Teksti suurus:

"Julgeolekuasutuste seaduse" paragrahvis 17 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:

"Julgeolekuasutuste seaduse" paragrahvis 17 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise kord

Vastu võetud 06.11.2001 nr 339
RT I 2001, 90, 536
jõustumine 18.11.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.10.2002RT I 2002, 84, 49719.10.2002

Määrus kehtestatakse « Julgeolekuasutuste seaduse » (RT I 2001, 7, 17) § 17 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määrus sätestab ühekordse toetuse ning ravi- ja ravimikulude arvutamise ja maksmise korra julgeolekuasutuse ametnikule, kes teenistuskohustuste täitmisel või seoses teenistusega julgeolekuasutuses sai terviserikkega kehavigastuse, millega ei kaasnenud invaliidsus, või haigestus.

§ 2.   Julgeolekuasutuse ametniku vigastada saamine või haigestumine teenistuskohustuste täitmisel on tööõnnetus ning selle asjaolude väljaselgitamine ja registreerimine toimub Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määruse nr 301 «Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord» (RT I 2000, 74, 466) kohaselt.

2. peatükk TOETUSE NING RAVI- JA RAVIMIKULUDE TAOTLEMINE 

§ 3.   Julgeolekuasutuse ametniku vigastada saamise või haigestumise korral seoses teenistuskohustuse täitmisega esitab julgeolekuasutuse ametnik julgeolekuasutusele avalduse temale «Julgeolekuasutuste seaduse» §-s 17 ettenähtud ühekordse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks (edaspidi avaldus).

§ 4.   Terviserikkega kehavigastuse (kui sellega ei kaasnenud invaliidsust) saanud julgeolekuasutuse ametnik lisab avaldusele vigastada saamist tõendavad dokumendid.

§ 5.   Teenistuskohustuste täitmisel või seoses teenistusega julgeolekuasutuses vigastada saanud või haigestunud julgeolekuasutuse ametniku ravi- ja ravimikulud hüvitab riik osas, mis „Ravikindlustuse seaduse“ (RT I 2002, 62, 377) ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt ei kuulu hüvitamisele Eesti Haigekassa poolt.
[RT I 2002, 84, 497 - jõust. 19.10.2002]

§ 6.   Avaldus ühekordse toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates terviserikkega kehavigastuse tekitanud tööõnnetuse uurimise raporti kannatanule saatmise päevast.

§ 7.   Avaldus ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul, arvates sellekohase maksedokumendi saamise päevast. Ravi- ja ravimikulusid tõendavaid dokumente esitab kannatanud julgeolekuasutuse ametnik asutusele iga kord pärast sellekohase dokumendi väljastamist raviasutuse või arsti poolt või apteegist.

3. peatükk AVALDUSE LÄBIVAATAMINE 

§ 8.   Julgeolekuasutusel on õigus teha avaldajale ettepanek täiendavate dokumentide esitamiseks või seletuste andmiseks avalduses märgitud asjaolude kohta. Julgeolekuasutus rakendab vajadusel viivitamatult meetmeid avalduse lahendamiseks vajalike dokumentide väljanõudmiseks ja saamiseks.

§ 9.   Julgeolekuasutus kontrollib esitatud materjalide vastavust käesoleva määruse nõuetele ning nõuetele vastavuse korral koostab avalduse läbivaatamise kokkuvõtte seitsme tööpäeva jooksul, arvates materjalide saamisele järgnevast päevast. Materjalide nõuetele mittevastavuse korral rakendab julgeolekuasutus viivitamatult meetmeid esinevate puuduste kõrvaldamiseks.

§ 10. Avalduse läbivaatamise kokkuvõttele lisatakse:

1) tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimise materjalid;2) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport;3) tõendatud koopia(d) käskkirja(de)st, millega julgeolekuasutuse ametnikule oli kuupalk määratud;4) raviasutuste dokumendid ning muud dokumendid, mis tõendavad või lükkavad ümber avalduses toodud asjaolusid.

§ 11.   Avalduse läbivaatamise kokkuvõttes võetakse seisukoht avalduse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta. Väljamaksmisele kuuluva summa osas peavad olema esitatud vastavad arvutused. Kokkuvõte peab olema motiveeritud ühes viitega seadusele ja selle sättele.

§ 12. Avalduse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Kaitsepolitseiameti peadirektor või Teabeameti peadirektor, kes ühe nädala jooksul, arvates kokkuvõtte kinnitamisele järgnevast päevast:

1) annab käskkirja «Julgeolekuasutuste seaduse» § 17 lõikes 1 ettenähtud ühekordse toetuse väljamaksmiseks või paragrahvi 17 lõikes 2 ettenähtud ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks avaldajale;2) teatab avaldajale oma otsusest avalduse rahuldamata jätmise kohta ühes viitega seadusele ja selle sättele ning lisab teatele avalduse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitatud koopia;3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel edastab avalduse ja avalduse läbivaatamise kokkuvõtte ja neile lisatud materjalid vastavalt Siseministeeriumile või Kaitseministeeriumile nende edastamiseks Vabariigi Valitsusele ning lisab materjalidele vastavasisulise Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu toetuse väljamaksmiseks või kulude hüvitamiseks ja seletuskirja projekti.

§ 13.   Siseministeerium või Kaitseministeerium vaatab vastavalt alluvusele läbi Kaitsepolitseiametilt või Teabeametilt saabunud materjalid 10 tööpäeva jooksul ning saadab materjalid Rahandusministeeriumile koos ettepanekuga nende läbivaatamiseks ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks või tagastab materjalid selle esitajale puuduste kõrvaldamiseks, kui puudusi ei õnnestunud kõrvaldada 10 tööpäeva jooksul.

§ 14.   Rahandusministeerium vaatab saabunud materjalid läbi ühe kuu jooksul ning materjalidega nõustumise korral esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu toetuste ning ravi- ja ravimikulude väljamaksmiseks. Vajadusel nõuab Rahandusministeerium Siseministeeriumilt või Kaitseministeeriumilt materjalides esinevate puuduste kõrvaldamist või tagastab puudulikult vormistatud materjalid Siseministeeriumile või Kaitseministeeriumile puuduste kõrvaldamiseks.

4. peatükk TOETUSE NING RAVI- JA RAVIMIKULUDE ARVUTAMINE JA MAKSMINE 

§ 15.   «Julgeolekuasutuste seaduse» §-s 17 sätestatud toetuse arvestamisel lähtutakse julgeolekuasutuse ametnikule julgeolekuasutuse juhi käskkirjaga määratud kuupalgast (sealhulgas lisatasu(d)), mis kehtis ametniku vigastada saamise päeval.

§ 16. «Julgeolekuasutuste seaduse» §-s 17 sätestatud toetuse maksab välja ning ravi- ja ravimikulud hüvitab julgeolekuasutus:

1) Vabariigi Valitsuse korralduse alusel;2) Kaitsepolitseiameti peadirektori või Teabeameti peadirektori käskkirja alusel.

§ 17.   «Julgeolekuasutuste seaduse» § 17 lõikes 1 ettenähtud ühekordsed toetused ning § 17 lõikes 2 ettenähtud ravi- ja ravimikulud hüvitatakse Kaitsepolitseiameti peadirektori ja Teabeameti peadirektori käskkirja alusel vastavalt Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti eelarve selleks ettenähtud vahendite arvelt. Kaitsepolitseiamet ja Teabeamet hüvitavad väljamakstud ravi- ja ravimikulud neid kandnud asutusele.

§ 18.   Juhul kui Kaitsepolitseiametil ja Teabeametil puuduvad vahendid ühekordsete toetuste väljamaksmiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks, toimub toetuste väljamaksmine ning kulude hüvitamine Vabariigi Valitsuse korraldusega Vabariigi Valitsuse reservist. Sel juhul ei kohaldata käesoleva määruse §-s 17 sätestatut.

/otsingu_soovitused.json