Teksti suurus:

Kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (CMR) elektroonilise veokirja lisaprotokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 08.11.2016, 1

Kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (CMR) elektroonilise veokirja lisaprotokoll

Vastu võetud 20.02.2008

Vabariigi Valitsuse 13.10.2016 korraldus nr 338 lisaprotokolliga ühinemise kohta

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR)

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


PROTOKOLLIOSALISED,

OLLES 19. mail 1956 Genfis koostatud kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (CMR) osalised;

SOOVIDES täiendada konventsiooni võimalusega koostada veokiri elektroonilise andmete salvestamise ja töötlemise abil,

on KOKKU LEPPINUD järgmises.


Artikkel 1
Mõisted

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

konventsioon – kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsioon (CMR);

elektrooniline side – informatsioon, mida koostatakse, saadetakse, võetakse vastu ja salvestatakse elektroonilise, optilise, digitaalse või muu sarnase vahendi abil nii, et tulemusena edastatav informatsioon on ligipääsetav hilisemaks kasutamiseks;

elektrooniline veokiri – veokiri, mille on koostanud vedaja, saatja või konventsiooni kohaldamisalasse kuuluva veolepingu täitmisest huvitatud pool elektroonilise side vahendite abil, kaasa arvatud elektroonilise side juurde loogiliselt kuuluvad andmed, mis on manustatud või muul moel seotud elektroonilise sidega elektroonilise veokirja väljastamise ajal või pärast seda, olles osa elektroonilisest veokirjast;

elektrooniline allkiri – elektroonilisel kujul andmed, mis on manustatud või loogiliselt seotud muude elektrooniliste andmetega ja mida kasutatakse autentimiseks.


Artikkel 2
Elektroonilise veokirja kasutusala ja õigusjõud

1. Protokolli järgides võib konventsioonis nimetatud veokirja ning ka muud nõuded, deklaratsioonid, juhised, palved, reservatsioonid või konventsiooni kohaldamisalasse kuuluva veolepinguga seotud muu suhtluse edastada ka elektroonilise side abil.

2. Protokolli nõuete kohaselt koostatud elektroonilist veokirja loetakse võrdseks konventsioonis nimetatud veokirjaga ning seega on sel sama tõendusjõud ja sama toime kui konventsiooni veokirjal.


Artikkel 3
Elektroonilise veokirja autentimine

1. Elektroonilise veokirja autendivad veolepingu pooled usaldusväärse elektroonilise allkirja abil, mis tagab seose elektroonilise veokirjaga. Kuni vastupidise tõestamiseni peetakse elektroonilise allkirja meetodit usaldusväärseks järgnevatel tingimustel:
   a) see on ainuisikuliselt seotud allkirjastajaga;
   b) selle abil on võimalik allkirjastaja tuvastada;
   c) see on loodud viisil, mis on allkirjastaja isikliku kontrolli all; ja
   d) see on seotud andmetega viisil, mille puhul on edasine andmete muutmine tuvastatav.

2. Elektroonilist veokirja võib autentida ka muu elektroonilise autentimise meetodiga, mis on elektroonilise veokirja koostamise riigis seadusega lubatud.

3. Elektroonilise veokirja juurde kuuluvad andmed peavad olema ligipääsetavad kõigile vastavat õigust omavatele isikutele.


Artikkel 4
Elektroonilise veokirja koostamise tingimused

1. Elektrooniline veokiri peab sisaldama samu andmeid kui konventsioonis nimetatud veokiri.

2. Elektroonilise veokirja koostamise menetlus peab tagama selles sisalduvate andmete tervikluse alates hetkest, kui koostati selle lõplik kuju. Andmete terviklus on säilinud siis, kui andmed on säilinud terviklikena ja muutumatutena, välja arvatud muudatused, mis on tekkinud tavapärase suhtluse, hoiustamise ja kuvamise käigus.

3. Elektroonilises veokirjas sisalduvaid andmeid võib muuta konventsiooniga lubatud juhtudel.

Elektroonilise veokirja muutmise menetlus peab võimaldama tuvastada elektroonilisse veokirja tehtud muudatusi ning menetluse käigus peavad säilima selles algselt sisaldunud andmed.


Artikkel 5
Elektroonilise veokirja rakendamine

1. Veolepingu täitmisest huvitatud pooled peavad leppima kokku menetluskorra ja selle rakendamise, et järgida protokolli ja konventsiooni nõudeid, iseäranis järgnevates aspektides:
   a) elektroonilise veokirja koostamise ja õigustatud poolele edastamise viis;
   b) elektroonilise veokirja tervikluse säilitamine;
   c) viis, kuidas elektroonilisest veokirjast tulenevate õigustega isik saab näidata oma õigust;
   d) viis, kuidas antakse kinnitus, et saaja on veokirja vastu võtnud;
   e) menetluse, millega muudetakse elektroonilist veokirja;
   f) menetluse, millega on võimalik elektroonilist veokirja asendada muul viisil koostatud veokirjaga.

2. Lõikes 1 nimetatud menetlust tuleb käsitleda elektroonilises veokirjas ning see peab olema hõlpsasti väljaselgitatav.


Artikkel 6
Elektroonilise veokirjaga kaasaskäivad dokumendid

1. Saatja palvel peab vedaja andma saatjale üle kaupade vastuvõtmise kviitungi, kogu saadetise identifitseerimiseks vajaliku informatsiooni ja ligipääsu protokollis nimetatud elektroonilisele veokirjale.

2. Konventsiooni artikli 6 lõike 2 punktis g ja artiklis 11 viidatud dokumendid võib saatja edastada vedajale elektroonilise side vahendite abil, kui nimetatud dokumendid on sellisel kujul olemas ning pooled on omavahel kokku leppinud menetluses, mis võimaldab seostada nimetatud dokumente ja selles protokollis viidatud elektroonilist veokirja viisil, mis tagab nende tervikluse.


LÕPPSÄTTED
Artikkel 7
Allakirjutamine, ratifitseerimine, ühinemine

1. Protokoll on avatud allakirjutamiseks riikidele, kes kirjutasid alla konventsioonile või ühinesid sellega ja kes on kas Euroopa Majanduskomisjoni liikmed või kel on lubatud osaleda komisjoni tegevuses nõuandva häälega vastavalt selle komisjoni töökorra artiklile 8.

2. Protokoll on avatud allakirjutamiseks 2008. aasta 27. maist 30. maini (kaasa arvatud) Genfis ja pärast seda kuupäeva kuni 2009. aasta 30. juunini (kaasa arvatud) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorteris New Yorgis.

3. Allakirjutanud riigid peavad protokolli ratifitseerima ja see on avatud ühinemiseks käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud mitteallakirjutanud riikidele, kes on konventsiooniosalised.

4. Riigid, kel on lubatud osaleda Euroopa Majanduskomisjoni kindlates ettevõtmistes vastavalt selle töökorra artiklile 11 ja kes on konventsiooniga ühinenud, võivad saada protokolliosalisteks, ühinedes sellega pärast selle jõustumist.

5. Protokoll ratifitseeritakse või sellega ühinetakse asjaomase kirja hoiuleandmisega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

6. Iga ratifitseerimis- või ühinemiskiri, mis on hoiule antud pärast protokollis tehtud muudatuse jõustumist artikli 13 kohaselt, kehtib muudetud protokolli kohta.


Artikkel 8
Jõustumine

1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui viis artikli 7 lõikes 3 nimetatud riiki on hoiule andnud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja.

2. Iga riigi suhtes, kes ratifitseerib protokolli või ühineb sellega pärast seda, kui viis riiki on hoiule andnud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmist.


Artikkel 9
Denonsseerimine

1. Iga protokolliosaline võib protokolli denonsseerida, teatades sellest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

2. Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär sai denonsseerimisteate.

3. Iga riik, kes lakkab olemast konventsiooniosaline, lakkab samaaegselt olemast protokolliosaline.


Artikkel 10
Kehtivuse kaotamine

Kui pärast protokolli jõustumist langeb protokolliosaliste arv denonsseerimise tagajärjel alla viie, kaotab protokoll kehtivuse päeval, mil jõustub viimane nendest denonsseerimistest. Samuti kaotab protokoll kehtivuse päeval, mil konventsioon kaotab kehtivuse.


Artikkel 11
Vaidlused

Kahe või enama protokolliosalise vahelise vaidluse protokolli tõlgendamise või kohaldamise üle, mida osalised ei suuda lahendada läbirääkimiste teel või teiste vahenditega, võib huvitatud osalise palvel anda lahendada Rahvusvahelisele Kohtule.


Artikkel 12
Reservatsioonid

1. Iga protokolliosaline võib protokollile allakirjutamise või selle ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal teatada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, et ta ei pea ennast seotuks protokolli artikliga 11. Teised protokolliosalised ei ole seotud protokolli artikliga 11 konventsiooniosaliste suhtes, kes tegid sellise reservatsiooni.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud avalduse võib tagasi võtta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile saadetava teatega.

3. Muid reservatsioone ei lubata protokolli kohta teha.


Artikkel 13
Muudatused

1. Pärast protokolli jõustumist võib seda muuta käesolevas artiklis määratud korras.

2. Protokolliosaliste esitatud protokolli muudatusettepanekud tuleb esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) maanteetranspordi töörühmale läbivaatamiseks ja otsustamiseks.

3. Protokolliosalised peavad püüdlema konsensuse leidmise poole. Kui nendest püüdlustest hoolimata ei jõuta muudatusettepaneku üle konsensusele, siis viimase võimalusena on muudatusettepaneku vastuvõtmiseks vaja kahe kolmandiku kohalviibivate protokolliosaliste häälteenamust. Konsensuslikult või kahe kolmandiku protokolliosaliste häälteenamusega vastu võetud muudatusettepaneku edastab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaat peasekretärile, kes edastab ettepaneku heakskiitmiseks kõikidele protokolliosalistele ja allakirjutanud riikidele.

4. Üheksa kuu jooksul alates kuupäevast, mil peasekretär edastas muudatusettepaneku, võib iga protokolliosaline teavitada peasekretäri vastuväitest.

5. Muudatusettepanek loetakse heakskiidetuks, kui eelmises lõikes nimetatud üheksa kuu jooksul ei ole ükski protokolliosaline esitanud vastuväiteid. Kui esitatakse vastuväide, siis muudatusettepanek ei jõustu.

6. Juhul kui mõni riik saab protokolliosaliseks ajal, mis jääb muudatusettepanekust teavitamise ja selle artikli lõikes 4 nimetatud üheksa kuu pikkuse perioodi lõpu vahele, teavitab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaat uut osalist võimalikult ruttu muudatusettepanekust. Uuel protokolliosalisel on õigus teatada peasekretärile enne üheksakuulise perioodi lõppu oma vastuväitest muudatusettepanekule.

7. Peasekretär teavitab esitatud vastuväidetest võimalikult ruttu kõiki protokolliosalisi vastavalt lõigetele 4 ja 6 ning vastuvõetud muudatusettepanekutest vastavalt lõikele 5.

8. Iga heakskiidetuks loetud muudatusettepanek jõustub kuus kuud pärast seda kuupäeva, kui peasekretär teavitas protokolliosalisi sellisest heakskiitmisest.


Artikkel 14
Konverentsi kokkukutsumine

1. Pärast protokolli jõustumist võib iga protokolliosaline pöörduda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri poole palvega kutsuda kokku protokolli läbivaatamise konverents. Peasekretär teatab sellest palvest kõigile protokolliosalistele ja kutsub konverentsi kokku siis, kui nelja kuu jooksul pärast tema teadet on vähemalt üks neljandik konventsiooniosalistest talle teatanud nõusolekust sellise konverentsi kokkukutsumiseks.

2. Kui konverents kutsutakse kokku vastavalt eelmisele lõikele, siis teatab peasekretär sellest kõigile protokolliosalistele ja pöördub nende poole palvega esitada talle kolme kuu jooksul ettepanekud, mille läbivaatamine konverentsil näib neile soovitav. Vähemalt kolm kuud enne konverentsi avamist teatab peasekretär kõigile konventsiooniosalistele konverentsi esialgse päevakorra, samuti saadud ettepanekute teksti.

3. Peasekretär kutsub konverentsile, mis tuleb kokku vastavalt käesolevale artiklile, kõik protokolli artikli 7 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud riigid.


Artikkel 15
Riikide teavitamine

Pärast artiklites 13 ja 14 ettenähtud teadet teatab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär artikli 7 lõikes 1 nimetatud riikidele, samuti riikidele, kes saavad protokolliosalisteks artikli 7 lõigete 3 ja 4 alusel:
   a) ratifitseerimisest ja ühinemisest vastavalt artiklile 7;
   b) protokolli jõustumise kuupäevadest vastavalt artiklile 8;
   c) denonsseerimisest vastavalt artiklile 9;
   d) protokolli jõu kaotamisest vastavalt artiklile 10;
   e) saadud teadetest ja avaldustest vastavalt artikli 12 lõigetele 1 ja 2.


Artikkel 16
Protokolli hoiuleandmine

Protokolli originaal antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes saadab nõuetekohaselt tõestatud ärakirjad igale protokolli artikli 7 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud riigile.


KOOSTATUD 2008. aasta 20. veebruaril Genfis ühes eksemplaris, mille inglis- ja prantsuskeelne tekst on autentsed.

SELLE TÕENDAMISEKS kirjutasid allpool nimetatud nõuetekohaselt volitatud esindajad protokollile alla.


Additional Protocol  to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note

/otsingu_soovitused.json