Teksti suurus:

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.1995
Avaldamismärge:RT II, 08.03.2011, 3

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

VAREM AVALDATUD DOKUMENDI TÕLKE UUS REDAKTSIOON

Välisministeerium esitas Riigi Teatajas avaldamiseks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta uue eestikeelse tõlke. [Dokument on varem avaldatud RT II 1994, 26, 95]

 

SISSEJUHATUS

 

Allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada liikmesriikide suurem ühtsus, et kaitsta ja viia ellu nende ühispärandiks olevaid ideaale ja põhimõtteid;

arvestades, et üks moodus selle eesmärgi saavutamiseks on haldustasandi kokkulepped;

arvestades, et kohaliku omavalitsuse üksused on üks demokraatliku valitsemiskorralduse põhilisi alustugesid;

arvestades, et kodanike õigus osaleda ühiskonnaelus on üks demokraatlikke põhimõtteid, mida jagavad kõik Euroopa Nõukogu liikmesriigid;

olles veendunud, et just kohalikul tasandil saab seda õigust kõige otsesemalt kasutada;

olles veendunud, et tõelise vastutusega töötavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad tagada tõhusa ja kodanikule lähedal seisva töökorralduse;

olles teadlik, et kohaliku omavalitsuse kaitse ja tugevdamine erinevates Euroopa riikides annab olulise panuse demokraatiale ja võimu detsentraliseerimise põhimõtetele tugineva Euroopa ülesehitamisse;

kinnitades, et selleks on tarvis kohaliku omavalitsuse üksusi, mis tuginevad demokraatlikult moodustatud otsuseid langetavatel organitel ja millel on oma kohustuste, nende kohustuste täitmiseks vajalike vahendite ja viiside ning rahaliste vahendite suhtes ulatuslik autonoomia,

on kokku leppinud järgmises.

 

Artikkel 1

Osalisriigid kohustuvad järgima järgmisi artikleid käesoleva harta artiklis 12 ettenähtud viisil ja ulatuses.

 

I osa

Artikkel 2. Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik ja õiguslik alus

Kohaliku omavalitsuse põhimõtet tunnustatakse riigisisestes õigusaktides ning võimaluse korral põhiseaduses.

 

Artikkel 3. Kohaliku omavalitsuse mõiste

1. Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.

 

2. Seda õigust kasutavad salajase, otsese, ühetaolise ja üldise hääletamise teel vabalt valitud esinduskogu liikmed. Esinduskogul võivad olla talle aru andvad täitevorganid. See säte ei tohi mingil moel mõjutada kodanike võimalust pöörduda esinduskogu poole, kasutada referendumeid ja teisi otseseid kodanikuosaluse vorme, kui need on seadusega lubatud.

 

Artikkel 4. Kohaliku omavalitsuse pädevus

1. Kohaliku omavalitsuse üksuste põhivolitused ja -kohustused määratakse kindlaks põhiseaduse või muu seadusega. Need sätted ei välista aga kohaliku omavalitsuse üksustele erivolituste ja -kohustuste omistamist vastavuses seadusega.

 

2. Kohaliku omavalitsuse üksustel on täielik vabadus seadusega lubatud piires rakendada oma initsiatiivi igas valdkonnas, mis ei jää väljapoole nende pädevust ega ole määratud täitmiseks mõnele teisele haldusorganile.

 

3. Avalikke kohustusi täidavad üldjuhul eelistatavalt kodanikule kõige lähemal seisvad haldusorganid. Kohustuste määramine mõnele teisele haldusorganile peab olema  õigustatud, võttes arvesse ülesande ulatust ja iseloomu ning tõhususe ja säästlikkuse nõudeid.

 

4. Kohaliku omavalitsuse üksustele antud volitused on tavaliselt täieulatuslikud ja ainuõiguslikud. Ükski teine kesk- või piirkondlik haldusorgan ei tohi neid kahjustada ega piirata, välja arvatud seadusega ettenähtud korras.

 

5. Kui kesk- või piirkondlik haldusorgan delegeerib volitused kohaliku omavalitsuse üksusele, peab viimasel olema õigus võimaluse piires kohandada nende rakendamist kohalikele oludele.

 

6. Kohaliku omavalitsuse üksustega konsulteeritakse õigel ajal ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimisel ja otsustamisel nii palju kui võimalik.

 

Artikkel 5. Kohaliku omavalitsuse üksuse piiride kaitse

Kohaliku omavalitsuse üksuse piire ei muudeta asjaomase kohaliku kogukonnaga eelnevalt nõu pidamata; kui seadus lubab, võib seda teha rahvahääletuse teel.

 

Artikkel 6. Kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmiseks sobivad haldusstruktuurid ja vahendid

1. Ilma, et see piiraks üldisemaid seadussätteid, võivad kohaliku omavalitsuse üksused oma haldusstruktuurid ise kindlaks määrata, et kohandada need kohalikele vajadustele vastavaks ning tagada tõhus töökorraldus.

 

2. Kohalike omavalitsuste töötajate töötingimused peavad võimaldama palgata kõrge kvalifikatsiooniga personali isikuomaduste ja pädevuse alusel. Selleks tuleb tagada piisavad väljaõppevõimalused, palk ja ametialase edutamise väljavaated.

 

Artikkel 7. Tingimused kohaliku tasandi kohustuste täitmiseks

1. Valitud kohalike esindajate töötingimused peavad võimaldama neil vabalt oma tööülesandeid täita.

 

2. Töötingimused peavad võimaldama töökohustuste täitmisel tekkinud kulutuste õiglase rahalise hüvitamise ning vajaduse korral kaotatud töötasu hüvitamise või tasumise tehtud töö eest ja asjakohase sotsiaalkaitse.

 

3. Tööülesanded ja tegevused, mida peetakse kokkusobimatuks kohaliku ametiasutuse tööga, määratakse kindlaks kooskõlas õigusaktide või õiguse üldpõhimõtetega.

 

Artikkel 8. Haldusjärelevalve kohaliku omavalitsuse üksuste tegevuse üle

1. Haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste tegevuse üle võib teostada vaid põhiseaduses või muus seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

 

2. Üldjuhul on mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuste suhtes teostatava haldusjärelevalve eesmärk tagada vaid nende tegevuse vastavus seadustele ja põhiseadusest tulenevatele põhimõtetele. Haldusjärelevalvet võivad teostada ka kõrgemalseisvad haldusorganid seoses ülesannetega, mille täitmine on delegeeritud kohaliku omavalitsuse üksustele.

 

3. Haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste üle teostatakse viisil, mis tagab, et kontrolliva organi sekkumine oleks tasakaalus kaitstavate huvide tähtsusega.

 

Artikkel 9. Kohaliku omavalitsuse üksuste rahalised vahendid

1. Kohaliku omavalitsuse üksustel on riikliku majanduspoliitika raames õigus piisavatele rahalistele vahenditele, mida nad võivad oma volituste piires vabalt kasutada.

 

2. Kohaliku omavalitsuse üksuste rahalised vahendid on vastavuses neile põhiseaduse ja muu seadusega pandud kohustustega.

 

3. Kohaliku omavalitsuse üksuste rahalistest vahenditest vähemalt osa tuleb kohalikest maksudest ja koormistest, mille suuruse nad võivad seadusega lubatud piires ise määrata.

 

4. Finantssüsteem, millele tuginevad kohaliku omavalitsuse üksuste  rahalised vahendid, peab olema piisavalt mitmekülgne ja paindlik, et arvestada neile pandud ülesannete täitmiseks tarvilike kulutuste tegeliku muutumisega.

 

5. Finantsiliselt nõrgemate kohaliku omavalitsuse üksuste kaitseks on vajalik rakendada rahalise tasakaalustamise mehhanisme või samalaadseid meetmeid, et ühtlustada võimalike finantsallikate ja kulutuste jagunemist nende vastutusalas.

 

6. Kohaliku omavalitsuse üksustega konsulteeritakse sobival viisil, kuidas ümberjaotatavad rahalised vahendid neile eraldada.

 

7. Võimaluse korral ei seostata kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatavaid toetusi konkreetsete projektide rahastamisega. Toetuste saamine ei võta kohaliku omavalitsuse üksuselt ära tema põhivabadust tegutseda oma pädevuse raames omal äranägemisel.

 

8. Laenu võtmiseks kapitaliinvesteeringu eesmärgil on kohaliku omavalitsuse üksustel juurdepääs riiklikule kapitaliturule seadusega lubatud piires.

 

Artikkel 10. Kohaliku omavalitsuse üksuste õigus moodustada ühendusi

 

1. Kohaliku omavalitsuse üksustel on õigus oma volituste täitmiseks teha koostööd ning moodustada seadusega lubatud piires ühendusi teiste kohaliku omavalitsuse üksustega ühiseid eesmärke kandvate ülesannete täitmiseks.

 

2. Kõik liikmesriigid tunnustavad kohaliku omavalitsuse üksuste õigust kuuluda ühiste huvide kaitsmiseks ja edendamiseks moodustatud ühendusse ning rahvusvahelisse kohaliku omavalitsuse üksuste ühendusse.

 

3. Kohaliku omavalitsuse üksustel on seaduse alusel õigus teha koostööd teiste riikide asjakohaste üksustega.

 

Artikkel 11. Kohaliku omavalitsuse õiguslik kaitse

Kohaliku omavalitsuse üksustel on õigus taotleda õiguslikku kaitset, et tagada oma volituste vaba kasutamine ning põhiseaduses või muus seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse põhimõtete austamine.

 

II osa
MUUD SÄTTED

Artikkel 12. Kohustused

1. Kõik osalisriigid kohustuvad järgima harta I osa vähemalt 20 lõiget, millest vähemalt 10 valitakse järgnevate hulgast: artikkel 2; artikli 3 lõiked 1 ja 2; artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4; artikkel 5; artikli 7 lõige 1; artikli 8 lõige 2; artikli 9 lõiked 1–3; artikli 10 lõige 1; artikkel 11.

 

2. Hartaga ühinev liikmesriik teatab Euroopa Nõukogu peasekretärile oma ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmisel käesoleva artikli lõike 1 kohaselt valitud lõiked.

 

3. Osalisriik võib hiljem alati teatada peasekretärile, et ta kohustub täitma harta mõne lõike sätteid, mida ta seni lõike 1 kohaselt ei tunnustanud. Osalisriigi hiljem võetud kohustused loetakse ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja lahutamatuks osaks ning need jõustuvad selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on asjakohase teate kätte saanud.

 

Artikkel 13.  Harta kohaldamine kohaliku omavalitsuse üksustele

Hartas sisalduvaid kohaliku omavalitsuse põhimõtteid kohaldatakse kõigile osalisriigi territooriumil asuvatele kohaliku omavalitsuse üksuste kategooriatele. Osalisriik võib ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja esitades siiski määrata kohaliku või piirkondliku omavalitsuse üksuste kategooriad, mille suhtes ta kavatseb harta kohaldamist piirata või mida ta soovib harta kohaldamisalast välja jätta. Samuti võib osalisriik hiljem lisada harta kohaldamisalasse teisi kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse üksuste kategooriaid, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

 

Artikkel 14. Teabe edastamine

Osalisriik edastab Euroopa Nõukogu peasekretärile kogu olulise teabe seadusesätete ja teiste meetmete kohta, mida ta rakendab harta täitmiseks.

 

III osa

Artikkel 15. Allakirjutamine, ratifitseerimine ja jõustumine

1. Harta avatakse allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See ratifitseeritakse või kiidetakse heaks. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

 

2. Harta jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil neli Euroopa Nõukogu liikmesriiki on eelmise lõike kohaselt väljendanud nõusolekut harta siduvuse kohta.*

 

3. Liikmesriigi suhtes, kes väljendab nõusolekut harta siduvuse kohta hiljem, jõustub harta selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil ratifitseerimis- või heakskiitmiskiri hoiule anti.

 

Artikkel 16. Territoriaalne kohaldamine

1. Liikmesriik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule andmisel määrata territooriumi või territooriumid, mille suhtes hartat kohaldatakse.

 

2. Liikmesriik võib hiljem alati Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatava deklaratsiooniga kohaldada hartat muule deklaratsioonis nimetatud territooriumile. Harta jõustub sellise territooriumi suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on deklaratsiooni kätte saanud.

 

3. Kahe eelmise lõike alusel esitatud deklaratsiooni võib selles nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb  kuue kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud.

 

Artikkel 17. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib harta denonsseerida viie aasta möödumisel päevast, mil harta tema suhtes jõustus. Sellest teatatakse Euroopa Nõukogu peasekretärile kuus kuud ette. Denonsseerimine ei mõjuta harta kehtivust teiste osalisriikide suhtes tingimusel, et osalisriike on alati vähemalt neli.

 

2. Osalisriik võib kooskõlas eelmise lõikega denonsseerida harta I osa iga lõike, mida ta on tunnustanud, tingimusel et ta jätkab artikli 12  lõikes 1 nõutud arvu ja tüüpi sätete järgimist. Harta loetakse denonsseerituks selle osalisriigi suhtes, kes pärast mõne lõike täitmisest loobumist ei vasta enam artikli 12  lõikes 1 esitatud nõuetele.

 

Artikkel 18. Teated

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks iga:

a. allakirjutamise;

b. ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise;

c. harta artikli 15 kohase jõustumiskuupäeva;

d. artikli 12 lõigete 2 ja 3 kohaldamise teate;

e. artikli 13 kohaldamise teate;

f. hartaga seotud muu akti, teate või teadaande.

 

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad hartale alla kirjutanud.

Koostatud 15. oktoobril 1985 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.

____________

* Harta jõustus 1. septembril 1988. a.

Käesolev tekst asendab Euroopa kohaliku omavalitsuse harta varasema tõlke (RT II 1994, 26, 95)./otsingu_soovitused.json