Teksti suurus:

Põhjaveekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RTL 2002, 120, 1747

Põhjaveekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2002 nr 60

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 12 lõike 6 alusel.

§ 1. Põhjaveekomisjon

(1) Põhjaveekomisjon (edaspidi komisjon ) on põhjaveevarude, sealhulgas mineraalveevarude määramiseks, uuringute ja ekspertiisi korraldamiseks moodustatud seitsmeliikmeline komisjon.

(2) Komisjoni koosseisu kinnitab ning komisjoni esimehe määrab keskkonnaminister.

§ 2. Põhjaveekomisjoni ülesanded

Komisjoni ülesanded on:
1) põhjaveevarude määramise, uuringute ja ekspertiiside korraldamine;
2) põhjaveevaru uuringuaruannete läbivaatamine ning keskkonnaministrile ettepanekute tegemine põhjaveevaru kinnitamiseks;
3) põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine;
4) hinnangu andmine hüdrogeoloogiliste uuringute tulemustele ja põhjaveealaste õigusaktide eelnõudele.

§ 3. Komisjoni töökord

(1) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul, ja sekretäri.

(2) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele.

(3) Komisjoni sekretär teavitab komisjoni istungi toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid.

(4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe või tema puudumisel aseesimehe hääl.

(5) Komisjoni istungi ja otsuste kohta vormistab komisjoni sekretär protokolli. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse see eriarvamusel olija taotlusel protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees või aseesimees ning sekretär.

(6) Komisjonil on õigus kaasata konkreetse põhjavee- või ökoloogia-alaste probleemide lahendamiseks ja uuringutulemuste läbivaatamiseks ekspertidena vastava eriala spetsialiste.

(7) Põhjavee uuringuaruande läbivaatamise ja ekspertarvamuse koostamisega seotud kulutused katab töö tellija, kui tema ja töö täitja vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 5. Komisjoni liikmete tasustamine

Komisjoni liikmeid tasustatakse vastavalt keskkonnaministri poolt kinnitatud eelarvele.

§ 6. Keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks:
1) keskkonnaministri 5. märtsi 1996. a määrus nr 16 «Eesti Põhjaveekomisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitamine» (RTL 1996, 31, 215);
2) keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 31 «Eesti Põhjaveekomisjoni koosseisu kinnitamine» (RTL 1999, 59, 777).

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json