Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vaheline taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT II, 09.09.2020, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vaheline taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkulepe

Vastu võetud 24.01.2020

Vabariigi Valitsuse 23.01.2020 korraldus nr 26 raamkokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituse andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelise taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe muudatus nr 1


Eesti Vabariik (edaspidi müüv liikmesriik) ja Malta Vabariik (edaspidi ostev liikmesriik; edaspidi eraldi pool ja koos pooled) on kokku leppinud järgmises.

1. OSA
Eesmärk ja mõisted

Artikkel 1
Eesmärk

1. Kokkuleppe eesmärk on kehtestada õiguslik raamistik taastuvenergia statistiliste ülekannete tegemiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16) artikliga 6. Direktiiv 2009/28/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2021, mille järel käsitletakse viiteid viimati nimetatud direktiivi artiklile viidetena Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209) artikli 8 lõigetele 1, 4 ja 5.

2. Pooled sõlmivad kokkuleppe selleks, et:
   a) aidata kaasa taastuvatest allikatest toodetud energia osakaalu suurendamise Euroopa Liidu eesmärgi kulutõhusale saavutamisele 2020. aastaks 20 protsendini ja 2030. aastaks vähemalt 32 protsendini;
   b) tagada nii ostvale kui ka müüvale liikmesriigile taastuvenergia sihtkoguste statistilistest ülekannetest saadava kasu optimaalne tasakaal.


Artikkel 2
Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
   a) müüv liikmesriik – Eesti Vabariik kui Euroopa Liidu liikmesriik, mis käesoleva kokkuleppe poolena kavatseb kanda üle taastuvenergia sihtkogused ostvale liikmesriigile kokkuleppes sätestatud tingimustel;
   b) ostev liikmesriik – Malta Vabariik kui Euroopa Liidu liikmesriik, mis käesoleva kokkuleppe poolena kavatseb võtta müüvalt liikmesriigilt vastu taastuvenergia sihtkogused direktiivis 2009/28/EÜ (mida asendab direktiiv (EL) 2018/2001) sätestatud eesmärgi saavutamiseks;
   c) direktiiv 2009/28/EÜ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta;
   d) direktiiv (EL) 2018/2001 – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud);
   e) taastuvenergia sihtkogused – taastuvatest allikatest toodetud energia statistiline väärtus, mis on Euroopa Komisjonile teatavaks tehtud, et täita kohustuslikke riiklikke eesmärke taastuvatest allikatest toodetud energia osakaalu kohta energia lõpptarbimises, nagu on sätestatud direktiivi 2009/28/EÜ I lisa A osa kolmandas veerus ning mis on esitatud direktiivi (EL) 2018/2001 I lisas;
   f) statistiline ülekanne – taastuvatest allikatest toodetud energia teatud koguse statistiline ülekandmine müüvalt liikmesriigilt ostvale liikmesriigile kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 6, mis kehtetuks tunnistamise korral asendatakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõigetega 1, 4 ja 5;
   g) taastuvenergia – taastuvatest mittefossiilsetest allikatest saadud energia, nagu tuule-, päikese-, aerotermiline, geotermiline ja ookeanienergia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas või biogaasid, müüva liikmesriigi kindlaks määratud proportsioonis või kombinatsioonis.


2. OSA
Poolte kohustused

Artikkel 3
Koostöö

1. Pooled kohustuvad tegema pidevat koostööd, et luua ja säilitada statistilise ülekande tegemiseks vajalikud ja soodsad tingimused.

2. Kokkuleppe täitmise hõlbustamiseks ja ülekande tegemise käigus tekkivate küsimuste lahendamiseks moodustatakse riiklikud kontaktpunktid. Müüva liikmesriigi kontaktpunkt on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn, Eesti. Ostva liikmesriigi kontaktpunkt on Malta Vabariigi Energia- ja Veemajandusministeerium, Barriera Wharf, Valletta, Malta.


Artikkel 4
Poolte kohustused

1. Müüv liikmesriik võtab endale kohustuse tagada ostvale liikmesriigile energia sihtkoguste kättesaadavus, nagu on sätestatud kokkuleppe artiklis 6, ja teatada kokkuleppe kohaselt statistilisest ülekandmisest Euroopa Komisjonile direktiivi 2009/28/EÜ artikli 6 lõikes 2 sätestatud tähtajaks, mille kehtetuks tunnistamise järel lähtutakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõikest 4.

2. Ostev liikmesriik kohustub maksma müüvale liikmesriigile tasu kooskõlas kokkuleppe artikliga 7 iga taastuvenergia sihtkoguse ühiku eest, mille kohta on müüv liikmesriik lõike 1 kohaselt teatanud, et see on statistilise ülekande objekt müüva liikmesriigi kasuks.

3. Müüv liikmesriik kasutab statistilisest ülekandmisest saadavat tulu, et kiirendada üleminekut taastuvate energiaallikate kasutamisele. See hõlmab lisavahendeid, mis tehakse kättesaadavaks uutele taastuvenergia ja energiatõhususe projektidele eri arenguetappides.

4. Müüv liikmesriik teavitab ostvat liikmesriiki hiljemalt iga kalendriaasta 31. detsembril eelmise kalendriaasta kohta tehtud statistilistest ülekannetest saadud tulude kasutamisest. Kui müüv liikmesriik tulusid ei kasuta või kasutab neid osaliselt, kantakse kasutamata tulude summa järgmisse kalendriaastasse, kusjuures kasutamata tulude selliste ülekannete arv ei ole piiratud.


3. OSA
Spetsifikatsioonid ja statistilistest ülekannetest teavitamine

Artikkel 5
Statistiliste ülekannete spetsifikatsioonid

Müüv liikmesriik tagab taastuvenergia fikseeritud ja valikuliste sihtkoguste kättesaadavuse hinnaga 20 €/MWh.


Artikkel 6
Statistilise ülekande fikseeritud ja valikulised kogused

1. Pooled lepivad kokku, et kannavad üle 100 GWh taastuvenergiat artiklis 5 sätestatud hinnaga, tingimusel et ostev liikmesriik jätab soovi korral endale õiguse nõuda, et seda kogust vähendatakse kuni 20 GWh võrra või suurendatakse vastavalt vajadusele kuni 40 GWh võrra.

2. Ostev liikmesriik esitab müüvale liikmesriigile hiljemalt 28. veebruaril 2021 kirjaliku taotluse lõikes 1 osutatud valikuliste koguste ülekandmiseks, kinnitades käesoleva kokkuleppe alusel ülekantava energia sihtkoguse summa.

3. Ostev liikmesriik jätab endale õiguse broneerida kuni 20 GWh asjaomasest lõplikust energiakogusest, millest tuleb komisjonile teatada 2021. aasta kohta, kusjuures jääk teatatakse komisjonile 2020. aasta kohta.


Artikkel 7
Euroopa Komisjoni teavitamine

1. Pooled teatavad omavahel kokkulepitud statistilistest ülekannetest Euroopa Komisjonile kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artikli 6 lõikega 2, mille kehtetuks tunnistamise järel lähtutakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõikest 4, täpsustades taastuvatest allikatest toodetud energia täpse koguse, mis tuleb statistiliselt üle kanda müüvalt liikmesriigilt ostvale liikmesriigile iga asjaomase mõõdetud kalendriaasta kohta, niisamuti ostva liikmesriigi tasutud asjaomase hinna.

2. Kumbki pool saadab teate koopia teise poole kontaktpunktile vähemalt üks kuu enne tähtaega, mis on sätestatud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 6 lõikes 2 ja mille kehtetuks tunnistamise järel lähtutakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõikest 4.


4. OSA
Maksed ja muud kohustused

Artikkel 8
Maksed

Ostev liikmesriik tasub käesoleva kokkuleppe alusel ülekantava energia sihtkoguse ülekandmiseks vajaliku summa vastavalt ostva liikmesriigi esitatud taotlusele kokkuleppe artikli 6 lõike 2 kohaselt müüva liikmesriigi kontole hiljemalt 30. aprillil 2021 pärast seda, kui komisjonile on teatatud kogustest, mille müüv liikmesriik on kokkuleppe artikli 7 lõike 1 kohaselt 2020. aasta kohta üle kandnud.

Artikkel 9
Vastutus kohustuste täitmata jätmise korral

1. Pooled vastutavad kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või nende täitmisest keeldumise eest, välja arvatud juhul, kui tegemist on käesoleva kokkuleppe artiklis 11 määratletud vääramatu jõu sündmusega.

2. Kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral on pool kohustatud kannatanud poolele täielikult hüvitama rikkumisega tekkinud kahju.


5. OSA
Üldsätted

Artikkel 10
Seos käesoleva kokkuleppe ja muude rahvusvaheliste kohustuste vahel

Ükski käesoleva kokkuleppe säte ei tohi kõrvale kalduda ühegi liikmesriigi õigustest ega kohustustest, mis tulenevad rahvusvahelisest lepingust või rahvusvahelise õiguse normist.


Artikkel 11
Vääramatu jõud

1. Poolte vastutus kokkuleppest tulenevate kohustuste või nende osa täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest, välja arvatud raha maksmise kohustus, peatatakse ulatuses, mil kohustuste täitmata jätmine või täitmisega viivitamine on põhjustatud vääramatust jõust, nagu on määratletud käesolevas kokkuleppes.

2. Vääramatu jõud on piiratud järgmisega:
   a) loodusõnnetused (maavärinad, maalihked, tsüklonid, üleujutused, tulekahjud, äike, tsunamid, vulkaanipursked ja muud sarnased looduslikud sündmused või ilmingud);
   b) sõda iseseisvate riikide vahel, kus asjaomane riik ei ole algatanud sõda rahvusvahelise õiguse normide järgi;
   c) terroriaktid, sabotaaž, mäss või rahvarahutused;
   d) riikide, välja arvatud asjaomase riigi suhtes kehtestatud rahvusvahelised embargod, kuid iga kord tingimusel, et eespool nimetatud tüüpi teatud sündmused või põhjused ja mis tahes nende tagajärjed, mis takistavad asjaomasel riigil oma kohustuste täitmist tervikuna või osaliselt, ei ole asjaomase riigi poolt kontrollitavad.

3. Kui käesoleva kokkuleppe poolel ei ole vääramatu jõu asjaolude tõttu võimalik oma kokkuleppest tulenevaid kohustusi tervikuna või osaliselt täita (välja arvatud raha maksmise kohustus), teavitab pool kirjalikult teist mõjutatud poolt, kelle ees tuleb kohustus täita. Teates peab:
   a) täpsustama kohustused või nende osa, mida ei saa täita;
   b) kirjeldama täielikult vääramatu jõu sündmust;
   c) hindama vääramatu jõu asjaolude kestust ning
   d) täpsustama vääramatu jõu kõrvaldamiseks või leevendamiseks kavandatavad meetmed.

Pärast asjaomase teate esitamist ja senikaua, kuni kestavad vääramatu jõu asjaolud, peatatakse kõik sellised kohustused või nende osad, mida ei saa täita vääramatu jõu asjaolude esinemise tõttu.


Artikkel 12
Vaidluste lahendamine

1. Pooled võtavad heas usus kõik võimalikud meetmed, tagamaks, et kõik kokkuleppe täitmisest tekkivad või kokkuleppega seotud vaidlused ja lahkhelid lahendatakse poolte vahel peetavate läbirääkimiste teel.

2. Vaidluse tõstatanud pool edastab kõigepealt teisele poolele kirjaliku vaidlusteate. Kui vaidlust ei ole kahe kuu jooksul pärast vaidlusteate kättetoimetamist lahendatud või kui heauskseid konsultatsioone ei ole toimunud, on kummalgi poolel õigus esitada vaidlus lahendamiseks vahekohtusse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3.

3. Kõik vaidlused, vastuolud või nõuded, mis tekivad või on seotud üksnes käesoleva kokkuleppega, selle rikkumise, lõpetamise või kehtetusega, lahendatakse vahekohtumenetluses kooskõlas UNCITRALi vahekohtueeskirjadega.

4. Kehtivad järgmised tingimused:
   a) vahekohtunikud ametisse nimetav ametiisik on Haagis asuva Alalise Vahekohtu peasekretär;
   b) vahekohtunike arv on kolm;
   c) vahekohtumenetlus toimub Haagis;
   d) vahekohtumenetluse keel on inglise keel.


Artikkel 13
Konfidentsiaalsus

1. Käesoleva kokkuleppe pooled on kohustatud hoidma kolmandate isikute ees konfidentsiaalsena kogu teavet ja kõiki esemeid, millest nad ei ole kokkuleppe artikli 7 kohaselt kohustatud teavitama Euroopa Komisjoni või mida ei ole avalikustatud muul viisil või mille on pool konfidentsiaalsena edastanud.

Vastuvõttev pool ei kasuta asjaomast teavet või asjaomaseid esemeid muul eesmärgil kui kooskõlas käesoleva kokkuleppe tingimusega. Konfidentsiaalse teabe või esemete avalikustamiseks on vaja edastava poole sõnaselget kirjalikku nõusolekut.

2. Konfidentsiaalsussäte välistab esemed või sellist tüüpi teabe, mis:
   a) on välja töötatud või väljatöötamisel vastuvõtva poole poolt konfidentsiaalsest teabest sõltumata;
   b) moodustab osa avalikult kättesaadavast tehnoloogiast või mis muutub selliseks ilma seda vastu võtnud poole süülise tegevuseta;
   c) on üldiselt teadaolev või muutub selleks mis tahes ajal pärast asjaomast kuupäeva (välja arvatud juhul, kui see on toimunud käesoleva kokkuleppe rikkumise teel poole või selle volitatud esindajate poolt);
   d) on avaldatud poole poolt vastavalt kohaldatavale õigusele, kaasa arvatud riigiasutuse või valitsusasutuse, maksuhalduri, pädeva kohtu või vahekohtu või muu seadusjärgse või reguleeriva organi poolt väljastatud korralduse, käskkirja, määruse või eeskirja alusel;
   e) on avalikustatud mõlema poole poolt või ühe poole poolt kolmandale isikule teise poole kirjaliku nõusoleku alusel; või
   f) on vastuvõtva poole valduses juba kokkuleppe jõustumise ajal.


Artikkel 14
Muudatused

1. Kõigile käesoleva kokkuleppe muudatustele, mis nummerdatakse kasvavas järjekorras, peavad mõlemad pooled enne nende kehtima hakkamist nõuetekohaselt alla kirjutama. Kokkuleppe muudatus jõustub artiklis 15 sätestatud tingimustel.

2. Direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 37 kohaselt tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2009/28/EÜ artiklist 6 tulenevad mehhanismid ja need asendatakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõigetest 1, 4 ja 5 tulenevate mehhanismidega. Kui direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 8 lõigetes  1, 4 ja 5 tulenevaid mehhanisme hiljem muudetakse, kohustuvad pooled heas usus kohandama käesoleva kokkuleppe sisu vastavalt Euroopa Liidu õigusest tulenevatele muudetud raamtingimustele.


Artikkel 15
Jõustumine

Kokkulepe jõustub selle kuu esimesel kuupäeval, mis järgneb kuule, mille kestel on pooled vahetanud diplomaatilised noodid, millega nad teavitavad teineteist kokkuleppe jõustumiseks vajalike põhiseaduslike nõuete täitmisest.


Artikkel 16
Lõpetamine ja tõlgendamine

1. Kokkulepe kehtib kuni 31. detsembrini 2021 või kui ostev liikmesriik otsustab taotleda, et komisjonile teatataks osa käesoleva kokkuleppe alusel ülekantavast lõplikust energia sihtkogusest 2021. aasta kohta käesoleva kokkuleppe artikli 6 lõike 3 kohaselt, kehtib kokkulepe kuni 31. detsembrini 2022 või jääb igal juhul kehtima, kuni mõlemad pooled on kokkuleppe raames nõuetekohaselt täitnud oma lepingulised kohustused.

2. Erandina võib kokkuleppe lõpetada ennetähtaegselt mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.

3. Kokkulepe on sõlmitud kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamislahknevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.


SELLE KINNITUSEKS on pooled, olles oma valitsuste poolt korrakohaselt volitatud, käesolevale kokkuleppele Vallettas 24.01.2020 alla kirjutanud.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Malta Vabariigi valitsuse nimel

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Michael Farrugia
Energia- ja veemajandusminister


Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Malta on the establishment of a framework for the statistical transfer of energy from renewable sources

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json