Teksti suurus:

Antsla valla turul ja tänavatel kauplemise rakendusliku korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 71, 1753

Antsla valla turul ja tänavatel kauplemise rakendusliku korra kehtestamine

Vastu võetud 24.09.2002 nr 25

Võttes aluseks tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379; 2001, 50, 283 ja 289; 56, 332; 2002, 18, 97; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387) paragrahvi 11 lõike 3 ja paragrahvi 18¹¹, Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a määrusega nr 37 kinnitatud «Turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirja» (RT I 1998, 19, 298; 73, 1220; 1999, 25, 379) punkti 1 ning Võru Politseiprefektuuri Antsla Politseijaoskonna 11. septembri 2002. a kirjaliku ettepaneku nr VR2.4-16.2/5670, Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Antsla valla turul ja tänavatel kauplemise rakenduslik kord» vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada kauplemisloa taotluse vorm vastavalt lisale 2 ja kauplemisloa vorm vastavalt lisale 3.

3. Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 18. aprilli 2000. a määrus nr 8 «Antsla valla turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirja kinnitamine».

4. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

5. Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Antsla Vallavolikogu 24. septembri 2002. a
määruse nr 25

lisa 1

ANTSLA VALLA TURUL JA TÄNAVATEL KAUPLEMISE RAKENDUSLIK KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Antsla valla turul ja tänavatel kauplemise rakenduslik kord (edaspidi kord) kehtib Antsla valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil ja reguleerib:
1.1. kauplemist valla turul, tänavatel, väikemüügipunktides, müügipaviljonides ja sisenemisvõimaluseta tanklates;
1.2. tänavakaubandust;
1.3. kandekaubandust.

2. Korraga reguleerimata küsimustes lähtutakse toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387), Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a määrusega nr 37 kinnitatud «Turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirja», Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 1995. a määrusega nr 165 kinnitatud «Kaupluse töö üldeeskirja» ja «Toitlustamise üldeeskirja» (RT I 1995, 41, 597; 1996, 2, 30; 41, 798), Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1998. a määrusega nr 174 kinnitatud «Teeninduseeskirja» (RT I 1998, 70, 1179) ning muude õigusaktidega kaubale või teenusele kehtestatud kohustuslikest nõuetest.

3. Turgudel ja tänavatel on lubatud kaubelda äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388) sätestatud ettevõtjal ning füüsilisel isikul, kes on ettevõtjana registreeritud ja kellele müüdav kaup kuulub. Kaup peab olema kohapeal kättesaadav ja tuleb ostjale samas ka üle anda.

4. Kord ei reguleeri:
4.1. kaubandustegevust hoonetes;
4.2. kaubandustegevust maa omandi-, hoonestus- või kasutusõiguse alusel turu territooriumile rajatud ja kasutusele võetud hoones asuvates kauplustes ja toitlustusettevõtetes.

5. Kaubandustegevus turul, tänavakaubanduses ning kauplemine ajutistes ehitistes (kioskid, soojakud, paviljonid) on lubatud Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt turu ja tänavakaubanduse müügikoha ning ajutise ehitise valdajatele välja antud kauplemisloa alusel. Enne kauplemisloa väljastamist määrab vallavalitsus turu või tänavakaubanduse müügikohtade arvu ja paiknemise ning igale müügikohale müügiks lubatud kaubagruppide loetelu.

6. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
6.1. turg – valla poolt määratud maa-alal asuv tarbija kaubanduslikuks teenindamiseks kohandatud paik, kus kindlatel lahtiolekuaegadel toimub vastavate müügikohtade kaudu kauba pakkumine ja selle ost-müük ning kus müüjad tegutsevad müügipileti alusel;
6.2. tänavakaubandus – kaubandustegevus tänavatel ja teistes üldsusele avatud samalaadsetes paikades;
6.3. kandekaubandus – müük käest, kandelaualt, käsikorvist jms;
6.4. müügikoht:
6.4.1. müügilett, müügilaud, müügiautomaat, müügikäru;
6.4.2. kauplemiseks kohandatud mootorsõiduk;
6.4.3. väikemüügipunkt (kiosk, soojak) – sisenemisvõimaluseta ajutine ehitis, mis on paigaldatud konkreetsele maa-alale vallavalitsuse poolt väljastatud paigaldusloa alusel;
6.4.4. müügipaviljon – sisenemisvõimalusega ajutine ehitis, mis on paigaldatud konkreetsele maa-alale vallavalitsuse poolt väljastatud paigaldusloa alusel;
6.4.5. sisenemisvõimaluseta tankla – sisenemisvõimaluseta ehitis, kus müük toimub läbi luugi.

II. KAUPLEMINE TURUL

7. Turu avamiseks peavad turul olema:
7.1. välja ehitatud tualettruumid;
7.2. käte ja inventari pesemise kohad;
7.3. jäätmete kogumise kohad vastavalt keskkonnateenistuse ja tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud jäätmekavaga;
7.4. tagatud sanitaar-veterinaarse ekspertiisi läbiviimine.

8. Toidukaupu, värsket kala ja kalatooteid, kasutatud tööstuskaupu, elusloomi, linde ja istikuid (välja arvatud kaitsealused liigid) müüakse turul nende kaubagruppide jaoks eraldi piiritletud osas.

9. Müügiõigust tõendavaks dokumendiks turul on turu valdajalt ostetud nummerdatud müügipilet turu valdajaga sõlmitud lepingu või ühekordse kokkuleppe alusel, kuhu on märgitud müüdavate kaubagruppide loetelu.

10. Turu valdaja registreerib iga pileti ostja, märkides ettevõtja ärinime, postiaadressi ja registrikoodi või isikukoodi, samuti ettevõtja müüja nime, aadressi, isikukoodi või passi numbri ning füüsilise isiku (kellele kuulub müüdav kaup) nime, aadressi, isikukoodi või passi numbri. Pileti edasiandmine on keelatud.

11. Müüjal peab olema:
11.1. toidu müügil isiklik tervisetõend (sanitaarraamat) vastavalt kehtestatud tervisekontrolli korrale;
11.2. müügiõigust tõendav dokument;
11.3. kauba saate-, ostu-müügi, päritolu ja kvaliteeti tõendavad dokumendid vastava kauba müügi lõpuni;
11.4. toorpiima müümisel veterinaarteenistuse poolt väljastatud toorpiima müügiluba;
11.5. pastöriseeritud piima ja piimatoodete, töödeldud liha ja lihatoodete ning kalatoodete müümisel tootjaettevõtte vastavusavaldus ehk deklaratsioon (kvaliteeditõend) antud partii kohta;
11.6. värske liha (pool- ja veerandrümpades koduloomade ja ulukiliha, linnuliha, küüliku- ja nutrialiha, tapasaaduste, suuretükiliste pooltoodete või raietükkide) müümisel vastav kehtiv veterinaartõend (vorm 3T, teised värske liha tõendid), kusjuures rümbad peavad olema märgistatud veterinaarkontrolli templiga;
11.7. köögiviljade müümisel tõend nitraatide sisalduse kohta;
11.8. värske kala müümisel kalapüügiluba või saatedokument, millel on kalapüügiloa number ja väljaandja;
11.9. mee müümisel veterinaar- ja toidulabori analüüsitunnistus;
11.10. seemnete müümisel Taimetoodangu Inspektsiooni seemnetunnistus. Müügil olevad seemned peavad olema pakendatud ning pakendile märgitud pakendaja nimi, sordinimi, seemnepartii number, idanevus ja selle kehtimise tähtaeg;
11.11. elusloomade ja -lindude müümisel veterinaartõend;
11.12. kuuskede müümisel veoseleht või metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade kohaselt koostatud metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt või kinnitatud metsateatis.

12. Turu valdaja kontrollib punktis 11 nõutud dokumentide olemasolu müüjatel. Müüja on kohustatud eespool loetletud dokumendid ning isikut tõendava dokumendi esitama kontrollijatele nende esmasel nõudmisel.

13. Turu valdaja on kohustatud:
13.1. välja ehitama müügikohad selliselt, et oleks tagatud kaupade normaalne väljapanek ja kaubatagavarade paigutus, tagama nende korrashoiu ning hügieeninõuetele vastavuse;
13.2. osutama turu tegevuseks vajalikke teenuseid kaupade hoidmise, inventari ja sanitaarriietuse laenutamise jm osas;
13.3. tagama laenutatavate mõõtevahendite korrashoiu ja õigeaegse riikliku taatlemise;
13.4. tagama avaliku korra ning müüjate ja ostjate turvalisuse turu territooriumil;
13.5. toidukaupadega kaupleval turul tagama veterinaar-sanitaarteenistuse kohaloleku kogu turu töötamise ajal;
13.6. tagama külmvitriinide ja müügilettide ning laenutatava inventari puhastamise ja korrasoleku;
13.7. omama keskkonnaosakonna poolt väljastatud jäätmeluba;
13.8. kindlustama turu territooriumi pideva korrasoleku vastavuses valla avaliku korra ja heakorra eeskirjadega;
13.9. keelama mootorsõidukite liikumise turu kauplemispiirkonnas turu töötamise ajal;
13.10. mitte eraldama müügikohti kauplejatele, kes on korduvalt (vähemalt kahel korral aasta jooksul) rikkunud turul kauplemise eeskirja või tervisekaitse nõudeid;
13.11. tagama keeleseaduse nõuete täitmise;
13.12. informeerima avalikkust ja turul kauplejaid müügikeeldudest ning nõuetest erinevate kaupade müümisel.

14. Turul on keelatud tarbijale pakkuda või müüa:
14.1. kaupu, mille müügiks on nõutav tegevusluba või -litsents;
14.2. tubakat ja tubakatooteid;
14.3. salvestusega ja salvestuseta audio- ja videosalvestusvahendeid (lindid, kassetid jt) ja helikandjaid (vinüül- ja laserplaadid);
14.4. arvutiprogramme andmekandjatel või installeerituna kõvakettal;
14.5. kaitsejõudude ja riigivõimu teostavate asutuste vormiriietust;
14.6. komisjonimüügile võetud kaupu;
14.7. kodustes tingimustes valmistatud lihatooteid, hakkliha, pooltooteid ning kulinaartooteid lihast ja köögiviljadest (v.a soolatud ja hapendatud puu- ja köögivili), soolatud, kuivatatud, suitsutatud vm viisil valmistatud kala ja kalatooted, soolatud, hapendatud, marineeritud või kuivatatud seeni, piimatooteid, hermeetiliselt suletud konserve;
14.8. loomse päritoluga tooret, mis ei pärine veterinaar- ja toiduinspektsiooni järelevalve all olevast ettevõttest;
14.9. hane-, pardi- ja kalkunimune ning kehtestatud korras kontrollimata ja märgistamata kanamune;
14.10. tükeldatud värskeid seeni;
14.11. drooge ja droogipreparaate taimedest, mis kuuluvad ravimite või ravimisarnaste preparaatide hulka ja mida on vastavalt selleks kehtestatud korrale lubatud müüa ainult apteekides;
14.12. kaupu kataloogide, reklaamprospektide jms kaudu;
14.13. kaupu, mille käitlemine on keelatud või piiratud tulenevalt muudest õigusaktidest.

15. Korra täitmise eest turu territooriumil vastutab turu valdaja, kui rikkumine ei tulene müüja tegevusest.

III. TÄNAVAKAUBANDUS

16. Müügikoha valdajale väljastatakse kauplemisluba vastavalt käesolevas korras sätestatule. Müügiõigust tõendavaks dokumendiks on kauplemisluba ja vallavalitsuse poolt volitatud tänavakaubandust korraldava müügikohtade valdaja poolt väljastatud müügipilet.

17. Müügikoht, mille valdajale on väljastatud kauplemisluba, peab olema varustatud teabega ettevõtja ärinime ja asukoha, müügikoha lahtiolekuaegade kohta ning kauplemisluba peab asetsema ostjale nähtaval kohal. Müüjal peab olema rinnas nimesilt nimega.

18. Müügikoha valdaja on kohustatud paigaldama nendele kuuluva müügikoha juurde prügiurnid ning tagama nende õigeaegse tühjendamise.

19. Müügikoha omanikud, valdajad või kasutajad on kohustatud hoidma müügikoha ümbruse puhtana 6 m raadiuses, kui nendega pole teisiti kokku lepitud.

20. Tänavakaubanduse müügikohas toitlustamisega tegelev ettevõtja on kohustatud paigaldama müügikoha juurde tualettruumi või tagama selle kasutamise võimaluse lähiümbruses.

21. Tänavatel ja teistes üldsusele avatud samalaadsetes paikades on keelatud tarbijale pakkuda või müüa käesoleva eeskirja punktis 14 nimetatud kaupu. Keeld ei laiene eeskirja punkti 14 alapunktide 14.1, 14.2 ja 14.6 osas tänavakaubanduses kauplemisloa alusel tegutsevatele ettevõtjatele, samuti oma alalises tegevuskohas kauplemisluba omavatele ettevõtjatele, kui viimased tegutsevad müügipileti alusel laatadel ja meelelahutuslikel kultuuri-, spordi-, temaatilistel jms üritustel.

22. Litsentseeritud tegevusalal on nõutav pädeva asutuse poolt väljaantud tegevusloa (-litsentsi) olemasolu.

23. Kandekaubanduse korras on lubatud müüa lilli, jäätist, karastusjooke, suveniire, perioodilisi väljaandeid jms.

24. Korra täitmise eest müügikohas vastutab müügikoha valdaja, kui rikkumine ei tulene müüja tegevusest.

IV. KAUPLEMISLUBA

25. Kauplemisloa taotlemiseks tuleb taotlejal loa väljaandjale esitada:
25.1. vormikohane avaldus;
25.2. äriregistri dokumendid (kandeotsus ja A- või B-kaardi ärakiri) või maksuameti õiend maksukohustuslasena arvelevõtmise kohta;
25.3. müügikoha (-kohtade) paigaldusluba.

26. Korra punktis 25 loetletud dokumendid (v.a avaldus) tagastatakse taotlejale.

27. Kauplemisloa väljaandmisest keeldutakse, kui:
27.1. puuduvad nõutavad dokumendid ja kooskõlastused;
27.2. kauplemisloa tühistamisest ei ole möödunud loa väljaandja poolt kehtestatud tähtaeg ja pole täidetud tingimused, mis tingisid kauplemisloa tühistamise.

28. Loa väljaandja võib kauplemisloa kehtivuse peatada või loa tühistada järgmistel juhtudel:
28.1. kauplemist puudutavate Antsla Vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste, määruste, korralduste või muude Eesti Vabariigi seadustega sätestatud normide rikkumisel;
28.2. kauplemisloas toodud tingimuste rikkumisel pärast loa väljaandja poolt nende rikkumiste kõrvaldamiseks kirjalikult määratud tähtaja möödumist;
28.3. riiklike kontrollorganite poolt esitatud nõudmiste mittetäitmisel nende poolt määratud tähtajaks.

V. VASTUTUS JA KONTROLL

29. Korra rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002,  44, 284; 56, 350; 64, 390;) ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätete järgi.

30. Korras sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, Võru Politseiprefektuur ja Tarbijakaitseamet.

Antsla Vallavolikogu 24. septembri 2002. a
määruse nr 25

lisa 2

Antsla Vallavalitsus
Kreutzwaldi 1 66403 Antsla linn

tel (078) 55 164, faks (078) 55 276, e-post: vald@antsla.ee

Vastuvõtuajad:

E ja R 9.00–12.00
T ja N 9.00–12.00 ja 14.00–16.00

KAUPLEMISLOA TAOTLUS

Taotleja (äri)nimi ………………………………………………………………………………………………

Taotleja asu- või elukoha aadress ……………………………………………………………………………

Telefon ………………………………, faks …………………………………, e-post ………………………

Taotleja registrikood ………………………………………………………………………

ja vastava registri nimi

[] äriregister

 

[] mittetulundusühingute ja sihtasutuste register

 

[] maksumaksjate ja maksu kinnipidajate register

 

[] muu register ……………………………………

 

                (muu registri nimetus)

Ettevõtte määratlus:

[] toidukauplus

[] tööstuskauplus

[] segakauplus

[] rändkauplus

[] kandekaubandus

[] apteek

[] turu- ja tänavakaubanduse
   müügikohad

[] väikemüügipunkt

[] taara kokkuostupunkt

[] tänavakaubanduse müügikoht (müügikoha liik): ………………………………………………………………

[] avalik üritus (ürituse nimetus) ………………………………………………………………………………

[] muu ettevõte ………………………………………………………………………………………………

Tegutsemiskoha nimi ………………………………………………………………………………………

 

(kui tegutsemiskohale on nimi antud või soovitakse anda)

Tegutsemiskoha aadress* ja kontaktandmed ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*avaliku ürituse korral märkida toimumispaik ja kaupleja müügikohtade arv;
kandekaubanduse korral ala, kus kaupleja soovib tegutseda;
turu- ja tänavakaubanduse müügikohtade haldajal märkida müügikohtade arv;
kauplemisel rändkaupluses märkida seda sõidukit identifitseeriv tunnus;

Soovitud kauplemisaeg: …………………………………………………………………………………………

Kaubad või teenused, millega soovitakse kaubelda või millega kauplemist soovitakse korraldada:

[] alkohol

[] tubakatooted

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… …………………………………………………

Täiendavad teenused:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kaubanduspind ……………………

Töötajate arv ………………………………………

Ruumide/territooriumi kasutamise õiguslik alus ……………………………………………

……………………………………………… …………………………………………………

Rendileandja nimi kontaktandmed ja rendilepingu kehtivuse aeg:

……………………………………………… …………………………………………………

Ettevõtte või selle osa toiduseaduse tähenduses tunnustamise otsuse number, otsuse kuupäev ja
otsuse teinud asutuse nimi: ……………………………………………………………………

……………………………………………… …………………………………………………

Ehitise kasutusloa number, väljastamise kuupäev ja kasutusloas märgitud otstarve: ……
…………………………………………………………………………………………………
Tänavakaubanduse müügikoha paigaldusloa number ja tähtaeg: …………………………
………………………………………… ………………………………………………………
Kinnitan taotluses esitatud andmete õigsust: …………………………………………………
………………………………………… ………………………………………………………
(nimi ametinimetus kontaktandmed allkiri)
Taotluse esitamise kuupäev: …………………………………………………………………

Taotlusele tuleb lisada:

– koopia riiklikust tegevusloast, kui see on taotluses märgitud kaupade müügiks õigusaktides ette nähtud;
– riigilõivu tasumist tõendav dokument (riigilõiv 200 krooni tasuda Antsla Vallavalitsuse kontole;
  10402011665006 EÜP, selgituses ära märkida «Riigilõiv kauplemisloa eest ja tegevuskoha aadress»;
– koopia liitumislepingust jäätmeveofirmaga.

Antsla Vallavolikogu 24. septembri 2002. a
määruse nr 25

lisa 3

KAUPLEMISLUBA

Antsla Vallavalitsus

  Registreerimise nr …………………………
  Väljaandmise korralduse kuupäev …………
  Kehtivuse aeg ……………………………

Kauplemisloa omaja nimi …………………………………………….………………………………

Kauplemisloa omaja registrikood ja vastava registri nimi ……………………………………………

Aadress: …………………………………………….……………………………………………………

Ettevõtte määratlus, nimi (selle olemasolul), tegevuskoht ……………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………….… ………

Kauplemiseks: ……………………………………………………………………………….……………

Alkohoolse joogi jaemüügi õigust andev märge: ……………………………………….……………………

Lubatud kauplemisaeg ……………………………………….……………………………………………

 

Allkiri
ametinimetus
(valla pitser)

/otsingu_soovitused.json