Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seonduvalt Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 87, 505

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seonduvalt Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega

Vastu võetud 09.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. oktoobri 2002. a otsusega nr 244

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandus- ja kommunikatsiooniminister;»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 45 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;»;

4) paragrahvi 45 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 63. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja turismi valdkonnas; riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelevalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine; ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused, vedelkütuse miinimumvaru haldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

(2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:
1) Konkurentsiamet;
2) Lennuamet;
3) Maanteeamet;
4) Patendiamet;
5) Raudteeamet;
6) Sideamet;
7) Tarbijakaitseamet;
8) Veeteede Amet;
9) Energiaturu Inspektsioon;
10) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.»;

6) paragrahvi 65 lõike 1 loetelus asendatakse sõna «konkurentsijärelevalve» sõnadega «riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangete alane tegevus»;

7) paragrahvi 65 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks ning lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) Riigihangete amet;»;

8) paragrahv 68 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Seaduse rakendamine

(1) Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium reorganiseeritakse ning ühendatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks alates 2002. aasta 1. novembrist. Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega seotud ja ministeeriumide ühendamisele eelnevad toimingud viivad läbi Vabariigi Valitsus ja majandusminister ning teede- ja sideminister.

(2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab majandusminister ning teede- ja sideminister pärast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse avaldamist Riigi Teatajas.

(3) Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi teenistujate teenistuse jätkamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koosseisus ettenähtud ameti- ja abiteenistuskohtadel või nende teenistus- või töösuhete lõpetamisel rakendatakse vastavalt kas avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377) § 115 lõikes 2 või Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377) §-s 6 sätestatut.

(4) Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi teenistujad, kelle tööülesanded ja ametinimetus ministeeriumide ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tööülesanded, jätkavad teenistust alates 2002. aasta 1. novembrist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koosseisus.

(5) Majandusministril ning teede- ja sideministril, Majandusministeeriumi kantsleril ning Teede- ja Sideministeeriumi kantsleril on enne 2002. aasta 1. novembrit õigus anda käskkirju teenistujate vabastamiseks koondamise tõttu ja teha Riigisekretärile ettepanekuid ametikohtadele avaliku konkursi kuulutamiseks, lähtudes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuurist ja koosseisust. Ühendatavates ministeeriumides korraldab teenistujate koondamiseks ja konkursside korraldamiseks vajalike toimingute koordineerimist majandusminister ning teede- ja sideminister.

(6) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariik on esindatud Majandusministeeriumi või Teede- ja Sideministeeriumi kaudu, loetakse alates 2002. aasta 1. novembrist Eesti Vabariigi esindajaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Õigusaktides sätestatud Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi pädevust realiseerib alates 2002. aasta 1. novembrist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kellele lähevad üle Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi õigused ja kohustused.

(7) Õigusaktides sätestatud majandusministri ning teede- ja sideministri pädevust realiseerib alates 2002. aasta 1. novembrist majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(8) Kehtivates õigusaktides loetakse kuni õigusaktidesse vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «Majandusministeerium» ning «Teede- ja Sideministeerium» asendatuks sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» vastavas käändes ning sõnad «majandusminister», «teede- ja sideminister» ja «majandusminister ning teede- ja sideminister» asendatuks sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

(9) Rahandusministril on õigus muuta ja tunnistada kehtetuks majandusministri poolt riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387) alusel antud määrusi. Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus muuta ja tunnistada kehtetuks rahandusministri poolt konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) alusel antud määrusi ja majandusministri ning teede- ja sideministri enne 2002. aasta 1. novembrit jõustunud määrusi.

(10) Vabariigi Valitsusel viia riigihangete seaduse ja konkurentsiseaduse alusel antud määrused kooskõlla käesoleva seaduse sätetega 2002. aasta 1. novembriks.

(11) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste põhimäärused viiakse kooskõlla käesoleva seaduse sätetega 2003. aasta 1. veebruariks.

§ 3. Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduse § 7 lõikes 1, § 10 lõikes 1, § 24 lõikes 6 ja § 26 lõikes 5 asendatakse sõna «rahandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 4. Riigihangete seaduse muutmine

Riigihangete seaduse kogu tekstis asendatakse sõna «majandusminister» sõnaga «rahandusminister» vastavas käändes, välja arvatud § 10 lõikes 7, milles sõna «majandusminister» asendatakse sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json