HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa 2006. aasta muudatused [MEPC.143(54)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2007
Avaldamismärge:RT II, 08.07.2016, 3

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa 2006. aasta muudatused [MEPC.143(54)]

Vastu võetud 24.03.2006

Vabariigi Valitsuse 16.06.2016 korraldus nr 206 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa


RESOLUTSIOON MEPC.143(54)

1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI 1978. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

(Reegli 13 lisamine MARPOL 73/78 IV lisale)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, mis koosmõjus sätestavad 1978. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL 73/78) muudatused,

OLLES kaalunud MARPOL 73/78 IV lisa uue reegli 13 projekti, mis puudutab sadamariigi kontrolli ekspluatatsiooninõuete täitmise üle,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktide b, c ja d kohaselt vastu MARPOL 73/78 IV lisa uue reegli 13, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. veebruaril 2007. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik MARPOL 73/78 osalistest, või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB MARPOL 73/78 osalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. augustil 2007. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL 73/78 osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL 73/78 osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MUUDETUD MARPOL IV LISA MUUDATUSED

Olemasoleva reegli 12 järele lisatakse uus, 5. peatükk, ja reegel 13 alljärgnevas sõnastuses:

5. peatükk
Sadamariigi kontroll

„Reegel 13. Sadamariigi kontroll ekspluatatsiooninõuete täitmise üle1

1.         Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas või meres paiknevas terminalis, kontrollivad selle konventsiooniosalise nõuetekohaselt volitatud ametiisikud käesolevas lisas sätestatud ekspluatatsiooninõuete täitmist laevas, kui on selgelt alust arvata, et laevakapten või laevapere ei tunne põhilisi laeval kasutatavaid menetlusviise laeva põhjustatava reovee saaste vältimiseks.

2.         Käesoleva reegli lõikes 1 kirjeldatud asjaoludel rakendab konventsiooniosaline meetmeid, mis tagavad, et laev ei välju merele enne, kui olukord laeval on viidud vastavusse käesolevas lisas sätestatud nõuetega.

3.         Käesolevale reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli korda.

4.         Käesolev reegel ei piira selle konventsiooniosalise õigusi ega kohustusi, kes kontrollib konventsioonis ettenähtud ekspluatatsiooninõuete täitmist.“


1 Vt organisatsiooni poolt resolutsiooniga A.787(19) vastu võetud ja resolutsiooniga A.882(21) muudetud sadamariigi kontrolli korda; vt IMO müügiväljaannet IMO-650E.

* * *

 

Annex 4, Resolution MEPC.143(54) Amendments to MARPOL Annex IV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json