Teksti suurus:

Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe (SMGS) rakendusjuhend [tekst seisuga 1.07.2022]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT II, 09.09.2022, 2

Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe (SMGS) rakendusjuhend [tekst seisuga 1.07.2022]

Eesti Vabariik ühines «Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppega» 1992. a 5. juunil Ulan-Batoris ja seda rakendatakse Eestis alates 1993. a 1. märtsist.

Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) [tekst seisuga 1.07.2022]

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muutmise ja muudatuste jõustumise kohtaRAHVUSVAHELISE RAUDTEEKAUBAVEO KOKKULEPPE

RAKENDUSJUHEND

(SMGS RJ)

Kehtib alates 1. novembrist 1951. a.
muudatuste ja täiendustega
seisuga 1. juuli 2022. a


1. SISSEJUHATAVAD SÄTTED

1.1. Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe rakendusjuhend (edaspidi – SMGS RJ) antakse välja SMGS artikli 54 „Kokkuleppe rakendusjuhend“ alusel.

1.2. SMGS RJ eesmärk on reguleerida kaubaveos osalevate vedajate vastastikuseid suhteid SMGS alusel, see ei reguleeri ühelt poolt kauba saatja ja saaja ning teiselt poolt vedajate õigussuhteid.

1.3. SMGS RJ sätteid kohaldatakse juhul, kui SMGS alusel kaubaveos osalevad vedajad ei ole kokku leppinud teisiti.


2. JÄRELESAATELEHT
(selgitused saatekirja lahtri „Vedaja märkused“ punkti 8, Kaubaveo eeskirja punktide 27.4, 32.2, 33 juurde)

2.1. Järelesaateleht (SMGS RJ lisad 1.1 ja 1.2) on vedaja dokument, millega ta vormistab kaubaosa veo sihtjaamani juhtudel, kui see kaubaosa saadetakse saatekirjast lähtuvalt välja kauba põhiosast hiljem.

Järelesaateleht koosneb kahest lehest: lehest 1 „Järelesaateleht (kaupa väljastavale vedajale)“ ja numbrita lehest „Järelesaateleht (lisaeksemplar)“.

2.2. Järelesaatelehe plank on formaadis A4, see trükitakse musta kirjaga valgele paberile.

Järelesaatelehe plank trükitakse ja vormistatakse ühes OSJD töökeeles, juhindudes SMGS artikli 15 „Saatekiri“ sätetest.

Järelesaatelehe plank, samuti kirjed selle kõigis või üksikutes lahtrites võivad olla tõlgitud teise keelde.

2.3. Järelesaateleht (lisaeksemplar) vormistatakse järelesaadetava kaubaosa veos osalevate vedajate, välja arvatud veost väljastava vedaja, arvuga võrdses eksemplaride hulgas. Leht 1 „Järelesaateleht (kaupa väljastavale vedajale)“ saadab kaupa kuni sihtjaamani ja jääb vedajale, kes väljastab kauba saajale, numbrita lehed „Järelesaateleht (lisaeksemplar)“ jäävad järelesaadetava kaubaosa veos osalenud vedajatele.

2.4. Järelesaatelehe täitmise selgitused

 Lahtri number  

Lahtri nimetus ja sisu

Ülemine vasakpoolne nurk

„SMGS“
Näidatakse järelesaatelehe koostanud vedaja nimetus.

1

„Saatja“
Näidatakse järelesaatelehe koostanud vedaja nimetus.

2

„Lähtejaam“
Näidatakse jaama nimetus ja selle kood (koodiväljal), kus koostati järelesaateleht, ja raudtee lühendnimetus.

3, 5, 15, 16

„Saatja avaldused“, „Sihtjaam“, „Kauba nimetus“, „Pakendi liik“
Kantakse üle järelesaadetavat kaubaosa puudutavad andmed saatekirja vastavast lahtrist.

4

„Saaja“
Näidatakse kauba saajale väljastanud vedaja nimetus.

6

„Piiriületusjaamad“
Kantakse üle andmed saatekirja vastavast lahtrist teekonna järelejäänud osa kohta.

7 – 12,
17 – 21

„Vagun“, „Vagun on esitatud“, „Kandejõud“, „Teljed“, „Pakendi mass“, „Paagi tüüp“, „Kohtade arv“, „Mass (kg)“, „Plommid“, „Laaditud“, „Massi kindlaksmääramise viis“
Vaguni lahtihaakimise korral kantakse üle andmed saatekirja vastavast lahtrist.
Kaubaosa laadimise korral teise vagunisse kantakse lahtritesse vastavad andmed vaguni kohta, millesse laaditakse see kaubaosa, kohtade arv ja kauba mass, vedaja paigaldatud plommide hulk ja märgistused, vedaja kasutatud massi kindlaksmääramise viis, lahtrisse „Laaditud“ tehakse märge „vedaja“.

22

„Vedajad“  
Saatekirjast kantakse järjestikku üle vedajate andmed järelesaadetava kaubaosa teekonna järelejäänud osa kohta.

23

„Kaup kuulub saadetise nr _____ juurde, kuupäev ____, lähtejaam _____, sihtjaam ______, saajale _______“
Saatekirjast lähtudes näidatakse saadetise number, veolepingu sõlmimise kuupäev, lähte- ja sihtjaama nimetus, raudteede lühendnimetused, saaja nimetus ja tema postiaadress.

24

„Saatja lisatud dokumendid“   
Sisestatakse saatedokumentide või nende koopiate loetelu, kui need peavad saatma järelesaadetavat kaubaosa.

25

Reserveeritud

26

„Järelesaatelehe vormistamise kuupäev“
Järelesaatelehe vormistamise jaamas lüüakse lahtrisse vedaja kalendertempel.

27

„Saabumise kuupäev“
Sihtjaamas lüüakse lahtrisse vedaja kalendertempel.

28

„Tolli- ja muude administratiivsete formaalsuste täitmise märkused“ 
Märkusi teevad:
- tolliasutused – tollikontrolli eesmärgil;
- muud riiklikud asutused – administratiivsete protseduuride täitmiseks.

29

„Saadetis nr“
Näidatakse saadetise number, mis ei pea kokku langema saatekirjas osutatud saadetise numbriga.

 

Lehe 1 tagakülg

30

„Vedaja märkused“
Kantakse sisse märkused saatekirja samasisulisest lahtrist.

31

„Kommertsakt“
Näidatakse kommertsakti number, koostamise kuupäev, samuti jaama nimetus ja raudtee lühendnimetus, kus akt koostati, lüüakse akti koostanud vedaja tempel.

32

„Märkused sihtjaamas“
Täidetakse riiklikest seadusnormidest juhindudes.

33

„Märkused kauba üleandmise kohta“
Kauba üleandmise jaamades lüüakse siia kauba vastuvõtnud vedajate kalendertemplid vastavalt kauba ühelt vedajalt teisele üleandmise järjestusele.

34

„Märkused piirijaamade läbimise kohta“
Piiriületusjaamades lüüakse siia vedajate kalendertemplid vastavalt kauba piirijaamade läbimise järjestusele.


3. ÜLDAKT
(selgitused saatekirja lahtri „Vedaja märkused“ punkti 8, Kaubaveo eeskirja punkti 25.1 juurde)

3.1. Üldakt (SMGS RJ lisa 2) on vedaja dokument, mis vormistatakse kauba vedu mõjutavate või mõjutada võivate asjaolude tõendamiseks.

3.2. Üldakt trükitakse musta kirjaga valgele paberile.

Üldakti plank trükitakse ja vormistatakse ühes OSJD töökeeles, juhindudes SMGS artikli 15 „Saatekiri“ sätetest.

Üldakti plank, samuti kirjed selle kõigis või üksikutes lahtrites võivad olla tõlgitud teise keelde.

3.3. Üldakti täitmise selgitused

Lahtri nimetus

Lahtri sisu

Üldakt nr

Näidatakse vedaja määratud järjekorranumber

Vedaja

Näidatakse akti koostanud vedaja nimetus.

Jaam ja raudtee, kus koostati akt

 Näidatakse jaama ja raudtee nimetus, kus koostati akt.

Saadetis nr __, kuupäev ________

Näidatakse saadetise number ja veolepingu sõlmimise kuupäev vastavalt saatekirjale.

Lähtejaam ja raudtee, Sihtjaam ja raudtee, Vaguni nr, Vaguni omanik, Konteineri nr, konteineri mõõtmete ja tüübi koodid, Kauba nimetus

Näidatakse andmed vastavalt saatekirjale. Kui akt on koostatud vagunite või konteinerite rühma kohta ja andmed ei mahu vastavasse lahtrisse ära, näidatakse need akti pöördel.

Saabus rongiga nr

Näidatakse rongi number ja selle saabumise kuupäev, kui akt koostatakse rongi saabumisel.

Akti koostamise põhjus ja asjaolud

Näidatakse akti koostamise põhjus, kirjeldatakse konkreetseid veo asjaolusid, mis on selle põhjuse tinginud ja mis on veolepingu täitmist mõjutanud. Kui vaguni või konteineri teekonna kestel on tekkinud viivitus, näidatakse viivituse algus ja lõpp.

Vedaja esindajad

Aktile kirjutavad alla vähemalt kaks akti koostamise aluseks olnud asjaolude tõendamisel osalenud vedaja esindajat, ära tuleb näidata nende perekonna- ja eesnimi ning ametikoht.

Vedaja kalendertempel

Lüüakse vedaja kalendertempel akti koostamise aluseks olnud asjaolude faktilise tuvastamise kuupäevaga.


4. KOMMERTSAKT
(SMGS artikkel 29 „Kommertsakt“,
Kaubaveo eeskirja punkt 35)

4.1. Üldsätted.

4.1.1 Kauba teekonnal koostatakse kommertsakt kolmes eksemplaris.  Kaks eksemplari koos kõikide lisadega jäävad kommertsakti koostanud vedajale, üks eksemplar lisatakse saatekirjale ja suundub sihtjaamani.

Ümberlaadimisega teekonnalüleandmisjaamades kauba kontrollimisel selle üleandmisel koostatakse kommertsakt viies eksemplaris. Kaks eksemplari kõikide lisadega jäävad kommertsakti koostanud vedajale, üks lisatakse saatekirjale ja suundub sihtjaamani, kaks eksemplari antakse kaupa vastuvõtvale või üleandvale vedajale vastavalt.

Sihtjaamas koostatakse kommertsakt kolmes eksemplaris. Kaks eksemplari kõikide lisadega jäävad kommertsakti koostanud vedajale, üks eksemplar väljastatakse saajale riiklike õigusaktidega kehtestatud korras.

Kui kaubaveol kasutati elektroonilist saatekirja, lisatakse elektrooniline kommertsakt elektroonilisele saatekirjale.

Saajale väljastatakse elektrooniline kommertsakt riiklike õigusaktidega kehtestatud korras.

4.1.2 Kui teekonna kestel on koostatud kommertsakt ja selles esitatud andmed vastavad kauba tegelikule kogusele ja seisundile sihtjaamas, siis uut kommertsakti ei koostata ja saatekirjale lisatud kommertsakti iga eksemplari lahtris 19 tehakse kirje selle kohta, et kauba seisund vastab selle kommertsakti andmetele.

Kui sihtjaamas tuvastatakse, et teekonna kestel koostatud kommertsakti andmed ei vasta kauba tegelikule kogusele ja seisundile, koostatakse uus kommertsakt.

4.1.3 Kui teekonna kestel on koostatud mitu kommertsakti, mille kauba seisundi andmed on erinevad, koostab vedaja sihtjaamas uue kommertsakti. Sel juhul väljastatakse sihtjaamas saajale ainult viimase kommertsakti eksemplar.

4.1.4 Kui kaupa veeti plommitud vaguni, ITU või maanteeveokiga, lisatakse neilt võetud plommid kommertsakti sellele eksemplarile, mis jääb akti koostanud vedajale.

Kui oli koostatud elektrooniline kommertsakt, jäävad plommid kommertsakti koostanud vedajale.

4.1.5 Kui kauba kadu, kahjustumist (riknemist) või puudujääki võis põhjustada vaguni või konteineri kahjustus (rike), koostatakse selle riigi seadusnormidest juhindudes, kus kahjustus (rike) tuvastati, lisaks kommertsaktile vaguni või konteineri tehnilise seisundi akt, milles on määratletud vaguni või konteineri kahjustus (rike), ja lisatakse see kommertsakti igale eksemplarile.

Kui oli koostatud elektrooniline kommertsakt, lisatakse vaguni või konteineri tehnilise seisundi akt elektroonilisele kommertsaktile.

4.1.6 Kommertsakt juurdluse korraldamiseks saadetakse välja üheaegselt pretensiooniga. Vedajad võivad kokku leppida teistsuguse kommertsaktide juurdluseks edastamise korra.

4.2. Kommertsakti täitmise selgitused.

Kommertsakti koostav vedaja annab sellele tema juures kehtiva korra kohaselt numbri, näitab aktis enda nimetuse, kommertsakti koostamise jaama nimetuse ja kommertsakti koostamise aluseks olevate asjaolude faktilise tuvastamise kuupäeva.

 Lahtri nr 

Lahtri nimetus  

 Lahtri sisu

1

Saatja

Näidatakse saatja nimetus vastavalt saatekirja lahtri 1 andmetele.

2

Saaja

Näidatakse saaja nimetus vastavalt saatekirja lahtri 4 andmetele.

3

Lähtejaam

Näidatakse lähtejaama nimetus ja raudtee lühendnimetus vastavalt saatekirja lahtri 2 andmetele.

4

Sihtjaam

Näidatakse sihtjaama nimetus ja raudtee lühendnimetus vastavalt saatekirja lahtri 5 andmetele.

5

Saadetis nr
Lepinguline vedaja
Veolepingu sõlmimise kuupäev

Näidatakse saatekirja lahtrite 29, 22, 26 andmed.

6

Saabunud
Rongiga nr

Näidatakse rongi number ja saabumise kuupäev.

7

Vaguni, ITU, maanteeveoki nr

Näidatakse vaguni, ITU või maanteeveoki number vastavalt saatekirja lahtrite 7 või 15 andmetele.

8

Kommertsakti lisalehed

Näidatakse kommertsakti lisalehtede arv, kui neid on vormistatud. 

9

Koostatud lisaks kommertsaktile nr

Täidetakse juhul, kui saatekirjale on lisatud teekonna kestel koostatud kommertsakt.
Näidatakse teekonna kestel koostatud kommertsakti number, jaama ja raudtee nimetus, kommertsakti koostanud vedaja nimetus ja koostamise kuupäev.

10

Plommid (plommsulgurid)

Igal asjakohasel real näidatakse plommide või plommsulgurite arv ja neil olevad märgistused.
Kui märgistused plommidel on ebaselged, tehakse märge „Ebaselge“ ning näidatakse kõik tähed ja numbrid, mis on plommidel loetavad.
Kui vagun, ITU või maanteeveok osutub olevat plommimata, tehakse märge „Plommideta“

11

Teave plommide avamis- või kahjustusjälgede kohta

Näidatakse nende plommide kontrollmärgistused, millel on avastatud avamis- või kahjustusjälgi, ja kahjustuse tüüp. 

12

Vagun/konteiner  on / ei ole
tehniliselt korras

Mittevajalik maha kriipsutada. Kui on koostatud vaguni või konteineri tehnilise seisundi akt, näidatakse akti number ja koostamise kuupäev.

13

Kauba on laadinud vedaja/saatja

Mittevajalik maha kriipsutada.

14

Kontrollimise tulemused

Näidatakse kontrollimise tulemused.

14.1

saatekirjale vastav kogus

Näidatakse andmed saatekirjast lähtudes.

14.2

kontrollimisel tuvastatud kogus

Sisestatakse kauba olemasoleva koguse andmed.

14.3

sealhulgas
kahjustatud kaubakohti

Sisestatakse kahjustatud kaubakohtade andmed.

15

Kommertsakti koostamise asjaolud. Kauba kirjeldus:

 

Näidatakse kommertsakti koostamise põhjus, kirjeldatakse põhjalikult vagunis, ITU-s või maanteeveokis olemasoleva kauba seisundit, nimetades põhjused, mis tingisid kauba kahjustumise, riknemise või puudujäägi.
Näidatakse, millal on tuvastatud kauba puudujääk, kahjustumine (riknemine) või kadumine, samuti vaguni, ITU või maanteeveoki avamise ja plommide eemaldamise põhjus. 
Kommertsaktis ei ole lubatud teha saatja või vedaja süülisusega seotud ettepanekuid.
Asjakohastel juhtudel näidatakse:
     - kahjustuse suurus ja iseloom ning selle tekkimisaeg (värske või vana);
     - millises vaguni, ITU või maanteeveoki osas asusid kahjustatud või niiskunud kohad;
     - kas kahjustatud kauba pakend on terve või esineb sellel kahjustusi ja milline on nende iseloom;
     - meetmed, mida on võtnud kommertsakti koostanud vedaja pakendi kahjustuste kõrvaldamiseks;
     - kas esines kauba leket või puistet, millises vaguni kohas ja kui palju;
     - kas kahjustatud koha sees esines tühemikke ja kui suuri, kui palju kaupa (tükkides või massi järgi) võis neisse tühemikesse mahtuda;
     - kas kahjustatud kaubakohast on võidud ära võtta puuduolevat kaupa;
     - milliseid meetmeid on võetud kahjustuse suurenemise vältimiseks;
     - kauba määrdumise avastamise korral näidatakse, kas on määrdunud kogu kaup või ainult selle vaguni, ITU või maanteeveoki põranda või seintega kokkupuutes olev osa, kas vagunis oli jääke varem veetud kaupadest.
      Kauba paigutus- ja kinnitusnõuete rikkumise avastamise korral näidatakse üksikasjalikult, milles rikkumine seisneb.
      Kauba puudujäägi avastamise korral kinnist tüüpi vagunis näidatakse, kas vagun on laaditud täismahutavuseni või on selles täislaadimata ruumi, millises vaguni kohas seda on ja kas sellesse ruumi võis mahtuda puuduolev kaup.
      Lahtise veeremiga veetava kauba puudujäägi või kahjustumise korral näidatakse kaubakohtade asukohad, kihtide arv virnas, nende täitmise tihedus, vabade kohtade olemasolu, ära näidates nende suuruse, kauba kinnitamise ja katmise viisid ning kinnituste ja katete seisundi, samuti ka kaitsemärgistuse seisundi selle olemasolul; puistekaupade korral näidatakse süvendite, lohkude, lehtrite olemasolu või puudumine kauba pinnal.
      Paagis veetava kauba puudujäägi avastamise korral näidatakse paagi tüüp, täitmise kõrgus, kauba tihedus ja temperatuur, samuti lekke olemasolu kaubast.
      Kauba massi puudujäägi avastamise korral näidatakse, millise kaaluga kaupa kaaluti.
      Kui veo ajal juhtub õnnetusi loomadega, näidatakse, kas õnnetuse ajal viibis juures saatur, kas see vagun oli loomade veoks sobiv ja vajalike vahenditega varustatud. 
      Kiiresti rikneva kauba riknemise avastamise korral kirjeldatakse kauba seisundit ja riknemist mõjutanud asjaolusid, samuti näidatakse ära vaguni tehniline seisund, pealelaadimise viis ja laadungi kõrgus, pakendi liik ja seisund, kas põrandal on riknenud kauba voolamise jälgi, millises vaguni osas asub riknenud kaup, kas ventileeritud veo korral on vaguni luugikaaned avatud või suletud, kas vagun on varustatud ja soojustatud või jahutatud õigesti, temperatuur vagunis, välisõhu temperatuur ja kauba temperatuur mahalaadimise ajal.
   Saatekirja või selle üksikute numbrilehtede kadumise korral tehakse kirje: „Kaup saabus ilma saatekirjata“, „Kaup saabus ilma saatekirja lehtedeta _______“. Lisalehtede kadumise korral tehakse kirje „Kaup saabus ilma lisalehtedeta ______“. Vagunite või konteinerite arukirja kadumise korral tehakse kirje „Kaup saabus ilma vagunite arukirjata ______“, „Kaup saabus ilma konteinerite arukirjata ______“.

16

Ekspertiisi korraldamise andmed

 Näidatakse ekspertiisiakti koostamise kuupäev ja number.
 Kui ekspertiisi ei korraldatud, tehakse kirje „Ei korraldatud“.

17

Lisatud plommid ja dokumendid

Näidatakse vaguni, ITU või maanteeveoki pealt maha võetud plommide või plommsulgurite hulk ja märgistused, samuti lisatud dokumentide loetelu.        

18

 Allkirjad

Kauba kontrollimise juures viibinud veos osalejate esindajad annavad lahtrisse oma allkirja, ära tuleb näidata nende perekonna- ja eesnimi.
Lahtrisse lüüakse kommertsakti koostanud vedaja kalendertempel.

19

Märkus kauba vastavuse kohta käesolevas kommertsaktis esitatud andmetele selle väljastamise ajal.

Kui sihtjaamas tuvastatakse kaupa kontrollides, et teekonna kestel koostatud kommertsakti andmed ei erine kauba tegelikust kogusest ja seisundist, tehakse märkus „Kaup vastab kommertsakti andmetele.“

20

 Allkirjad

Kauba kontrollimise juures viibinud veos osalejate esindajad annavad lahtrisse oma allkirja, ära tuleb näidata nende perekonna- ja eesnimi.
Lahtrisse lüüakse kaupa selle väljastamise jaamas kontrollinud vedaja kalendertempel. 


5. VEDAJA TEMPLID

5.1. Dokumentide vormistamisel kasutavad vedajad templit ja kalendertemplit.

Elektroonilise dokumendi vormistamisel templi või kalendritempli jäljendina kantakse informatsiooni, mis sisaldab vastava templi andmekogumit.

5.2. Tempel peab sisaldama vedaja lühendnimetust, jaama nimetust ja raudtee lühendnimetust, kus tempel löödi. Kui tempel ei sisalda jaama nimetust, kirjutab jaama nimetuse vedaja.

Kalendertempel peab sisaldama kuupäeva (kuupäev, kuu, aasta), vedaja lühendnimetust, jaama nimetust ja raudtee lühendnimetust, kus tempel löödi.


6. VEOLEPINGU MUUTMINE
(SMGS artikkel 25 „Veolepingu muutmine“,
kaubaveo eeskirja punkt 34)

6.1. Kui saatja veolepingu muutmise avalduse (edaspidi – saatja avaldus) saabumise ajaks on saadetis edasiseks veoks üle antud järgnevale vedajale, saadab lepinguline vedaja viivitamatult teate koos saatja avaldusega järgnevale vedajale, kelle valduses on kaup saatja avalduse saabumise hetkel.

6.2. Järgnev vedaja, kelle valduses on kaup:
   – otsustab, kas veolepingut on vastavalt saatja juhistele võimalik muuta;
   – teatab lepingulisele vedajale saatja informeerimiseks veolepingu muutmisest või veolepingu muutmisest keeldumisest;
   – peab kauba kinni;
   – teeb saatekirja muudatused, juhindudes kaubaveo eeskirja punktist 34.4;
   – vormistab edasises veos osalevate järgnevate vedajate jaoks puuduolevad teekirja lisaeksemplarid.

6.3. Kui kaup asub lepingulise vedaja või kaupa väljastava vedaja valduses, juhindub ta saatja avalduse saabumise korral käesoleva osa punktist 6.2.

6.4. Kui sihtjaama muutmise korral vahetuvad saatekirjas nimetatud vedajad, kooskõlastab lepinguline vedaja niisuguse veo uute vedajatega.

6.5. Kui vedaja tuvastab, et saaja veolepingu muutmise avalduse saabumisel ei ole kaup veel läbinud sisenemispiirijaama, tegutseb ta vastavalt SMPS sätetele. Kui vedaja tuvastab, et saaja veolepingu muutmise avalduse saabumisel on kaup läbinud sihtriigi piirijaama, juhindub ta saaja avalduse menetlemisel riiklikest seadusnormidest.


7. LIIKUMISE KATKESTAMISE VÕI VEDUDE KEELAMISE TEATIS
(artikkel 14 „Veoleping“, paragrahvi 2 alapunkt 3)

7.1. Liikumise ajutisest täielikust või osalisest katkestamisest (edaspidi – katkestamine), samuti üksikute kaubaliikide veo täielikust või osalisest keelamisest (edaspidi – keelamine) teavitavad vedajad SMGS alusel ühistes rahvusvahelistes kaubavedudes osalevaid teiste SMGS riikide vedajaid 4 päeva enne otsuse jõustumist, keelamise või katkestamise korral vääramatust jõust tingitud asjaoludel viivitamatult.

7.2. Teatises peab olema edasi antud katkestamise või keelamise sõnumi sisu (teekonnaosad, jaamad, kaubaliigid jne), katkestamise või keelamise kestus, vajaduse korral ka muu info.

7.3. Katkestamise või keelamise teatise edastanud vedaja saadab selle kehtivuse lõpetamise teatise välja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast katkestamise või keelamise lõpetamist.


8. KAUBAOTSING
(SMGS artikkel 27 „Kauba kadumise eeldus“)

8.1. Kui saatja või saaja esitab kaubaotsingu avalduse, korraldab avalduse vastu võtnud vedaja kaubaotsingu ja nõuab vastavatelt asjassepuutuva kauba veos osalenud vedajatelt andmeid kauba vastuvõtmise kohta veoks, kauba üleandmise kohta ühelt vedajalt teisele, kauba saabumise kohta sihtjaama ja selle väljastamise kohta saajale.

8.2. Vedaja, kes leiab kauba või tuvastab selle kadumise fakti, teavitab sellest kaubaotsingu avalduse vastu võtnud vedajat.


9. PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMINE
(SMGS artiklid 37, 39-48, kaubaveo eeskirja punkt 40) 

9.1. Üldsätted.

9.1.1   Vedaja, kellele on esitatud pretensioon SMGS artikli 46 „Pretensioonid“ kohaselt, on reguleeriv vedaja.

Kui pretensioon on esitatud vedajale, kes ei ole reguleeriv vedaja, tagastab ta vastavalt SMGS artikli 46 „Pretensioonid“ § 6 sätetele tegutsedes esitajale pretensiooni seda läbi vaatamata mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates selle saabumise päevast, näidates ära tagastamise põhjuse ja nimetades vedaja, kellele tuleb esitada pretensioon. Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadetakse pretensiooni esitajale elektroonilisel kujul teatis selle kohta, et pretensioon ei ole läbivaatamiseks vastu võetud, märkides ära vedajat, kellele pretensioon tuleb esitada.

9.1.2   Reguleeriv vedaja kontrollib 15 päeva jooksul alates pretensiooni saabumise päevast pretensioonile lisatud dokumentide vastavust SMGS artikli 46 „Pretensioonid“ § 5 nõuetele.

Kui pretensioonile on lisatud kõik vajalikud dokumendid, lööb vedaja pretensiooniavaldusele ja sellele lisatud dokumentidele pretensioonitempli, mis sisaldab vedaja nimetust, pretensiooni saabumise kuupäeva ja pretensiooni menetlusnumbrit. Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, siis pretensiooni kantakse templina informatsiooni, mis sisaldab templiandmete kogumit.

Kui pretensioonile ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või ei ole lisatud saatekirja ja kommertsakti originaalid, tagastab vedaja pretensiooni 15 päeva jooksul alates selle saabumise päevast. Sel juhul pretensiooniavaldusele ja sellele lisatud dokumentidele pretensioonitemplit ei lööda. Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadetakse pretensiooni esitajale märgitud juhtudel elektrooniline teatis selle kohta, et pretensioon ei ole läbivaatamiseks vastu võetud.

9.1.3   Kui saabunud pretensioon on vormistatud õigesti, kontrollib reguleeriv vedaja, kas pretensiooni esitajal on õigus pretensiooni esitada ja kas ta on pretensiooni aegumistähtajast kinni pidanud.

Kui pretensiooni esitanud isikul ei ole õigust seda esitada või kui pretensiooni saabumise hetkeks on SMGS artiklis 48 „Aegumistähtajad“ kehtestatud tähtajad möödunud, lükkab reguleeriv vedaja pretensiooni tagasi ja tagastab selle pretensiooni esitanud isikule. Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadetakse pretensiooni esitajale märgitud juhtudel elektrooniline teatis selle kohta, et pretensioon on tagasi lükatud.

9.1.4   Kui saabunud pretensiooniavaldusel või sellele lisatud dokumentidel on pretensioonitempleid, mis osutavad, et selle pretensiooni on juba läbi vaadanud mõni vedaja, selgitab reguleeriv vedaja välja, milline otsus langetati pretensiooni eelmisel läbivaatamisel.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt küsib reguleeriv vedaja lepingulise vedaja või kaupa väljastava vedaja käest informatsiooni, kas antud pretensiooni on varem läbi vaadatud ja milline otsus on varasema läbivaatamise käigus vastu võetud.

9.1.5   Kui reguleeriv vedaja tuvastab, et mitte ükski veos osalenud vedaja ei pea kandma vastutust, lükkab ta pretensiooni tagasi SMGS artikli 39 „Vedaja vastutuspiir“ alusel.

Kui reguleeriv vedaja eeldab, et pretensioon kuulub rahuldamisele, teeb ta kindlaks, millised vedajad kannavad või võisid kanda vastutust (edaspidi – vastutavad vedajad).

9.1.6   Reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni läbi ja langetab otsuse:
   9.1.6.1. iseseisvalt, makstes pretensiooni esitajale kahju hüvitamiseks välja asjakohase summa, kui ta tunnistab enda ainuvastutust;
   9.1.6.2. pretensiooni ühise läbivaatamise tulemuste põhjal koostöös teiste vedajatega, kui nad on täielikult või osaliselt vastutavad vedajad või võivad olla vastutavad vedajad.

9.1.7   Pretensiooni läbivaatamiseks saatmise korral vastutavatele vedajatele jätab reguleeriv vedaja endale koopia pretensiooniavaldusest ja kõigist sellele lisatud dokumentidest.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt saadetakse see vastutavatele vedajatele elektroonilisel kujul.

9.1.8   Tähtaega, mille kestel peab vastutav vedaja pretensiooni läbi vaatama, hakatakse arvestama päevast, kui reguleeriv vedaja saatis välja pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, siis pretensiooni läbivaatamise tähtaega arvutatakse alates päevast, kui pretensioon koos kõikide lisatud dokumentidega oli elektroonilisel kujul edasi saadetud.

9.2.  Kauba kadumise, puudujäägi, kahjustamisega (riknemisega) seotud pretensioonide läbivaatamine

9.2.1   Kui kauba veos osales kaks vedajat, kellest üks on reguleeriv, teine vastutav vedaja.

   9.2.1.1. Reguleeriv vedaja saadab 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamise päevast pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega läbivaatamiseks vastutavale vedajale.
    Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega teisele vedajale.
   9.2.1.2. Reguleeriv vedaja kehtestab pretensiooni edasisaatmisel vastutavale vedajale pretensiooni läbivaatamiseks 100-päevase tähtaja ja osutab sellele kaaskirjas.
   9.2.1.3. Kui vastutav vedaja saab reguleerivalt vedajalt pretensiooni originaali, on ta kohustatud talle kehtestatud tähtaja jooksul pretensiooni läbi vaatama ja andma reguleerivale vedajale selle kohta vastuse.

9.2.2   Kui kauba veos osales kaks vedajat ja vastutavad on nii reguleeriv kui ka järgnev vedaja.

    9.2.2.1. Reguleeriv vedaja saadab 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamise päevast pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega läbivaatamiseks teisele vedajale.
    Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega teisele vedajale.
   9.2.2.2. Reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni oma vastutuse osas olemasolevate dokumentide alusel.
   9.2.2.3. Muus osas kehtivad pretensiooni läbivaatamisel SMGS RJ alapunktide 9.2.1.2–9.2.1.3 sätted.

9.2.3 Kui kauba veos osales kolm või rohkem vedajat ja reguleeriv vedaja ei ole vastutav.
   9.2.3.1. Reguleeriv vedaja saadab 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamise päevast pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega läbivaatamiseks ühele vastutavale vedajale, ülejäänud vastutavatele vedajatele saadetakse teadmiseks kaaskirja koopia.
   Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega kõikidele vastutavatele vedajatele üheaegselt.
   9.2.3.2. Reguleeriv vedaja jaotab pretensiooni edasi saates vastutavate vedajate vahel võrdselt 180-päevase tähtaja, millest on lahutatud 30-päevane tähtaeg, kaaskirjas näitab ta igale vastutavale vedajale määratud tähtaja.
   9.2.3.3. Kui vastutav vedaja saab pretensiooni originaali, on ta kohustatud talle kehtestatud tähtaja jooksul pretensiooni läbi vaatama, andma reguleerivale vedajale selle kohta vastuse ja saatma vastuse koopia kõigile teistele vastutavatele vedajatele.
   Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadetakse vastus sellele reguleerivale ja teistele vastutavatele vedajatele elektroonilisel kujul.
   9.2.3.4. Kui vastutav vedaja ei tunnista oma vastutust või tunnistab seda osaliselt või tuvastab teise vastutava vedaja täiliku või osalise vastutuse, saadab ta järgnevale vastutavale vedajale pretensiooniavalduse originaali koos kõigi sellele lisatud dokumentidega ja vastuse pretensioonile koos otsust põhjendavate dokumentidega, vastuse koopia saadab ta reguleerivale vedajale.
   9.2.3.5. Kui mitte ükski vastutav vedaja ei tunnista oma vastutust või tunnistab seda osaliselt, tagastab viimane vastutav vedaja pretensiooniavalduse originaali koos kõigi sellele lisatud dokumentidega reguleerivale vedajale.
    Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt saadetakse vastus reguleerivale vedajale elektroonilisel kujul.

9.2.4   Kui kauba veos osales kolm või rohkem vedajat ja reguleeriv vedaja on ühtlasi vastutav vedaja.
   9.2.4.1. Reguleeriv vedaja saadab 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamise päevast pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega läbivaatamiseks ühele vastutavale vedajale, ülejäänud vastutavatele vedajatele saadetakse teadmiseks kaaskirja koopia.
   Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega kõikidele vastutavatele vedajatele üheaegselt.
   9.2.4.2. Reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni oma vastutuse osas olemasolevate dokumentide alusel.
   9.2.4.3. Muus osas kehtivad pretensiooni läbivaatamisel käesoleva osa alapunktide 9.2.3.2–9.2.3.5 sätted.

9.2.5   Kui vastutavaid vedajaid ei ole võimalik tuvastada.
   9.2.5.1. Reguleeriv vedaja ja kõik teised veos osalenud vedajad tegutsevad pretensiooni läbivaatamisel käesoleva osa punkti 9.2.4 sätetest juhindudes.
   9.2.5.2. Kui veos osalenud vedajad on pretensiooni läbivaatamise lõpetanud ja osutub, et asjaoludest lähtudes ei ole võimalik vastutavaid vedajaid tuvastada, kuid pretensioon on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele, on reguleerival vedajal õigus:
     – hüvitada pretensiooni esitajale tekitatud kahju;
     – jaotada kahjutasuhüvitis kõigi veos osalenud vedajate vahel proportsionaalselt tariifikilomeetritele, mida kaup tegelikult teekonna kestel läbis, lähtudes kauba üleandmise märkustest saatekirjas ühelt vedajalt teisele ja jättes välja vedajad, kes tõestavad, et kahju ei ole tekkinud nende teekonnaosal.

9.3. Kauba kohaletoimetamise tähtaja ületamise kohta esitatud pretensioonide läbivaatamine

9.3.1   Kui reguleeriv vedaja eeldab, et pretensioon kuulub rahuldamisele, kehtestab ta iga veos osalenud vedaja jaoks pretensiooni läbivaatamise tähtaja, teeb eelarvutuse kohaletoimetamise tähtaja ületamise kohta iga vedaja osas ja saadab pretensiooniavalduse originaali koos sellele lisatud dokumentide ja kaaskirjaga järgnevale vedajale. Järgnev vedaja vaatab pretensiooni läbi ja saadab pretensiooniavalduse originaali koos sellele lisatud dokumentide ja kaaskirjaga järgmisele vedajale. Viimane veos osalenud vedaja saadab pärast pretensiooni läbivaatamist originaaldokumendid reguleerivale vedajale.

Pretensiooni edasisaatmisest järgnevale vedajale teavitab iga vedaja reguleerivat vedajat kirjalikult.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega kõikidele vastutavatele vedajatele üheaegselt. Elektroonilise pretensiooni avalduse saanud iga vastutav vedaja vaatab pretensiooni läbi ja saadab elektroonilise vastuse reguleerivale vedajale.

9.3.2   Pretensiooni läbivaatavad vedajad kontrollivad reguleeriva vedaja saadetud arvestust, vajaduse korral parandavad või täiendavad seda.

9.3.3   Kui viimane pretensiooni läbivaatamises osalev vedaja on pretensiooni reguleerivale vedajale tagastanud, teeb reguleeriv vedaja pretensiooni esitaja jaoks lõpliku arvestuse ja tasub talle vedajate tunnistatud summa.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, teeb reguleeriv vedaja pretensiooni esitajale lõpparvutuse pärast seda, kui on saanud vastuse kõikidelt vastutavatelt vedajatelt.

9.3.4   Kui kõik vedajad lükkavad pretensiooni tagasi, teatab reguleeriv vedaja pretensiooni esitajale pretensiooni tagasilükkamise põhjuse ja tagastab ühtlasi pretensioonile lisatud dokumendid.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja pretensiooni esitajale elektroonilise teatise pretensiooni tagasi lükkamise kohta.

9.4. Enammakstud veomaksete tagastamise kohta esitatud pretensioonide läbivaatamine

9.4.1   Reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni läbi, langetab otsuse iseseisvalt ja tasub pretensiooni esitajale vastava hüvitussumma, kui pretensioon on esitatud:
   9.4.1.1. enammakstud veomaksete tagastamise kohta veo eest eranditult reguleeriva vedaja teekonnaosal;
   9.4.1.2. enammakstud veomaksete tagastamise kohta veo eest teiste veos osalenud vedajate teekonnaosal, kui reguleeriv vedaja on lepinguline vedaja ja saatja on talle tasunud veomaksed, ja tingimusel, et vedajatevahelised arveldused selle veo eest on veel tegemata ning järgnevad vedajad on teavitanud reguleerivat vedajat veomakse neile kuuluva osa suurusest.

9.4.2 Reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni läbi ja langetab otsuse ühiselt teiste veos osalenud vedajatega, kui pretensioon on esitatud:
     – enammakstud veomaksete tagastamise kohta veo eest reguleeriva vedaja ja teiste veos osalenud vedajate teekonnaosadel;
     – enammakstud veomaksete tagastamise kohta veo eest eranditult teiste veos osalenud vedajate teekonnaosadel ja need vedajad ei ole veel reguleerivat vedajat teavitanud enammakstud veomaksete summast vedajatevahelises arvelduses.

9.4.3   Reguleeriv vedaja saadab 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamise päevast ühele vastutavale vedajale läbivaatamiseks pretensiooniavalduse originaali koos kaaskirja ja kõigi pretensioonile lisatud dokumentidega ning ümberarvelduse finantsdokumendid (juhindudes arvelduste korra lepingust), kõigile ülejäänud vastutavatele vedajatele saadetakse kaaskirja koopia.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt, saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega ning finantsdokumendid ümberarvutuse kohta (juhindudes arvelduste korra lepingust) kõikidele vastutavatele vedajatele üheaegselt.

Reguleeriv vedaja jaotab pretensiooni edasi saates vastutavate vedajate vahel võrdselt pretensiooni läbivaatamiseks ettenähtud 180-päevase tähtaja, millest on lahutatud 30-päevane tähtaeg, kaaskirjas näitab ta igale vastutavale vedajale määratud tähtaja.

9.4.4   Kui pretensioon on esitatud veo kohta, mille puhul ei ole veel toimunud vedajatevahelised arveldused, saadetakse pretensiooniavalduse originaal koos kõigi sellele lisatud dokumentidega ühele vastutavatest vedajatest läbivaatamiseks mitte hiljem kui selle kuu lõpuks, milles toimuvad selle veo arveldused.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt saadetakse see elektroonilisel kujul kõikidele vastutavatele vedajatele.

9.4.5   Kui vastutav vedaja saab reguleerivalt vedajalt pretensiooni originaali, on ta kohustatud talle kehtestatud tähtaja jooksul pretensiooni läbi vaatama ja andma reguleerivale vedajale selle kohta vastuse.

Iga vastutav vedaja saadab pärast pretensiooni läbivaatamist järgnevale vastutavale vedajale pretensiooniavalduse originaali koos kõigi sellele lisatud dokumentidega ja oma vastuse pretensioonile koos otsust põhjendavate dokumentidega, vastuse koopia saadab ta reguleerivale vedajale.

Viimane vastutav vedaja tagastab pretensiooniavalduse originaali koos kõigi sellele lisatud dokumentidega reguleerivale vedajale.

Kui pretensioon on esitatud elektrooniliselt saadab reguleeriv vedaja elektroonilisel kujul kaaskirja, pretensiooniavalduse koos kõikide sellele lisatud dokumentidega vastutavatele vedajatele üheaegselt. Pretensiooni saanud iga vastutav vedaja vaatab pretensiooni läbi ja saadab reguleerivale vedajale elektroonilisel kujul vastuse koos vastust põhjendavate dokumentidega.

9.5. Lõppsätted

9.5.1   Kui vastutav vedaja teatab reguleerivale vedajale pretensiooni põhjendatuse tunnistamisest, teatab reguleeriv vedaja pretensiooni esitajale pretensiooni rahuldamisest ja maksab talle välja hüvitussumma.

9.5.2   Kui vastutav vedaja teatab reguleerivale vedajale pretensiooni täielikust või osalisest tagasilükkamisest, teatab reguleeriv vedaja pretensiooni esitajale pretensiooni tagasilükkamisest või osalisest rahuldamisest ja maksab talle välja põhjendatuks tunnistatud osa summast.

9.5.3   Kui reguleeriv vedaja ei saa edastatud pretensioonile kehtestatud tähtaja jooksul vastust, langetab ta esitatud pretensiooni sisust lähtudes iseseisva otsuse. 

Reguleeriv vedaja vaatab temal olemasolevate dokumentide alusel pretensiooni läbi, lükkab selle tagasi või rahuldab kas täielikult või osaliselt ja maksab pretensiooni esitajale välja põhjendatuks tunnistatud summa.

9.5.4   Kui pretensiooni esitaja annab kohtusse hagi, teavitab reguleeriv vedaja vastutavaid vedajaid õigeaegselt kohtuasja algatamisest.

9.5.5   Kui langetatakse kohtuotsus nõuda vedajalt kahjude täielikku või osalist hüvitamist, hüvitab vastutav vedaja reguleerivale vedajale kõik kohtukulud.

9.5.6   Põhjendatuks tunnistatud või kohtuasutuste otsuste alusel väljanõutud hüvitistega seonduvad arveldused vedajate vahel toimuvad nendevaheliste arvelduslepingutega kehtestatud korras.


10. KAUBA ÜLEANDMINE VEDAJATE VAHEL
(SMGS artikkel 14 „Veoleping“)

10.1. Kauba üleandmine vedajate vahel toimub üleandejaamades, mis asuvad vastuvõtva vedaja riigi territooriumil.

Üleandva ja vastuvõtva vedaja kokkuleppel võib kauba üleandmine toimuda üleandejaamades, mis asuvad üleandva vedaja riigi territooriumil.

Kauba üleandmine toimub iga päev ja kogu ööpäeva kestel.

10.2. Kauba üleandmine vormistatakse üleandmislehega. Üleandmislehed nummerdatakse jooksvalt iga kalendriaasta algusest alates. 

Laaditud ja tühjade konteinerite üleandmine vormistatakse eraldi üleandmislehega. Seejuures tuleb tühjade konteinerite korral üleandmislehe lahtrisse „Kauba nimetus“ teha kirje „Tühi“.

Üleandmislehe vorm on esitatud SMGS RJ lisas 3.

10.3. Üleandmislehe koostab kuues eksemplaris üleandev vedaja, kolm eksemplari jääb üleandvale vedajale ja kolm eksemplari saab vastuvõttev vedaja. Üleandmislehele lisatakse iga saadetise kõik dokumendid samas järjestuses, milles on saadetised registreeritud üleandmislehel.

10.4. Kauba üleandmisel, mida veetakse vähemalt kahes vagunis ühe saatekirjaga, kannab üleandev vedaja üleandmislehele andmed vagunite kohta vagunite arukirjas esitatud järjestuses.

10.5. Vedajad kinnitavad kauba üleandmist allkirja ja kalendertempliga üleandmislehes, samuti lööb vastuvõttev vedaja kalendertempli saatekirja lahtrisse „Märked kauba üleandmise kohta“.

10.6. Vastuvõtva vedaja allkirja andmise hetke üleandmislehele loetakse kauba üleandmise hetkeks.

10.7. Üleandev vedaja kontrollib enne kauba üleandmist saatekirja olemasolu, sealhulgas vagunite arukirja, konteinerite arukirja ja muude saatekirja lisalehtede, samuti saatekirjas loetletud saatedokumentide olemasolu.

Üleandev vedaja kontrollib iga saadetisega kaasneva vajaliku hulga teekirja lisaeksemplaride olemasolu.

Saatekirja või selle üksiklehtede kadumise korral tegutseb üleandev vedaja kaubaveo eeskirja punkti 28 kohaselt.

Saatedokumentide kadumise korral koostab üleandev vedaja üldakti kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandvale vedajale ja kaks lisatakse saatekirjale (üks kaupa väljastavale vedajale, teine väljastamiseks saajale tema nõudmisel).

Kui saatekirja kõik lehed on olemas, võrdleb üleandev vedaja teekirja lisaeksemplaride kirjeid vastavate kirjetega saatekirjas. Kui kirjetes esineb lahknevusi, teeb üleandev vedaja teekirja lisaeksemplarides parandused või täiendab neid puuduvate andmetega saatekirjas sisalduvate andmete alusel ning kinnitab neid parandusi ja täiendusi oma allkirja ja kalendertempliga.

10.8. Vastutust kõikide tagajärgede eest, mis on tingitud saatekirja, saatekirja üksiklehtede, vagunite või konteinerite arukirja, sealhulgas nende dokumentide lisalehtede kadumisest, kannab nende kadumises süüdiolev vedaja.

10.9. Kaubakohtade seisundit, arvu, kauba ja pakendi massi kontrollivad üleandev ja vastuvõttev vedaja ühiselt enne kauba üleandmist ja ümberlaadimist vagunites, mille annab ette üleandev vedaja.

Kui kaubakohtade arvu kontrollimine on ilma ümberlaadimiseta raskendatud või kui kauba pakendi seisundit ei ole võimalik ilma ümberlaadimiseta kontrollida, toimub kontrollimine ümberlaadimise ajal. Sel juhul tehakse üleandmislehe lahtrisse „Märkused“ märge „Kohtade arvestus või pakendi seisundi ülevaatus toimub kauba ümberlaadimise ajal“.

Saatekirjas osutatud kauba massi võib üleandva ja vastuvõtva vedaja kokkuleppel kontrollida pärast ümberlaadimist, selle kohta tehakse üleandmislehele märge.

Kui antakse üle:
   – pakendatud ja tükikaupa, mis on vastu võetud ainult kaubakohtade arvu alusel, tehakse üleandmislehele märge: „Kauba massi ei kontrollitud“;
   – ainult massi alusel vastu võetud kaupa, tehakse üleandmislehele märge: „Kaubakohtade arvu ei kontrollitud“;
   – ainult massi alusel vastu võetud tükikaupa, mille kaubakohtade arv ületab 100, tehakse üleandmislehele märge: „Kaubakohtadeta“.

10.10. Saadetist vastuvõttev vedaja teavitab üleandvat vedajat viivitamatult rikkumistest, mille on avastanud vastuvõtva poole riiklik administratiivasutus.

10.11. Kui kaup antakse üle plommitud vagunites, ITU-des või maanteeveokites, kontrollitakse plommide seisundit ja märgistusi ning nende vastavust üleandmislehes esitatud teabele.

10.12. Kui avastatakse plommide puudumine või rikkumine, paigaldab üleandev vedaja uued plommid ja teeb saatekirjas kaubaveo eeskirja punkti 25.2 kohase märke.

10.13. Pärast plommide paigaldamist kriipsutab üleandev vedaja üleandmislehes läbi vanade plommide teabe, kannab sisse uute plommide teabe ja koostab kahes eksemplaris üldakti, millest üks eksemplar jääb akti koostanud vedajale, teine eksemplar lisatakse saatekirjale ja jääb kaupa väljastavale vedajale. Üldakti koostamise kohta tehakse saatekirjas märge.

10.14. Katmata kaupu, mis antakse üle lahtisel veeremil, kontrollivad üleandev ja vastuvõttev vedaja viivitamatult pärast üleandmiseks esitamist järgmises korras:
   1) kaubakohtade arvu alusel kauba massi kontrollimata antakse üle:
     – tükikaubad;
     – pakendatud kaubad, mille mass igal kaubakohal on näidatud;
     – pakendatud ja tükikaubad, kui ühe saatekirja kaubakohtade arv ei ületa 100;
   2) massi alusel kaubakohtade arvu kontrollimata antakse üle:
     – väikesed pakendamata tooted;
     – tükikaubad, kui kaubakohtade üldarv ületab 100 ja saatekirja lahtris 17 on märge „Kaubakohtadeta“;
   3) kaitsemärgistusega kaubad ümberlaadimiseta teekonnal pealekantud märgistuse vastavuse alusel saatekirja lahtris 3 “Saatja avaldused” andmetele, ilma kohtade arvu ja kauba massi kontrollimiseta.

10.15. Vastuvõtva vedaja nõudel peab üleandev vedaja kontrollima kaupa koos vastuvõtva vedajaga järgmistel juhtudel:
   1) kui kauba üleandmisel on tuvastatud plommitud vaguni või konteineri rike, mis on põhjustanud või võib põhjustada kauba täielikku või osalist kadumist või kahjustumist;
   2) kui esineb kauba lekke- või puistejälgi vagunitest või konteineritest jne;
   3) kauba üleandmise korral sulgemata luukidega vagunites või luukidega, millel on sulgemata kas või üksainus riiv;
   4) kui lahtise veeremiga veetava kauba üleandmisel on alust oletada kauba puudujääki või kahjustumist.

Kui plommitud vagunite või konteinerite üleandmisel tuvastatakse, et plommidel esineb rikkumisjälgi või kui need plommid ei vasta saatekirjas esitatud teabele, on vastuvõtval vedajal õigus nõuda üleandvalt vedajalt defektsete plommide asendamist või kauba üleandmist koos kaubakohtade arvu või kauba massi kontrollimisega.

10.16. Kui saadetise üleandmisel kontrolliti ühiselt kaubakohtade arvu, seisundit või kauba massi, tehakse selle saadetise üleandmislehe lahtris „Märkused“ kirje „Kaubakohtade arvu / kauba massi kontrollimine“.

Kaubakohtade seisundit ja arvu või kauba massi kontrollitakse vastuvõtva vedaja tööjõu ja vahenditega ning tema kulul.

10.17. Ohtlike kaupadega vagunite üleandmisel tuleb kinni pidada alljärgnevast korrast:
   10.17.1. ohtlike kaupadega vaguni eeldatavast üleandmisest teavitab üleandev vedaja vastuvõtvat vedajat mitte hiljem kui 12 tundi enne üleandmist. Teatises näidatakse ohtliku kauba nimetus, hulk, vagunite liik ja sihtjaam;
   10.17.2. kui avastatakse vagunite või plommide rikkeid või kui esineb kauba puiste- või lekkejälgi vagunitest jne, samuti juhul, kui avastatakse pakendi kahjustusi, rakendab vedaja, kelle valduses on kaup, vajalikke meetmeid, et tagada kontrollivate isikute ohutus.

10.18. Kui kauba üleandmise ajal ei ole võimalik kontrollida kaubakohtade arvu, pakendi seisundit või kauba massi, tehakse üleandmislehe lahtris „Märkused“ kirje „Kaubakohtade loendamine, kauba massi kontrollimine või pakendi seisundi ülevaatus toimub kauba ümberlaadimise ajal“.

10.19. Kui ühise kontrollimise tulemusena koostatakse kommertsakt, koostab selle vastuvõttev vedaja, aktile kirjutavad alla üleandev ja vastuvõttev vedaja.

10.20. Üleandmislehele paranduste ja täienduste tegemise ajal kriipsutab üleandev vedaja esialgsed andmed läbi nii, et need jääksid loetavaks, ja kirjutab nende kohale uued andmed. Parandusi ja täiendusi üleandmislehes kinnitatakse üleandva ja vastuvõtva vedaja templi ja allkirjaga.

10.21. Kui seoses üleandmislehega tekib erimeelsusi, loetakse vaieldamatuks dokumendiks üleandva vedaja valduses olevat üleandmislehte.

10.22. Vedajate üleandmislehe sisuga seotud eriarvamused kantakse üleandmislehe lahtrisse „Märkused“, need kinnitatakse üleandva ja vastuvõtva vedaja allkirja ja kalendertempliga.

10.23. Kauba massi tuleb piirijaamas võimaluse korral kontrollida samamoodi, nagu seda tehti lähtejaamas. Huvitatud vedajad võivad omavahel kooskõlastada teistsuguse kauba massi kontrollimise meetodi piirijaamas.

10.24. Vastuvõttev vedaja võib kauba vastuvõtmisest keelduda, kui:
   10.24.1. kauba seisund, pakend või laadimisviis ei luba selle vedu jätkata;
   10.24.2. kauba vedu ja sissevedu keelavad riiklike seadusnormide sätted;
   10.24.3. ei ole täidetud üksikute kaubaliikide veo eritingimused, mida näevad ette kaubaveo eeskirja IV osa sätted, ohtlike kaupade veotingimused või veolepingu poolte vahel kooskõlastatud kaubaveo lepingulised eritingimused või kui need tingimused ei ole kooskõlastatud veos osalevate vedajate vahel;
   10.24.4. puudub saatekiri, selle üksikuid numbrilehti või lisalehti, sealhulgas asjakohastel juhtudel vagunite või konteinerite arukirja lehti, ja üleandev vedaja ei ole toiminud kaubaveo eeskirja punkti 28 kohaselt;
   10.24.5. puuduvad täielikult või osaliselt saatedokumendid, mille on saatja saatekirjale lisanud, ja üleandev vedaja ei ole saatekirjale lisanud üldakti, mis seda fakti kinnitab;
   10.24.6. kauba ühisel kontrollimisel on tuvastatud asjaolu, mille puhul on vaja koostada kommertsakt, kuid üleandev vedaja keeldub kommertsakti koostamast või alla kirjutamast kommertsaktile, mille on koostanud vastuvõttev vedaja SMGS artikli 29 „Kommertsakt“ sätete kohaselt;
   10.24.7. kaup, mida tuleb vedada saaturiga, on saabunud ilma saaturita;
   10.24.8. kaup ei saabunud sellesse piiriületusjaama, mis on näidatud saatekirjas, kui kõrvalekalle teekonnast ei olnud põhjustatud veotakistusest või kui kõrvalekalle tekkis ekspluatatsioonilistel põhjustel ning ei olnud veos osalevate vedajate vahel kooskõlastatud;
   10.24.9. üleandev vedaja:
     10.24.9.1. keeldub rikutud plommide asendamisest või puuduolevate plommide paigaldamisest;
     10.24.9.2. ei ole saatekirjas teinud märget rikutud plommide asendamise kohta või märget puuduolevate plommide paigaldamise kohta või ei ole saatekirjale lisanud üldakti;
     10.24.9.3. ei täida vastuvõtva vedaja nõuet koostada plommide seisundi kohta üldakt juhtudel, kui plommidel esineb kriimustusi, kuid jäljendid on loetavad ja plommidel ei ole vägivaldse kahjustamise jälgi;
     10.24.9.4. ei käitunud kaubaveo eeskirja punkti 26 kohaselt juhtudel, kui on nõutav avamise akti koostamine;
     10.24.9.5. keeldub kauba ühisest kontrollimisest juhtudel, kui see on ette nähtud SMGS RJ punkti 10.15 kohaselt;
   10.24.10. oma telgedel kaup antakse üle ilma teisele rööpmelaiusele ümberpaigutamiseks ette nähtud vankriteta, kui vastuvõtva vedajaga ei olnud kooskõlastatud kauba vankritega varustamine veoks teise rööpmelaiusega raudteel.

10.25. Vastuvõttev vedaja vormistab saadetise vastuvõtmisest keeldumise üldaktiga, näidates ära vastuvõtust keeldumise põhjuse, ja kriipsutab üleandmislehes maha teabe vastuvõtmata saadetise kohta. Üldakt koostatakse kolmes eksemplaris.

10.26. Vastuvõttev vedaja tagastab üleandvale vedajale saadetise, mille vastuvõtmisest ta keeldus, ühega lähimatest rongidest. Tähtaegu ja muid tagastamise tingimusi reguleeritakse vedajatevaheliste kokkulepetega.

10.27. Saadetis, mille vastuvõtmisest keelduti, tagastatakse uue üleandmislehega, mille koostab vastuvõttev vedaja. Üleandmislehes tehakse kirje üldakti koostamisest saadetise vastu võtmata jätmise kohta.

10.28. Kui üleandev vedaja keeldub tagasi võtmast SMGS RJ sätete kohaselt vastu võtmata jäänud saadetist, vastutab ta oma tegevusest põhjustatud tagajärgede eest.

10.29. Kui vedaja keeldub põhjendamatult edastatava saadetise vastuvõtmisest või viivitab üleandmisdokumentide vormistamisega, vastutab ta oma tegevusest põhjustatud tagajärgede eest.

10.30. Kui saadetise kaubaosa, mis on teel järelesaatelehega, saabus enne kauba põhiosa, mis on teel saatekirjaga, peab üleandev vedaja selle kinni pidama ja andma üle koos saadetise põhiosaga pärast selle saabumist.

10.31. Kaupade üleandmine vedajalt raudteel vedajale veeteedel toimub nende vahel sõlmitud lepingu alusel.

10.32. Kui vedajatevaheline kaupade üleandmise kokkulepe sisaldab teistsuguseid kaupade üleandmise tingimusi ja need ei puuduta teiste vedajate huve, siis punkti 10 asjakohaseid sätteid ei rakendata.


11. KAUBA ÜMBERLAADIMINE RÖÖPMELAIUSE MUUTUMISE KORRAL
(SMGS artikkel 3 „Kokkuleppe kohaldamine“, kaubaveo eeskirja punkt 31)

11.1. Kaupade ümberlaadimise teise rööpmelaiusega vagunitesse või vagunite asetamise teise rööpmelaiusega vankritele korraldab vastuvõttev vedaja piirijaamas, mis asub vastuvõtva vedaja riigi territooriumil.

Üleandva ja vastuvõtva vedaja kokkuleppel võib kaupade ümberlaadimise teise rööpmelaiusega vagunitesse või vagunite asetamise teise rööpmelaiusega vankritele korraldada üleandev vedaja piirijaamas, mis asub üleandva vedaja riigi territooriumil.

Vastavate jaamade nimistu on esitatud SMGS lisas 5 „Informatsiooniline juhend“.

11.2. Saadetiste ümberlaadimise korral teise rööpmelaiusega vagunitesse peab ümberlaadimist korraldav vedaja tegutsema võimaluse korral nii, et saadetiste edasiseks veoks ei ole vaja suuremat hulka vaguneid kui nende laadimiseks lähtejaamas.

11.3. Kui saadetis laaditakse ümber väiksemast arvust ühe rööpmelaiusega vagunitest suuremasse arvu teise rööpmelaiusega vagunitesse, tuleb kõik vagunid üle anda ja välja saata korraga. Kui teekonna kestel haagitakse üks sellistest vagunitest tehnilistel või muudel põhjustel lahti, koostab vedaja lahtihaagitud vagunile SMGS RJ punkti 2 kohaselt järelesaatelehe.

Kahe või kolme saadetise, mis koosneb kahest või kolmest vagunist rööpmelaiusega 1435 mm, piirijaamas ümberlaadimine ühte vagunisse rööpmelaiusega 1520 mm või kahe või kolme Hiina Rahvavabariiki sihtjaamadesse suunduva saadetise, mis koosneb kahest või kolmest vagunist rööpmelaiusega 1000 mm, piirijaamas ümberlaadimine ühte vagunisse rööpmelaiusega 1435 mm on lubatud ainult tingimusel, et ümberlaaditavate kaupade vedu ühes vagunis on lubatud. Sellisel juhul tehakse lahtris „Veotasude arvestamise ja sissenõudmise märkused“ asjakohane märge.


12. VEDAJA TOIMINGUD SAADETISE VALELÄHETUSE KORRAL

Valelähetus on saadetis, mis läbis piirijaama või saabus jaama, mis ei ole saatekirjas näidatud.

Valelähetuseks ei loeta saadetist, mis läbis saatekirjas näitamata piirijaama seoses kõrvalekaldumisega etteantud teekonnast veotakistuse tõttu või asjakohase vedajatevahelise kokkuleppe alusel.

Valelähetuse avastanud vedaja saadab kauba sihtjaama saatekirjas näidatud piirijaama kaudu või vastuvõtva vedaja nõusoleku korral mööda lühimat teed muude piirijaamade kaudu.


 13. TEENISTUSLIKU KIRJAVAHETUSE PIDAMINE

13.1. Vedajad peavad omavahel kirjavahetust ühes OSJD töökeeltest (hiina keel, vene keel) alljärgnevalt.

Kirjad 
   – Aserbaidžaani Vabariigi, Valgevene Vabariigi, Bulgaaria Vabariigi, Ungari, Gruusia, Iraani Islamivabariigi, Kasahstani Vabariigi, Kõrgõzstani Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Moldova Vabariigi, Mongoolia, Poola Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni, Slovaki Vabariigi, Tadžikistani Vabariigi, Türkmenistani, Usbekistani Vabariigi, Ukraina, Eesti Vabariigi vedajatele on vene keeles;
   – Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vedajatele on hiina või vene keeles.

13.2. Omavahelisel kokkuleppel võivad vedajad pidada kirjavahetust ükskõik millises muus keeles.

13.3. Teenistuslike telegrammide edastamisel kehtivad memo OSJD 0-891 sätted.

Lisad (tõlge eesti keelde)

Cлужебная инструкция  (Rakendusjuhendi ametlik tekst)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json