Teksti suurus:

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2011
Avaldamismärge:RTL 2002, 118, 1714

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

Vastu võetud 09.10.2002 nr 58

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 38 lõike 7 alusel ja «Keskkonnaseire seaduse» (RT I 1999, 10, 154; 54, 583; 2000, 92, 597; 2002, 63, 387) § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse olulisemate lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded.

§ 2.  Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri

  (1) Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja on kantud veekogud, kus on lõhe (Salmo salar), meriforelli (Salmo trutta trutta), jõeforelli (Salmo trutta fario), harjuse (Thymallus thymallus), rääbise (Coregonus albula ), merisiia (Coregonus lavaretus lavaretus) või peipsi siia (Coregonus coregonus maraenoides) kaitstavad elupaigad.

  (2) Lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud on järgmised:

    Kood «Riigi veekatastris»
1) Ahja jõgi 104720
2) Avijõgi 105690
3) Jägala jõgi 108350
4) Jänijõgi 108500
5) Keila jõgi 109610
6) Kunda jõgi 107290
7) Kääpa jõgi 105370
8) Loobu jõgi 107790
9) Narva jõgi 106220
10) Navesti jõgi 113160
11) Oostriku jõgi 103210
12) Peipsi järv 207560
13) Pirita jõgi 108920
14) Piusa jõgi 100020
15) Preedi jõgi 103150
16) Pudisoo jõgi 108060
17) Põltsamaa jõgi 103000
18) Pärnu jõgi 112350
19) Pühajõgi 106700
20) Reiu jõgi 114540
21) Saarjõgi 113470
22) Seljajõgi 107460
23) Tagajõgi 105990
24) Valgejõgi 107920
25) Vihterpalu jõgi 110170
26) Vodja jõgi 112380
27) Võhandu jõgi 100300
28) Väike Emajõgi 100820
29) Vääna jõgi 109450
30) Õhne jõgi 101370

§ 3.  Karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri

  (1) Karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja on kantud veekogud, kus on tõugja (Aspius aspius), latika (Abramis brama), vimma (Vimba vimba), teivi (Leuciscus leuciscus ), turva (Leuciscus cephalus) või säina (Leuciscus idus) kaitstavad elupaigad.

  (2) Karpkalalaste elupaikadena kaitstavad veekogud on järgmised:

    Kood «Riigi veekatastris»
1) Emajõgi 102360
2) Halliste jõgi 113600
3) Kasari jõgi 110700
4) Mullutu-Suurlaht 208860
5) Narva jõgi 106220
6) Pedja jõgi 102370
7) Peipsi järv 207560
8) Pärnu jõgi 112350
9) Võrtsjärv 208380
10) Väike Emajõgi 100820

§ 4.  Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee kvaliteedinõuded

  (1) Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee keemiline ja füüsikaline kvaliteet peab vastama järgmistele nõuetele:

Kvaliteedinäitaja

Kvaliteedinäitaja piirväärtus

  Lõheliste veekogud Karpkalalaste veekogud
Veetemperatuur (°C) Veetemperatuur soojuse väljutamise  tagajärjel suublas ei tohi:

– tõusta üle 1,5 °C;

– ületada 21,5 °C;

– ületada kalade paljunemisperioodil 10 °C.

Veetemperatuur soojuse väljutamise  tagajärjel suublas ei tohi:

– tõusta üle 3 °C;

– ületada 28 °C;

– ületada kalade paljunemisperioodil 10 °C, kui veekogus esineb kudemiseks jahedamat vett nõudvaid kalaliike.

Lahustunud hapnik (mg/l O2) 50% mõõtmistulemustest peavad andma tulemuse ≥ 9 50% mõõtmistulemustest peavad andma tulemuse ≥7
pH 6–9 6–9
Heljuvaine (mg/l) ≤ 15, üleujutuste korral >15 ≤ 15, üleujutuste korral >15
Bioloogiline hapnikutarve (BHT5) (mg/l O2) ≤ 5 ≤ 5
Üldfosfor (mg/l P) Jõgedes: ≤ 0,08

Järvedes: ≤ 0,06

Jõgedes: ≤ 0,08

Järvedes: ≤ 0,06

Üldlämmastik

(mg/l N2)

Jõgedes: ≤ 3

Järvedes: ≤ 0,7

Jõgedes: ≤ 3

Järvedes: ≤ 0,7

Fenool

(µg/l C6H5OH)

≤ 5 ≤ 5
Naftasaadused (µg/l) ≤ 20 ≤ 20
Ammoonium

(mg/l NH4)

≤ 0,3 ≤ 0,3
Jääkkloor

(mg/l HOCl)

1. Vee reaktsioonil pH = 6: HOCl ≤ 0,5

2. Vee reaktsioonil pH >6: HOCl > 0,5

1. Vee reaktsioonil pH = 6: HOCl ≤ 0,5

2. Vee reaktsioonil pH > 6: HOCl > 0,5

Tsink

(mg/l Zn)

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,03

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,2

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,3

4. Vee karedusel 500 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,5

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,3

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,7

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Zn ≤ 1,0

4. Vee karedusel 500 mg/l CaCO3: Zn ≤ 2,0

Vask

(mg/l Cu)

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,005

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,022

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,04

4. Vee karedusel 300 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,112

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,005

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,022 

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,04

4. Vee karedusel 300 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,112

  (2) Veekogudele, mis on kaitstavad nii lõheliste kui karpkalalaste elupaikadena, rakendatakse lõheliste veekogude vee keemilisi ja füüsikalisi kvaliteedinõudeid.

§ 5.  Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude seirenõuded

  (1) Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude keemiliste ja füüsikaliste kvaliteedinäitajate määramissagedused on järgmised:

Kvaliteedinäitaja Kvaliteedinäitaja määramissagedus
Veetemperatuur (°C) Kord nädalas
Lahustunud hapnik (mg/l O2) Kord kuus
pH Kord kuus
Heljuvaine (mg/l) Kord kvartalis
Bioloogiline hapnikutarve (BHT5) (mg/l O2) Kord kvartalis
Üldfosfor (mg/l P) Kord kvartalis
Üldlämmastik (mg/l N2) Kord kvartalis
Fenool (µg/l C6H5OH) Kord kvartalis
Naftasaadused (µg/l) Kord kuus
Ammoonium (mg/l NH4) Kord kuus
Jääkkloor (mg/l HOCl) Kord kuus
Tsink (mg/l Zn) Kord kuus
Vask (mg/l Cu) Kord kvartalis

  (2) Fenooli, jääkkloori, tsinki ja vaske määratakse reostuskahtluse korral.

  (3) Temperatuuri mõõdetakse lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavates veekogudes, kuhu toimub soojuse väljutamine.

  (4) Kui lõheliste või karpkalalaste elupaikadena kaitstava veekogu kvaliteedinõuded on täidetud või veekogu vesi on klassifitseeritud vastavalt keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrusele nr 33 «Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord» (RTL 2001, 81, 1108) vähemalt heasse klassi, võib käesoleva määruse § 5 lõikes 1 toodud kvaliteedinäitajate seiret teostada iga kuue aasta järel.

§ 6.  Lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

  Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude keemilisi ja füüsikalisi kvaliteedinäitajaid hinnatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja § 3 lõikes 2 nimetatud veekogude osas keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 50 «Riikliku keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine» (RTL 2002, 91, 1413) § 5 punktides 1, 3, 4 ja 5 toodud keskkonnaseirejaamades.
1 EÜ Nõukogu mageveekalade elupaikade direktiiv 78/659/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1).

Minister Heiki KRANICH


Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json