Teksti suurus:

Töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 56, 347

Töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 2002. a otsusega nr 197

Töö- ja puhkeaja seaduses (RT I 2001, 17, 78; 102, 675) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5:

1) lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) 13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 4 tundi päevas ehk 20 tundi nädalas;
2) 15-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik – 6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas;
3) 16–17-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik – 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas;»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) 13–14-aastast või koolikohustuslikku töötajat võib tööle rakendada ainult koolivaheajal või loomingulise töötajana kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse alal.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) 13–17-aastast töötajat võib tööle rakendada, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja lõikes 2 toodud tööajapiiranguid tingimusel, et töö ei kahjusta töötaja tervist, ohutust, arengut, kõlblust ega takista osalemist õppetöös.»

§ 2. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori nõusolekul võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust pikemat arvestusperioodi kuni 6 kuuni järgmistele töötajatele:
1) valve- ja turvatöötajad;
2) tervishoiu- ja hoolekandetöötajad;
3) tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad.»

§ 3. Paragrahvi 11:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õhtusel ajal on keelatud tööle rakendada 13–14-aastast või koolikohustuslikku töötajat, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 toodud juhul.»;

2) lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alaealist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud juhul;»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) 13–14-aastast või koolikohustuslikku töötajat võib tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori loal loomingulise töötajana kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse alal tööle rakendada õhtusel ajal kuni kella 20.00-ni tingimusel, et nimetatud töö ei kahjusta töötaja tervist, ohutust, arengut, kõlblust ega takista osalemist õppetöös.»;

4) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) 15–17-aastast töötajat, kes ei ole koolikohustuslik, võib tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori loal loomingulise töötajana kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse alal tööle rakendada ööajal kuni kella 23.00-ni või osalemisel etendusasutuste loomingulises tegevuses ööajal kuni kella 24.00-ni tingimusel, et nimetatud töö ei kahjusta töötaja tervist, ohutust, arengut, kõlblust ega takista osalemist õppetöös.»

§ 4. Paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Summeeritud tööaja arvestuse korral võib igapäevane tööaeg kesta:
1) 13–14-aastastel või koolikohustuslikel töötajatel – kuni 5 tundi;
2) 15-aastastel töötajatel, kes ei ole koolikohustuslikud – kuni 7 tundi;
3) 16–17-aastastel töötajatel, kes ei ole koolikohustuslikud – kuni 8 tundi.

(3) Tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori nõusolekul võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust suurema töötundide arvuga vahetust kuni 24 tundi tingimusel, et töötajale antakse kompenseeriv puhkeaeg, järgmistele töötajatele:
1) valve- ja turvatöötajad;
2) tervishoiu- ja hoolekandetöötajad;
3) tuletõrje- ja päästetöötajad;
4) töötajad, kelle suhtes on selline võimalus ette nähtud kollektiivlepinguga.»

§ 5. Paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Katkematu tööprotsessi korral, kui töö toimub kolmes vahetuses, võib täisealisele töötajale puhkamiseks ja einetamiseks ettenähtud vaheaja kestus olla 20 minutit.»

§ 6. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Tööpäevade ja töövahetuste vaheline puhkeaeg

(1) Tööpäevade ja töövahetuste vahelise puhkeaja kestus on vähemalt 11 järjestikust tundi.

(2) Tööpäevade või töövahetuste vahelise puhkeaja kestus on:
1) 13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – vähemalt 18 järjestikust tundi;
2) 15-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik – vähemalt 16 järjestikust tundi;
3) 16–17-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik – vähemalt 15 järjestikust tundi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib teha erandeid tööaja summeeritud arvestuse korral kollektiivlepingu, seaduse või muu õigusaktiga.»

§ 7. Paragrahvis 21 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui katkematu tööprotsessi või elanike teenindamise vajaduse tõttu laupäeval ja pühapäeval töötatakse, antakse puhkepäevad muudel üksteisele järgnevatel nädalapäevadel ja need nähakse ette kollektiiv- või töölepingu või vahetuste ajakavaga.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) 13–14-aastase või koolikohustusliku töötaja iganädalase puhkeaja kestus tööaja summeeritud arvestuse korral on vähemalt 48 järjestikust tundi.»

§ 8. Paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 31 jõustub 2003. aasta 1. septembrist järgmiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute suhtes:
1) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sealhulgas gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
2) kutseõppeasutuse õpetaja;
3) huvialakooli õpetaja, treener-õpetaja, metoodik, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja ringijuht.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json