Teksti suurus:

Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus (RID – konventsiooni (COTIF) lisa C) [01.01.2023]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT II, 08.02.2023, 3

Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus (RID – konventsiooni (COTIF) lisa C) [01.01.2023]9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuse jõustumise kohta [Muudatused võeti vastu RID ekspertkomisjoni kirjalikus menetluses 01.07.2022, jõust. 01.01.2023.]


Rahvusvaheline raudteeveo konventsioon (COTIF)
Lisa C – Määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta (RID)

Kehtib alates 1. jaanuarist 2023

Käesolev tekst asendab 1. jaanuaril 2021. a kehtestatud nõuded

OTIF-i sekretariaadi märkus:

RID-i lepinguosalised riigid on järgmised (seisuga 1. juuli 2022):
Afganistan, Albaania, Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iraan, Iirimaa, Kreeka, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Läti, Maroko, Monaco, Montenegro, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ungari.

Kuni rahvusvahelise liikluse taastumiseni on Iraagi, Liibanoni ja Süüria liikmesus OTIF-is peatatud.


Rahvusvaheline raudteeveo konventsioon (COTIF)

Lisa C
Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus
(RID)

Artikkel 1
Reguleerimisala

§ 1   Käesolevat määrust kohaldatakse:
   a) ohtlike kaupade rahvusvahelisel raudteeveol RID-i lepinguosaliste riikide territooriumil,
   b) raudteeveoga kaasneva veo osas, mille puhul kohaldatakse kaupade rahvusvahelise raudteeveo ühtseid reegleid, kooskõlas teiste transpordivahenditega toimuvat vedu reguleerivate eeskirjadega, samuti käesoleva määruse lisas nimetatud tegevuste suhtes.

§ 2   Ohtlikke veoseid, mille vedu on käesolevas lisas keelatud, ei tohi rahvusvaheliseks veoks vastu võtta.

Artikkel 1bis
Definitsioonid

Käesolevas määruses ja selle Lisas tähendab „RID-i lepinguosaline riik” organisatsiooni liikmesriiki, mis ei ole esitanud käesoleva määruse kohta deklaratsiooni vastavalt konventsiooni artikli 42 § 1 esimesele lausele.

Artikkel 2
Erandid

Käesolevat määrust ei kohaldata tervikuna või osaliselt selliste ohtlike veoste osas, mille puhul Lisas on sätestatud erandid. Erandi sätestamine on lubatud üksnes juhul, kui erandi alla kuuluva veose või pakendi kogus või iseloom tagab nende ohutu veo.

Artikkel 3
Piirangud

Igale RID-i lepinguosalisele riigile jääb õigus reguleerida või keelustada ohtlike veoste rahvusvahelist vedu oma territooriumil veo ohutusega mitteseotud muudel põhjustel.

Artikkel 4
Muud nõuded

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva veo suhtes kohaldatakse jätkuvalt siseriiklikke või rahvusvahelisi nõudeid, mis kehtivad raudteeveo suhtes üldiselt.

Artikkel 5
Lubatud rongitüüp. Vedu käsipagasina, registreeritud pagasina või sõidukites või sõidukitel

§ 1   Ohtlikke veoseid võib vedada ainult kaubarongides, välja arvatud
   a) käesoleva Lisa kohaselt veoks sobivad ohtlikud veosed tingimusel, et peetakse kinni mitte-kaubarongide osas ohtlike kaupade veo puhul kehtivatest maksimaalsetest kogustest ja veo eritingimustest;    b) ohtlikud veosed, mida veetakse käesoleva Lisa eritingimuste kohaselt käsipagasina, registreeritud pagasina või sõidukitel reisijate ja pagasi rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsete reeglite artikli 12 tähenduses.

§ 2   Reisija tohib võtta kaasa käsipagasina, saata registreeritud pagasina või võtta sõidukitesse või sõidukitele kaasa ohtlikke veoseid, mis vastavad Lisas toodud eritingimustele.

Artikkel 6
Lisa

Lisa on määruse lahutamatu osa.


Lisa teksti on koostanud ohtlike kaupade veo eksperdikomisjon 3. juuni 1999. a protokolli põhjal; sellega muudetakse 9. mai 1980. a rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) vastavalt nimetatud konventsiooni artikli 19 §-le 4.

OTIF-i sekretariaadi märkus:
Järgnevas tekstis tähendab „RID” COTIF-i Lisa C lisa vastavalt artiklile 6. Teatud erandjuhtudel, kui viidatakse ülal toodud Lisa C tekstile, viidatakse nimelt „COTIF-i Lisale C” (nt punktid 1.1.2, 1.5.1.3).

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni lisa C Sisukord

I osa Üldnõuded

II osa Klassifikatsioon

III osa Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja vabakoguseid käsitlevad erandid

IV osa Pakendite ja paakide sätted

V osa Kaubasaatmise juhised

VI osa Pakendite, puistlasti vahekonteinerite (IBC-de), suurpakendite ning paakide ehituse ja katsetamise nõuded

VII osa Saadetise veo, peale- ja mahalaadimise ning veose käsitlemise tingimusi puudutavad sätted

Mitteametlik osa Plastanumate katsetamise nõuded (mitteametlik osa)

Appendix C Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) [With effect from 1 January 2023 – Contents]

Part 1 General requirements

Part 2 Classification

Part 3 Dangerous goods lists, special provisions and exemptions related to limited and excepted quantities

Part 4 Packing and tank provisions

Part 5 Consignment procedures

Part 6 Requirements for the construction and testing of packagings, intermediate bulk containers (IBCs), large packagings, tanks and bulk containers

Part 7 Provisions concerning the conditions of carriage, loading, unloading and handling

Unofficial Part of RID Requirements for the testing of plastics receptacles

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json