Teksti suurus:

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2014
Avaldamismärge:RT II, 09.04.2014, 2

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon

Vastu võetud 25.01.1988

[Konventsioon on koostatud 1988. aasta 25. jaanuaril Strasbourgis ning muudetud 2010. aasta 27. mai protokolliga,
käesolev on 1. juunil 2011 jõustunud muudatusi sisaldav tekst.]


Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Pädevate asutuste vahelise riikidepõhise aruandluse alase teabevahetuse mitmepoolse kokkuleppe rakendamise tähtaegu käsitlev deklaratsioon


Preambul

Euroopa Nõukogu liikmesriigid ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigid, konventsiooni allakirjutanud,

arvestades, et isikute, kapitali, kaupade ja teenuste rahvusvahelise liikumise areng – olgugi, et iseenesest kasulik – on suurendanud maksustamise vältimise ja maksudest hoidumise võimalusi ning seetõttu on vaja suurendada maksuhaldurite koostööd;

tervitades viimastel aastatel tehtud jõupingutusi, et võidelda maksustamise vältimise ja maksudest hoidumise vastu rahvusvahelisel tasandil, kas kahepoolselt või mitmepoolselt;

arvestades, et riikide kooskõlastatud tegevus on vajalik selleks, et edendada kõiki haldusabi vorme igat liiki maksude küsimustes, tagades samal ajal maksumaksjate õiguste küllaldase kaitse;

tunnistades, et rahvusvaheline koostöö võib etendada olulist osa maksukohustuse nõuetekohase määramise hõlbustamisel ja aidata maksumaksjal kasutada oma õigusi;

arvestades, et põhialused, mis võimaldavad iga isiku õigused ja kohustused kindlaks määrata kooskõlas nõuetekohase õigusliku menetlusega, tuleks tunnistada maksuküsimustes kohalduvaiks kõikides riikides ning riigid peaksid püüdma kaitsta maksumaksjate õigustatud huve, sealhulgas pakkuma asjakohast kaitset ebavõrdse kohtlemise ja topeltmaksustamise vastu;

veendunud seega, et riigid peaksid võtma meetmeid ja andma teavet, järgides vajadust kaitsta teabe konfidentsiaalsust ning arvestades rahvusvahelisi õigusakte, et kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid;

arvestades, et maailmas on kujunenud uus koostöövalmis keskkond, on soovitav koostada mitmepoolne dokument, mis lubaks võimalikult paljudel riikidel sellest keskkonnast kasu saada ja samal ajal rakendada maksustamise valdkonnas kõrgemaid koostööstandardeid;

soovides sõlmida maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni,

on kokku leppinud järgmises.


I peatükk
KONVENTSIOONI KOHALDAMISALA

Artikkel 1
Konventsiooni sisu ja hõlmatud isikud

1. Arvestades IV peatükki, osutavad konventsiooniosalised üksteisele maksuasjades haldusabi. Selline abi võib vajaduse korral hõlmata õigusemõistmisasutuste võetud meetmeid.

2. Selline haldusabi hõlmab:
     a) teabevahetust, sealhulgas üheaegseid maksukontrolle ja osalemist maksukontrollidel välismaal;
     b) abi maksunõuete sissenõudmisel, sealhulgas vara säilitamise meetmeid ja
     c) dokumentide kättetoimetamist.

3. Konventsiooniosaline osutab haldusabi olenemata sellest, kas asjassepuutuv isik on konventsiooniosalise või muu riigi resident või kodanik.


Artikkel 2
Konventsiooni ese

1. Konventsiooni kohaldatakse:
a) järgmiste maksude suhtes:
     i) tulu- või kasumimaksud;
     ii) vara võõrandamisest saadava kasu maksud, mis on kehtestatud lisaks tulu- või kasumimaksudele;
     iii) netovara maksud,
mille on konventsiooniosaline kehtestanud ja

b) järgmiste maksude suhtes:
     i) tulu-, kasumi-, vara võõrandamiselt saadava kasu või netovara maksud, mille on kehtestanud konventsiooniosalise kohaliku omavalitsuse üksus või muu haldusüksus;
     ii) valitsusasutusele või avaliku õiguse kohaselt loodud sotsiaalkindlustusasutusele makstavad kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed;
     iii) teised konventsiooniosalise kehtestatud maksud, välja arvatud tollimaksud:
        A) pärandi- või kinkemaksud;
        B) kinnisvaramaksud;
        C) üldised tarbimismaksud, näiteks käibemaks või müügimaks;
        D) teatud kaupade ja teenuste maksud, näiteks aktsiisid;
        E) mootorsõidukite kasutamise või omamise maksud;
        F) vallasvara, välja arvatud mootorsõidukite kasutamise või omamise maksud;
        G) muud maksud;
     iv) alapunktis iii nimetatud maksud, mille on kehtestanud konventsiooniosalise kohaliku omavalitsuse üksus või muu haldusüksus.

2. Olemasolevad maksud, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse, on loetletud lisas A lõikes 1 nimetatud kategooriate kaupa.

3. Konventsiooniosalised teavitavad Euroopa Nõukogu või OECD peasekretäri (edaspidi hoiulevõtjad) muudatustest, mis tuleb teha lisas A lõikes 2 nimetatud loetelu muutmise tõttu. Selline muudatus jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.

4. Kui konventsiooniosalises riigis kehtestatakse pärast konventsiooni jõustumist lisas A nimetatud maksule lisaks või olemasoleva maksu asemele samane või sama laadi maks, kohaldatakse konventsiooni alates kehtestamisest ka sellisele maksule; sellisel juhul teatab asjaomane konventsiooniosaline ühele hoiulevõtjatest asjaomase maksu kehtestamisest.


II peatükk
ÜLDMÕISTED

Artikkel 3
Mõisted

1. Kui kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse konventsioonis mõisteid järgmises tähenduses:

     a) abi taotlev riik ja taotluse saanud riik on konventsiooniosaline, kes taotleb haldusabi maksuasjades, ja konventsiooniosaline, kellelt sellist haldusabi taotletakse;  

     b) maks on iga maks või sotsiaalkindlustusmakse, mille suhtes konventsiooni selle artikli 2 järgi kohaldatakse;

     c) maksunõue on võlgnetava maksusumma, samuti sellelt arvutatud intressi, haldusorgani määratud trahvi ning nende sissenõudmise kulude tasumise kohustus;

     d) pädev asutus tähistab isikuid ja asutusi, mis on loetletud lisas B;

     e) konventsiooniosalise kodanikud on:
        i) konventsiooniosalise kodakondsusega füüsilised isikud ja
        ii) juriidilised isikud, isikute ühendused või muud üksused, mis on asutatud konventsiooniosalise seaduste alusel.

Konventsiooniosalise jaoks, kes on teinud asjakohase deklaratsiooni, kasutatakse eespool nimetatud mõisteid lisas C määratletud tähenduses.

2. Kui konventsiooniosaline kasutab konventsiooni kohaldades selles määratlemata mõistet ja kui kontekstist ei tulene teisiti, lähtub ta mõistet tõlgendades konventsioonis nimetatud maksudega seotud selle konventsiooniosalise seadustes kasutatud määratlusest.

3. Konventsiooniosalised teavitavad üht hoiulevõtjatest muudatustest, mis tuleb teha lisades B ja C. Selline muudatus jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.


III peatükk
HALDUSABI LIIGID

I jagu
Teabevahetus

Artikkel 4
Üldsätted

1. Konventsiooniosalised vahetavad eelkõige selles jaos ettenähtud teavet, mis on konventsiooniga hõlmatud makse käsitlevate riigisiseste õigusaktide kohaldamiseks eeldatavalt asjakohane.

2. Kustutatud.

3. Konventsiooniosaline võib hoiulevõtjatest ühele esitatavas deklaratsioonis osutada, et tema asutused võivad riigisiseste õigusaktide kohaselt teavitada oma residente või kodanikke enne neid puudutava teabe artikli 5 või 7 alusel edastamist.


Artikkel 5
Teabevahetus taotluse alusel

1. Abi taotleva riigi palvel esitab taotluse saanud riik artiklis 4 nimetatud teabe, mis puudutab teatud isikuid või tehinguid.

2. Kui taotluse saanud riigi maksuandmed ei ole piisavad teabenõude täitmiseks, võtab riik meetmeid, et anda abi taotlevale riigile soovitud teavet.


Artikkel 6
Automaatne teabevahetus

Teatud liiki juhtudel ja lähtudes kokkulepitud menetluskorrast, vahetavad kaks või enam konventsiooniosalist artiklis 4 nimetatud teavet automaatselt.


Artikkel 7
Omaalgatuslik teabevahetus

1. Konventsiooniosaline edastab  talle teadaolevat teavet ilma eelneva taotluseta teisele konventsiooniosalisele järgmistel asjaoludel:

     a) esimesena nimetatud konventsiooniosalisel on alust arvata, et teisel konventsiooniosalisel võib jääda saamata maksutulu;

     b) maksukohustuslane saab esimesena nimetatud konventsiooniosalises maksuvähenduse või maksuvabastuse, millega peaks kaasnema maksutõus või maksukohustus teises konventsiooniosalises;

     c) ühe konventsiooniosalise maksukohustuslase ja teise konventsiooniosalise maksukohustuslase vahelisi äritehinguid teostatakse läbi ühe või mitme kolmanda riigi selliselt, et nad võivad ühes või mõlemas kõnealuses konventsiooniosalises makse kokku hoida;

     d) konventsiooniosalisel on alust arvata, et maksude kokkuhoid võib tuleneda kasumi kunstlikust ülekandmisest ühe ettevõtjate grupi sees;

     e) teise konventsiooniosalise edastatud teave esimesena nimetatud konventsiooniosalisele on võimaldanud saada teavet, mis võib olla asjakohane teises konventsiooniosalises maksukohustuse määramisel.

2. Konventsiooniosaline võtab meetmeid ja rakendab sellist menetluskorda, et tagada lõikes 1 kirjeldatud teabe kättesaadavus teisele konventsiooniosalisele edastamiseks.


Artikkel 8
Üheaegne maksukontroll

1. Ühe konventsiooniosalise taotlusel peavad kaks või enam konventsiooniosalist teineteisega nõu, et kindlaks määrata üheaegse maksukontrolli juhtumid ja menetluskord. Iga asjassepuutuv konventsiooniosaline otsustab, kas ta soovib üheaegses maksukontrollis osaleda või mitte.

2. Selles konventsioonis tähendab üheaegne maksukontroll kahe või enama konventsiooniosalise kokkulepet kontrollida samal ajal, igaüks oma territooriumil, isiku või isikute maksuasju, milles neil on ühine või seotud huvi, eesmärgiga vahetada asjakohast teavet, mida nad sel viisil saavad.


Artikkel 9
Maksukontrollid välismaal

1. Abi taotleva riigi pädeva asutuse palvel võib taotluse saanud riigi pädev asutus lubada taotluse esitanud riigi pädeva asutuse esindajatel viibida taotluse saanud riigis toimuva maksukontrolli asjakohase osa juures.

2. Kui taotlus on rahuldatud, teatab taotluse saanud riigi pädev asutus niipea kui võimalik abi taotleva riigi pädevale asutusele kontrolli aja ja koha, kontrollima määratud asutuse või ametniku ning taotluse saanud riigis kehtiva kontrollikorra ja tingimused. Kõik kontrolliga seotud otsused teeb taotluse saanud riik.

3. Konventsiooniosaline võib teavitada üht hoiulevõtjatest oma kavatsusest üldjuhul keelduda lõikes 1 nimetatud taotluste täitmisest. Sellise deklaratsiooni võib teha või tagasi võtta igal ajal.


Artikkel 10
Vastuoluline teave

Kui konventsiooniosaline saab teiselt konventsiooniosaliselt isiku maksuasjade kohta teavet, mis näib olevat vastuolus tema valduses oleva teabega, annab ta sellest teada konventsiooniosalisele, kes teavet esitas.


II jagu
Abi sissenõudmisel

Artikkel 11
Maksunõuete sissenõudmine

1. Abi taotleva riigi palvel võtab taotluse saanud riik artikleid 14 ja 15 arvestades meetmeid, et esimesena nimetatud riigi maksunõudeid sisse nõuda, nagu oleksid need tema enda maksunõuded.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult maksunõudele, mille kohta on olemas abi taotlevas riigis selle sissenõudmist lubav dokument ja nõuet ei ole vaidlustatud; kui asjaomased konventsiooniosalised ei ole kokku leppinud teisiti.
Kui nõue on suunatud isiku vastu, kes ei ole abi taotleva riigi resident, kohaldatakse lõiget 1 ainult juhul, kui nõuet ei ole enam võimalik vaidlustada; see ei kehti, kui asjaomased konventsiooniosalised on kokku leppinud teisiti.

3. Surnud isikut või tema pärandvara puudutava maksunõude puhul on kohustus selle sisse nõudmisel abi osutada piiratud kas kogu pärandvara või pärijatele määratud osade väärtusega,  lähtudes sellest, kas nõue täidetakse pärandvara arvel või nõutakse sisse pärijatelt.


Artikkel 12
Vara säilitamise meetmed

Abi taotleva riigi palvel võib taotluse saanud riik maksusumma sissenõudmise huvides võtta meetmeid vara säilitamiseks, isegi kui nõue on vaidlustatud või nõude kohta ei ole veel sissenõudmist lubavat dokumenti.


Artikkel 13
Taotlusega kaasnevad dokumendid

1. Selle jao alusel esitatavale haldusabitaotlusele tuleb lisada:
     a) kinnitus, et maksunõue puudutab konventsiooniga hõlmatud maksu ja maksunõude sissenõudmisel ei ole nõue vaidlustatud või seda ei ole võimalik vaidlustada, arvestades artikli 11 lõiget 2;
     b) sissenõudmist lubava dokumendi ametlik koopia ja
     c) mis tahes muu maksunõude sissenõudmiseks või vara säilitamiseks nõutav dokument.

2. Nõude sissenõudmist lubav abi taotleva riigi dokument tuleb taotluse saanud riigis vajaduse korral ja kooskõlas viimase õigusaktidega vastu võtta või kinnitada, seda täiendada või see asendada niipea kui võimalik pärast abitaotluse saamist dokumendiga, mis lubab viimati nimetatud riigis nõuet sisse nõuda.


Artikkel 14
Tähtajad

1. Maksunõuete sissenõudmisel aegumistähtaegade arvutamisel juhindutakse abi taotleva riigi õigusest. Abitaotluses märgitakse aegumistähtaja üksikasjad.

2. Kui taotluse saanud riik teeb abitaotluse alusel maksunõude sissenõudmiseks toiminguid, mis selle riigi seaduste kohaselt põhjustaksid lõikes 1 nimetatud tähtaja peatumise või katkemise, põhjustab see sama ka abi taotleva riigi seaduste alusel. Taotluse saanud riik teavitab abi taotlevat riiki sellistest toimingutest.

3. Mingil juhul ei ole taotluse saanud riik kohustatud täitma abitaotlust, mis on esitatud viisteist aastat pärast sissenõudmist lubava algdokumendi väljastamise kuupäeva.


Artikkel 15
Prioriteet

Maksunõudel, mille sissenõudmisel abi osutatakse, ei ole taotluse saanud riigis eelisõigust selle riigi oma maksunõuete suhtes, isegi kui sissenõudmise menetlus on sama, mida kohaldatakse oma maksunõuetele.


Artikkel 16
Tasumise edasilükkamine

Taotluse saanud riik võib maksetähtaega pikendada või maksuvõlga ajatada, kui samalaadsetel tingimustel lubavad seda tema seadused või halduspraktika, kuid esmalt teavitatakse sellest abi taotlevat riiki.


III jagu
Dokumentide kättetoimetamine

Artikkel 17
Dokumentide kättetoimetamine

1. Abi taotleva riigi palvel edastab taotluse saanud riik adressaadile dokumendid, sealhulgas kohtuotsustega seotud dokumendid, mis pärinevad abi taotlevast riigist ja mis on seotud konventsiooniga hõlmatud maksuga.

2. Taotluse saanud riik edastab dokumendid:
     a) sama laadi dokumentide kättetoimetamise kohta riigisisestes seadustes ettenähtud korras;
     b) võimalusel abi taotleva riigi palutud korras või kasutades sellele korrale lähimat viisi, mida tema seadused võimaldavad.

3. Konventsiooniosaline võib teise konventsiooniosalise territooriumil asuvale isikule dokumendid posti teel otse kätte toimetada.

4. Konventsiooni ei tõlgendata viisil, mis muudaks kehtetuks konventsiooniosalise dokumentide kättetoimetamise kooskõlas oma seadustega.

5. Kui dokument toimetatakse kätte selle artikli kohaselt, ei ole sellele tõlke lisamine kohustuslik. Kui ollakse veendunud, et adressaat ei saa dokumendi keelest aru, tõlgib taotluse saanud riik selle oma ametlikku keelde või koostab ametlikus keeles kokkuvõtte. Teise võimalusena võib taotluse saanud riik paluda abi taotleval riigil dokument tõlkida või koostada kokkuvõte ühes tema, Euroopa Nõukogu või OECD ametlikest keeltest.


IV peatükk
IGASUGUSE ABIGA SEOTUD SÄTTED

Artikkel 18
Abi taotleva riigi esitatav teave

1. Abitaotluses märgitakse:
     a) asutus, kes algatas pädeva asutuse taotluse esitamise;
     b) nimi, aadress või muud üksikasjad, mis aitavad tuvastada isikut, kelle suhtes taotlus on tehtud;
     c) teabe taotluse korral kirjeldus sellest, millises vormis abi taotlev riik oma vajaduste rahuldamiseks teavet soovib;
     d) maksunõude sissenõudmiseks või vara säilitamiseks esitatud abitaotluse korral maksunõude sisu, selle komponendid ja vara, mille arvel maksunõuet saab sisse nõuda;
     e) dokumentide kättetoimetamise taotluse korral edastatava dokumendi liik ja sisu;
     f) kas see on abi taotleva riigi seaduste ja halduspraktikaga kooskõlas ja kas see on artikli 21 lõike 2 punkti g nõudeid silmas pidades õigustatud.

2. Kui abi taotlev riik saab seoses abitaotlusega muud asjakohast teavet, edastab ta selle kohe taotluse saanud riigile.


Artikkel 19 – Kustutatud


Artikkel 20
Vastus abitaotlusele

1. Kui abitaotlus on täidetud, teavitab taotluse saanud riik abi taotlevat riiki võetud meetmetest ja tulemustest niipea kui võimalik.

2. Kui taotlus on tagasi lükatud, teavitab taotluse saanud riik abi taotlevat riiki sellisest otsusest ja selle põhjusest niipea kui võimalik.

3. Taotluse saanud riik esitab teabe soovitud vormis, kui abi taotlev riik on täpsustanud, millises vormis ta teavet soovib ja taotluse saanud riik on võimeline seda soovi täitma.


Artikkel 21
Isikute kaitse ning abistamiskohustuse ulatus

1. Konventsioon ei mõjuta isikutele taotluse saanud riigi seaduste või halduspraktikaga antud õigusi ja tagatisi.

2. Konventsiooni, välja arvatud artiklit 14, ei tõlgendata taotluse saanud riigi kohustusena:

     a) rakendada abinõusid, mis on vastuolus tema enda või abi taotleva riigi seaduste või halduspraktikaga;

     b) rakendada abinõusid, mis oleksid vastuolus avaliku korraga;

     c) anda teavet, mis ei ole kättesaadav tema enda või abi taotleva riigi seaduste või halduspraktika alusel;

     d) anda teavet, mis avaldaks kaubandus-, äri-, tööstus- või kutsesaladuse või kahjustaks kaubavahetusprotsessi, või teavet, mille avaldamine oleks vastuolus avaliku korraga;

     e) osutada haldusabi, kui ta leiab, et maksustamine abi taotlevas riigis on vastuolus üldtunnustatud maksustamispõhimõtete, topeltmaksustamise vältimise lepingu või muu lepinguga, mis on sõlmitud abi taotleva riigi ja taotluse saanud riigi vahel;

     f) osutada abi taotlevale riigile haldusabi maksuseaduse kohaldamiseks või muu sellega seotud nõude täitmiseks, kui see põhjustaks taotluse saanud riigi ja abi taotleva riigi kodanike ebavõrdset kohtlemist samadel asjaoludel;

     g) osutada haldusabi, kui abi taotlev riik ei ole võtnud kõiki oma seaduste ja halduspraktikaga võimaldatud asjakohaseid meetmeid, välja arvatud kui nendele meetmetele tuginemine oleks ebaproportsionaalselt keeruline;

     h) osutada abi maksunõude sissenõudmisel juhul, kui see tekitaks sellele riigile halduskoormust, mis on ilmselgelt ebaproportsionaalne abi taotleva riigi saadava kasuga.

3.  Kui abi taotlev riik on selle konventsiooni kohaselt taotlenud teavet, siis taotluse saanud riik võtab nõutud teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kui taotluse saanud riik ei vaja sellist maksualast teavet enda tarbeks. Eelmises lauses sätestatud kohustus on piiratud selle konventsiooniga, kuid neid piiranguid, sealhulgas lõikes 1 ja 2 sätestatut, ei või ühelgi juhul tõlgendada kui taotluse saanud riigi õigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

4. Konventsiooni sätteid, eelkõige lõikeid 1 ja 2, ei tõlgendata taotluse saanud riigi võimalusena keelduda teabe andmisest ainult seetõttu, et teabe valdaja on krediidiasutus, mõni muu finantsasutus, esindaja, usaldusisik, varahaldur või teave puudutab osalust isikus.

Artikkel 22
Salastatus

1. Konventsiooni alusel saadud teavet käsitatakse salajasena samamoodi nagu konventsiooniosalise riigisiseste õigusaktide alusel saadud teavet; selleks, et tagada isikuandmete kaitse, lähtutakse teavet edastava konventsiooniosalise nõuetest.

2. Selline teave antakse üksnes isikule või asutusele (sealhulgas kohtud ja haldus- või järelevalveasutused), mis on seotud konventsiooniosalise maksude määramise, kogumise, sissenõudmise või nõuete rikkumise menetlemise, maksudega seotud kaebuste lahendamise või eeltoodu üle järelevalve teostamisega. Teavet võivad kasutada ainult eespool nimetatud isikud või asutused ja ainult eespool nimetatud eesmärkidel. Teavet võib avaldada olenemata lõikest 1 maksudega seotud avalikel kohtuistungitel või kohtuotsustes.

3. Kui konventsiooniosaline on teinud artikli 30 lõike 1 punktis a ettenähtud reservatsiooni, siis teine konventsiooniosaline ei tohi sellelt konventsiooniosaliselt saadud teavet kasutada reservatsioonis nimetatud maksude suhtes. Samamoodi ei kasuta reservatsiooni teinud konventsiooniosaline konventsiooni alusel saadud teavet reservatsioonis nimetatud maksude suhtes.

4. Olenemata lõigetest 1, 2 ja 3 võib konventsiooniosaline kasutada saadud teavet muudel eesmärkidel, kui seda lubavad teavet edastava konventsiooniosalise seadused ja pädev asutus. Konventsiooniosalise teisele konventsiooniosalisele edastatud teavet võib viimane edastada kolmandale konventsiooniosalisele üksnes esimesena nimetatud konventsiooniosalise heakskiidul.


Artikkel 23
Menetlus

1. Konventsiooni alusel taotluse saanud riigi võetud meetmetega seotud menetlus toimub üksnes selle riigi asjaomases asutuses.

2. Konventsiooni alusel abi taotleva riigi võetud meetmetega seotud menetlus, eriti maksunõude sissenõudmisel toimuv menetlus maksunõude olemasolu, suuruse või sissenõudmise üle, toimub üksnes selle riigi asjaomases asutuses. Kui sellist menetlust on alustatud, teavitab abi taotlev riik taotluse saanud riiki, kes peatab abitaotluse täitmise kuni asjaomase asutuse otsuseni. Taotluse saanud riik võtab siiski abi taotleva riigi palvel meetmeid vara säilitamiseks, et tagada maksude sissenõudmine. Menetlusest võib taotluse saanud riiki teavitada ka iga huvitatud isik. Pärast sellise teabe saamist peab taotluse saanud riik vajaduse korral abi taotleva riigiga nõu.

3. Niipea, kui menetluses on lõplik otsus tehtud, teatab taotluse saanud riik või abi taotlev riik teisele riigile tehtud otsusest ja selle mõjust abitaotlusele.


V peatükk
ERISÄTTED

Artikkel 24
Konventsiooni rakendamine

1. Konventsiooni rakendamiseks suhtlevad konventsiooniosalised omavahel pädevate asutuste kaudu. Selleks võivad pädevad asutused suhelda otse või volitada allasutusi suhtlema nende nimel. Kahe või enama konventsiooniosalise pädevad asutused võivad kokku leppida konventsiooni omavahelise kohaldamisviisi.

2. Kui taotluse saanud riik leiab, et konventsiooni kohaldamisel oleksid tõsised ja soovimatud tagajärjed, peavad taotluse saanud ja abi taotleva riigi pädevad asutused nõu ja püüavad olukorda lahendada vastastikusel kokkuleppel.

3. Konventsiooniosaliste pädevate asutuste esindajatest koosnev koordinatsioonikogu jälgib konventsiooni rakendamist ja arendamist OECD egiidi all. Selleks võib koordinatsioonikogu soovitada meetmeid, mis võivad edendada konventsiooni üldeesmärkide saavutamist. Eelkõige tegutseb see foorumina uute meetodite ja menetluste uurimiseks, et suurendada rahvusvahelist koostööd maksuasjades ning vajaduse korral võib kogu soovitada konventsiooni muuta. Riikidel, kes on konventsioonile alla kirjutanud, kuid pole seda veel ratifitseerinud või heaks kiitnud, on õigus olla koordinatsioonikogu koosolekutel esindatud vaatlejatena.

4. Konventsiooniosaline võib paluda koordinatsioonikogu arvamust konventsiooni tõlgendamise kohta.

5. Kui kahe või enama konventsiooniosalise vahel tekib raskusi või kahtlusi konventsiooni rakendamise või tõlgendamise suhtes, püüavad nende konventsiooniosaliste pädevad asutused asja lahendada vastastikusel kokkuleppel. Kokkulepe edastatakse koordinatsioonikogule.

6. OECD peasekretär teavitab konventsiooniosalisi ja allakirjutanud riike, kes pole konventsiooni veel ratifitseerinud või heaks kiitnud, koordinatsioonikogu lõike 4 alusel antud arvamustest ja lõike 5 kohaselt saavutatud vastastikustest kokkulepetest.


Artikkel 25
Keel

Abitaotlused ja nende vastused tuleb koostada ühes OECD ja Euroopa Nõukogu ametlikest keeltest või asjaomaste konventsiooniosaliste kahepoolselt kokkulepitud muus keeles.


Artikkel 26
Kulud

Kui konventsiooniosalised ei ole kahepoolselt kokku leppinud teisiti:
     a) kannab abi osutamisel tekkivad tavalised kulud taotluse saanud riik;
     b) kannab abi osutamisel tekkivad erakorralised kulud abi taotlev riik.


VI peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 27
Muu rahvusvaheline leping või kokkulepe

1. Konventsioonis ning olemasolevates või kavandatavates rahvusvahelistes lepingutes, asjaomaste konventsiooniosaliste muudes kokkulepetes või muudes maksualast koostööd käsitlevates dokumentides ettenähtud abistamise võimalused ei piira vastastikku üksteist.

2. Olenemata lõikest 1 võivad Euroopa Liidu liikmesriigid omavahelistes suhetes kasutada konventsioonis nimetatud abi osutamise võimalusi, kui need pakuvad laiemat koostööd kui asjaomased Euroopa Liidu eeskirjad.


Artikkel 28
Allakirjutamine ja konventsiooni jõustumine

1. Konventsioon on avatud allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu ja OECD liikmesriikidele. See tuleb ratifitseerida või heaks kiita. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule ühele hoiulevõtjatest.

2. Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil viis riiki on lõike 1 kohaselt väljendanud nõusolekut konventsiooni siduvuse kohta.
 
3. Euroopa Nõukogu või OECD liikmesriigi suhtes, kes hiljem väljendab oma nõusolekut konventsiooni siduvuse kohta, jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise päevast.

4. Euroopa Nõukogu või OECD liikmesriik, kes saab konventsiooniosaliseks pärast 27. mail 2010 allakirjutamiseks avatud muutmisprotokolli (2010. aasta protokoll) jõustumist, on muudetud konventsiooni osaline, välja arvatud juhul, kui ta on kirjalikult teatanud ühele hoiulevõtjatest oma teistsugusest kavatsusest.

5. Pärast 2010. aasta protokolli jõustumist võib riik, kes ei ole Euroopa Nõukogu ega OECD liige, taotleda kutset 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni allakirjutamiseks ja ratifitseerimiseks. Selleks edastatakse taotlus ühele hoiulevõtjatest, kes edastab selle konventsiooniosalistele. Hoiulevõtja teavitab ka Euroopa Nõukogu ministrite komiteed ja OECD nõukogu. Taotluse esitanud riike kutsutakse saama konventsiooniosaliseks koordinatsioonikogu konsensusliku otsusega. Riigi suhtes, kes ratifitseerib selle lõike kohaselt 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni, jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimiskirja hoiuleandmise päevast.

6. 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni kohaldatakse konventsiooniosalise suhtes konventsiooni jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem algava maksustamisperioodiga seotud haldusabile või maksustamisperioodi puudumise korral jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem tekkinud maksunõuetega seotud haldusabile. Kaks või enam konventsiooniosalist võivad kokku leppida 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni kohaldamise varasemate maksustamisperioodide või varem tekkinud maksunõuetega seotud haldusabile.

7. Olenemata lõikest 6 kohaldatakse 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni selle osalise suhtes konventsiooni jõustumise kuupäevast, kui varasemate maksustamisperioodide või maksunõuetega seotud maksuasjad hõlmavad abi taotleva konventsiooniosalise kriminaalseaduste alusel karistatavat tahtlikku tegevust.


Artikkel 29
Konventsiooni territoriaalne kohaldamine

1. Iga riik võib konventsioonile alla kirjutades või selle ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, millele konventsiooni kohaldatakse.

2. Iga riik võib hiljem ühele hoiulevõtjatest saadetava deklaratsiooniga laiendada konventsiooni kohaldamist muule deklaratsioonis nimetatud territooriumile. Sellise territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil hoiulevõtja on deklaratsiooni kätte saanud.

3. Eelmise kahe lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib selles nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta, teavitades sellest ühte hoiulevõtjatest. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.


Artikkel 30
Reservatsioonid

1. Iga riik võib konventsioonile alla kirjutades või selle ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule andes või hiljem deklareerida, et ta jätab endale õiguse:

     a) mitte osutada abi teiste konventsiooniosaliste artikli 2 lõike 1 punktis b nimetatud maksude suhtes tingimusel, et ta ei ole ise lisanud sama kategooria maksu konventsiooni lisasse A;

     b) mitte osutada abi kõigi või osa artikli 2 lõikes 1 nimetatud maksudega seotud nõuete või haldusorgani määratud trahvi sissenõudmisel;

     c) mitte osutada abi, et täita maksunõuet, mis on tekkinud enne konventsiooni selle riigi suhtes jõustumise kuupäeva või, kui punkti a või b alusel on tehtud reservatsioon, siis enne reservatsiooni tagasivõtmise kuupäeva, reservatsioonis nimetatud maksude kategoorias;

     d) mitte osutada abi dokumentide kättetoimetamisel kõigi maksude või ainult artikli 2 lõikes 1 loetletud ühe või enama maksukategooria lõikes;

     e) mitte lubada dokumentide kättetoimetamist posti teel, nagu on sätestatud artikli 17 lõikes 3;

     f) kohaldada artikli 28 lõiget 7 haldusabi andmiseks 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni selle osalise suhtes jõustumisele järgneva kolmanda aasta 1. jaanuaril või hiljem algava maksustamisperioodi suhtes või maksustamisperioodi puudumise korral 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni selle osalise suhtes jõustumisele järgneva kolmanda aasta 1. jaanuaril või hiljem tekkinud maksunõuete suhtes.

2. Muid reservatsioone teha ei saa.

3. Pärast konventsiooni jõustumist konventsiooniosalise suhtes võib ta teha ühe või mitu lõikes 1 nimetatud reservatsiooni, mida ta ei teinud ratifitseerimise või heakskiitmise ajal. Sellised reservatsioonid jõustuvad selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil üks hoiulevõtjatest on reservatsiooni kätte saanud.

4. Konventsiooniosaline, kes on teinud lõike 1 või 3 alusel reservatsiooni, võib selle täielikult või osaliselt tagasi võtta, edastades selle kohta teate ühele hoiulevõtjatest. Tagasivõtmine jõustub päeval, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.

5. Konventsiooniosaline, kes on teinud konventsiooni sätte suhtes reservatsiooni, ei või nõuda selle sätte kohaldamist teiselt konventsiooniosaliselt; kui reservatsioon on osaline, võib ta nõuda sätte kohaldamist, kuivõrd ta ise on selle heaks kiitnud.


Artikkel 31
Denonsseerimine

1. Konventsiooniosaline võib igal ajal hoiulevõtjale saadetava teatega konventsiooni denonsseerida.

2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil hoiulevõtja on teate kätte saanud.

3. Konventsiooniosaline, kes on konventsiooni denonsseerinud, täidab artiklit 22 seni, kui ta hoiab oma valduses konventsiooni alusel saadud dokumente või teavet.


Artikkel 32
Hoiulevõtjad ja nende ülesanded

1. Hoiulevõtja, kes on saanud akti, teate või teadaande, teeb Euroopa Nõukogu ja OECD liikmesriikidele ning selle konventsiooni teistele osalisriikidele teatavaks:
     a) iga allakirjutamise;
     b) ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise;
     c) konventsiooni artikli 28 või 29 kohase jõustumise kuupäeva;
     d) artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 alusel tehtud deklaratsiooni ja sellise deklaratsiooni tagasivõtmise;
     e) artikli 30 alusel tehtud reservatsiooni ja artikli 30 lõike 4 alusel jõusoleva reservatsiooni tagasivõtmise;
     f) artikli 2 lõigete 3 või 4, artikli 3 lõike 3, artikli 29 või artikli 31 lõike 1 alusel saadud teate;
     g) muu konventsiooniga seotud akti, teate või teadaande.

2. Teadaande saanud või lõike 1 alusel teadet edastav hoiulevõtja teavitab sellest kohe teist hoiulevõtjat.


Selle kinnituseks on volitatud esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Kinnitatud hoiulevõtjate poolt 1. juunil 2011 maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni muutmisprotokolli X artikli 4 lõike kohaselt inglise ja prantsuse keeles kahes eksemplaris, millest üks antakse hoiule kummagi hoiulevõtja arhiivi; mõlemad tekstid on autentsed. Hoiulevõtjad edastavad tõestatud koopia igale protokolliga muudetud konventsiooni osalisriigile ja riikidele, kel on õigus konventsiooniosaliseks saada.  

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters  [Text amended by the provisions of the Protocol which entered into force on 1st June 2011.]

/otsingu_soovitused.json