupäeva.


Artikkel 33.
Pädevus

4.
   a) artiklit 9 ja artikli 27 lõikeid 2–4;”


Lisa 2          

CUV
Lisa D (CUVi ühtsed eeskirjad) osaline muutmine

Sätete muutmine

Otsused:

1. Vagunite kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses käsitlevate lepingute (CUV) ühtsete eeskirjade, mis on 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 3. juuni 1999. aasta protokollile (Vilniuse protokoll) vastavas redaktsioonis revisjonikomisjoni poolt 25. istungil vastu võetud muudatustega lisa D, artikli 1 järele lisatakse uus artikkel 1a järgmises sõnastuses:

Artikkel 1a
Reguleeritud valdkonnad

Käesolevaid ühtseid eeskirju kohaldatakse üksnes poolte õigustele ja kohustustele, mis tulenevad lepingutest raudteevagunite transpordivahendina kasutamise kohta vedude läbiviimiseks vastavalt CIVi ühtsetele eeskirjadele ja CIMi ühtsetele eeskirjadele. See ei mõjuta raudteevagunite kasutamisele kohaldatavad avalik-õiguslikke õigusnorme, eriti õigusnorme, mis on seotud vagunitele tehnilise loa väljaandmisega, nende hooldamise ja kasutamisohutusega.“


2. Vagunite kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses käsitlevate lepingute (CUV) ühtsete eeskirjade, mis on 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 3. juuni 1999. aasta protokollile (Vilniuse protokoll) vastavas redaktsioonis revisjonikomisjoni poolt 25. istungil vastu võetud muudatustega lisa D, artikli 9 sõnastus on järgmine:

Artikkel 9
Vastutus töötajate ja teiste isikute eest

3. Hoolduse eest vastutavat üksust, nagu on määratletud ATMFi ühtsete eeskirjade artikli 15 lõikes 2, käsitletakse isikuna, kelle teenuseid valdaja kasutab.

Artiklis 1 määratletud leping peab sisaldama asjakohaseid sätteid, tagamaks hoolduse eest vastutava üksuse ja raudteeveo-ettevõtja vahelist teabevahetust, nagu on määratletud ATMFi ühtsete eeskirjade artikli 15 lõikes 3.

4. Lõiked 1, 2 ja 3 kehtivad ka subrogatsiooni korral vastavalt artiklile 8.“


Lisa 3          

APTU
Lisa F (APTU ühtsed eeskirjad) osaline muutmine

Sätete muutmine

Otsus:

Ühtsete eeskirjade tehniliste standardite kehtestamiseks ja ühtsete tehniliste eeskirjade vastuvõtmiseks raudteematerjali suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses (APTU), mis on 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 3. juuni 1999. aasta protokollile (Vilniuse protokoll) vastavas redaktsioonis revisjonikomisjoni poolt 24. ja 25. istungil vastu võetud muudatustega lisa F, artikli 3 sõnastus on järgmine:

Artikkel 3.
Eesmärk

1. Raudteematerjali tehniliste standardite kehtestamise ja raudteematerjali ühtsete tehniliste eeskirjade vastuvõtmise eesmärk on:
    a) hõlbustada veeremi vaba liiklemist rahvusvahelises liikluses;


Lisa 4          

ATMF
Lisa G (ATMFi ühtsed eeskirjad) osaline muutmine

Sätete muutmine

Otsused:

Ühtsete eeskirjade tehnoloa väljaandmiseks raudteematerjalile, mida kasutatakse rahvusvahelises liikluses (ATMF), mis on 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 3. juuni 1999. aasta protokollile (Vilniuse protokoll) vastavas redaktsioonis revisjonikomisjoni poolt 24. ja 25. istungil vastu võetud muudatustega lisa G, artiklite 1 ja 3 sõnastus on järgmine:


Artikkel 1.
Reguleerimisala

Käesolevad ühtsed eeskirjad määravad kindlaks menetluse, millega veeremit lubatakse rakendada või kasutada rahvusvahelises liikluses.


Artikkel 3.

Veeremi rahvusvahelisse liiklusesse lubamine

3. Ehitusdetailidele tehnoloa väljaandmisel kehtivad vastavalt lõiked 1 ja 2 ning samuti järgmised artiklid.“ 

Partial revision of COTIF (Basic Convention and Appendices D, F and G)  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json