Teksti suurus:

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse §-ga 8^1 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 50, 314

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse §-ga 8^1 täiendamise seadus

Vastu võetud 22.05.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. juuni 2002. a otsusega nr 183

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadust (RT I 1995, 17, 233; 1999, 16, 271) täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Isikute väljakutsumine

(1) Kaitsepolitseiametil on õigus välja kutsuda ja küsitleda isikuid julgeoleku- või luureorgani teenistuses olnud või sellega koostööd teinud isiku väljaselgitamiseks, arvelevõtmiseks ning julgeoleku- või luureorgani teenistuses olemise või sellega koostöö tegemise asjaolude väljaselgitamiseks, kui on põhjendatud alus arvata, et:
1) väljakutsutav isik on olnud julgeoleku- või luureorgani teenistuses või sellega koostööd teinud või
2) väljakutsutavale isikule on ametikohast tulenevalt või muudel asjaoludel teatavaks saanud teise isiku seotus julgeoleku- või luureorganiga.

(2) Väljakutsutud isikul on haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud tunnistaja õigused.

(3) Kaitsepolitseiametniku kutse peale mõjuva põhjuseta mitteilmumise eest rakendatakse sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json