Teksti suurus:

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja artikli 7 muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2005, 4, 11

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja artikli 7 muudatused

Vastu võetud 26.05.1965

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seadus

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri


WHA 18.48

PÕHIKIRJA ARTIKLI 7 MUUDATUSED

Kaheksateistkümnes maailma terviseassamblee,

kaaludes Côte d’Ivoire’i valitsuse esitatud põhikirja artikli 7 muudatusettepanekut ja

märkides, et põhikirja artiklist 73, mis näeb ette, et põhikirja muudatusettepanekute tekstid tuleb liikmetele edastada vähemalt kuus kuud enne nende läbivaatamist terviseassamblees, on nõuetekohaselt kinni peetud,
1. võtab vastu põhikirja muudatused, mis on esitatud käesoleva otsuse lisades ning mis on otsuse lahutamatu osa; hiina-, inglis-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelne tekst on võrdselt autentsed;
2. otsustab, et selle otsuse kaks eksemplari tõestatakse kaheksateistkümnenda maailma terviseassamblee presidendi ja Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektori allkirjadega ning üks neist saadetakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes on põhikirja hoiulevõtja, ning teine säilitatakse Maailma Terviseorganisatsiooni arhiivis;

arvestades, et eelnimetatud põhikirjamuudatused jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on need oma põhiseadusliku menetlusega vastu võtnud, nagu on ette nähtud põhikirja artiklis 73,

otsustab, et vastuvõtmisest teatamine toimub ametliku dokumendi hoiuleandmisega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, nagu on nõutav põhikirja vastuvõtmiseks vastavalt põhikirja artikli 79 punktile b.

Kaheteistkümnes täiskogu istung, 20. mai 1965. (Haldus-, finants- ja õigusasjade komitee, kuues aruanne.)


LISA

Artikkel 7 – kustutada ja asendada järgmisega

«Artikkel 7

a) Kui liige ei täida organisatsiooni ees oma rahalisi kohustusi või muudel erandjuhtudel, võib terviseassamblee vajalikuks peetavatel tingimustel võtta ajutiselt temalt hääletamisõiguse ning peatada talle õigusjärgsete teenuste osutamise. Terviseassambleel on õigus taastada hääletamisõigus ning teenuste osutamine.

b) Kui liige eirab põhikirja humaansuspõhimõtteid ja eesmärki, tegeledes teadlikult rassilise diskrimineerimisega, võib terviseassamblee ta Maailma Terviseorganisatsioonist ajutiselt kõrvaldada või välja heita.

Sellele vaatamata võib terviseassamblee juhatuse ettepanekul liikme õigused ja liikmelisuse taastada, lähtudes üksikasjalikust aruandest, mille kohaselt asjaomane liige on loobunud diskrimineerimispoliitikast, mille pärast ta organisatsioonist kõrvaldati või välja heideti.»


WHA18.48

AMENDMENTS TO ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION

The Eighteenth World Health Assembly,

Considering the proposal made by the Government of the Ivory Coast for the amendment of Article 7 of the Constitution, and

Noting that the provision of Article 73 of the Constitution, which requires that the texts of proposed amendments to the Constitution shall be communicated to Members at least six months before consideration by the Health Assembly, has been duly complied with,

1. Adopts the amendments to the Constitution set forth in the Annexes to this resolution, and which shall form an integral part of this resolution, the texts in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic;

2. Decides that two copies of this resolution shall be authenticated by the signatures of the President of the Eighteenth World Health Assembly and the Director-General of the World Health Organization, of which one copy shall be transmitted to the Secretary General of the United Nations, depositary of the Constitution, and one copy retained in the archives of the World Health Organization;

Considering that the aforesaid amendments to the Constitution shall come into force for all Members when accepted by two thirds of the Members in accordance with their respective constitutional processes, as provided for in Article 73 of the Constitution,

Decides that the notification of such acceptance shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Secretary General of the United Nations, as required for acceptance of the Constitution by Article 79(b) of the Constitution.

Twelfth plenary meeting, 20 May 1965 (Committee on Administration, Finance and Legal Matters, sixth report).


ANNEX B
English text

Article 7 – Delete and replace by

Article 7

(a) If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in any other exceptional circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges and services to which a Member is entitled. The Health Assembly shall have the authority to restore such voting privileges and services.

(b) If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid down in the Constitution, by deliberately practising a policy of racial discrimination, the Health Assembly may suspend it or exclude it from the World Health Organization.

Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be restored by the Health Assembly on the proposal of the Executive Board following a detailed report proving that the State in question has renounced the policy of discrimination which gave rise to its suspension or exclusion.

/otsingu_soovitused.json