Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise lepingu vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel muutmiskokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT II, 10.07.2014, 1

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise lepingu vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel muutmiskokkulepe

31.03.2015 12:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus jõustumise kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 26.02.2015 taotlust nr 15.2-2/1214.

Vastu võetud 17.06.2014

Vabariigi Valitsuse 29.05.2014 korraldus nr 248 muutmiskokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja kokkuleppe sõlmimiseks nootide vahetamise teel volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline leping vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel


Madalmaade Kuningriigi suursaatkond
TALLINN
Nr. 15.2-2/2660-4

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Madalmaade Kuningriigi suursaatkonnale ning tal on au viidata suursaatkonna 8. novembri 2013 noodile nr 2013/34, mille sisu oli järgmine:

„Madalmaade Kuningriigi suursaatkond avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata 11. oktoobril 1995 Haagis alla kirjutatud Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahelisele lepingule vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel (edaspidi 1995. aasta leping).

Madalmaade Kuningriigi valitsus teeb kooskõlas 1995. aasta lepingu artikli 19 lõigetega 2 ja 3 ettepaneku laiendada 1995. aasta lepingu kohaldamisala Arubale, Curaçaole ja Sint Maartenile, arvestades järgmist:

1. Madalmaade Kuningriigi puhul tähendavad 1995. aasta lepingu artikli 1 lõikes 1 nimetatud „tollivõimud“ Aruba, Curaçao ja Sint Maarteni suhtes seal tolliseaduste rakendamise eest vastutavaid keskvõimu asutusi.

2. 1995. aasta lepingu artikli 2 lõiget  4 kohaldatakse Aruba, Curaçao ja Sint Maarteni suhtes üksnes juhul, kui selles lõikes käsitletud koostöökokkuleppeid kohaldatakse Madalmaade Kuningriigi nimetatud osadele.

3. Aruba, Curaçao ja Sint Maarteni suhtes mõistetakse 1995. aasta lepingu artiklites 13 ja 14 nimetatud riigisisese õiguse all Aruba,  Curaçao ja Sint Maarteni asjaomaseid seadusi.

Kui ülaltoodu on Eesti Vabariigi valitsusele vastuvõetav, on suursaatkonnal au teha ettepanek, et käesolev noot ja ministeeriumi vastusnoot moodustavad Madalmaade Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahelise kokkuleppe, mis jõustub teise kuu esimesel päeval arvates kuupäevast, mil saadakse kätte viimane teisele lepingupoolele saadetav teade selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks vajalik riigisisene menetlus on lõppenud.

Madalmaade Kuningriigi suursaatkond kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.“

Eesti Vabariigi Välisministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigi valitsusele vastuvõetav. Seega moodustavad suursaatkonna noot ja see vastusnoot moodustavad „Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise lepingu vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel” muutmiskokkuleppe, mis jõustub teise kuu esimesel päeval arvates kuupäevast, mil saadakse kätte viimane teisele lepingupoolele saadetav teade selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks vajalik riigisisene menetlus on lõppenud.

Ministeerium palub suursaatkonnal anda teada käesoleva noodi kättesaamise kuupäev, et määrata kindlaks muutmiskokkuleppe jõustumiskuupäev.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Madalmaade Kuningriigi suursaatkonnale sügavaimat austust.

4. juunil 2014 Tallinnas


Eesti Vabariigi Välisministeerium
Islandi väljak 1
TALLINN

VERBAALNOOT

Madalmaade Kuningriigi suursaatkond avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au kinnitada ministeeriumi 5. juuni 2014 noodi nr. 15.2-2/2660-4 kättesaamist, milles ministeerium kinnitas, et suursaatkonna 8. novembri 2013 noodi nr. 2013/34 sisu on Eesti valitsusele vastuvõetav.

Madalmaade Kuningriigi suursaatkond kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat austust.

17. juunil 2014 Tallinnas


Embassy of the Kingdom of the Netherlands
TALLINN
No. 15.2-2/2660-4

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia present their compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and have the honour to refer to the Embassy’s Note No. 2013/34, dated 8 November 2013, which reads as follows:

“The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and has the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, signed at The Hague on 11 October 1995 (hereinafter referred to as “the Agreement of 1995”).

The Government of the Kingdom of the Netherlands proposes that, in accordance with Article 19, paragraph 2 and 3, of the Agreement of 1995, the application of the Agreement of 1995 shall be extended to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, subject to the following:

1. For the Kingdom of the Netherlands, the term “Customs Administration“ in Article 1, paragraph 1, of the Agreement of 1995 shall mean, as regards Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the respective central administrations responsible for the implementation of customs laws.

2. Article 2, paragraph 4, of the Agreement of 1995 shall apply only to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, as the case may be, insofar as the agreements referred to therein apply to those respective parts of the Kingdom of the Netherlands.

3. As regards Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the requirements of national law within the meaning of Article 13 and 14 of the Agreement of 1995 fall under the scope of the applicable laws of Aruba, Curaçao and Sint Maarten respectively.


If the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Estonia, the Embassy has the further honour to propose that this Note and the Ministry’s reply shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later notification in which one Party informs the other Party the formalities required for the entry into force of the Agreement have been complied with.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the assurances of its highest consideration.”

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia confirm that the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Estonia. Accordingly the Embassy’s Note and this reply Note shall constitute theAgreement to amend the Agreement between the Republic of Estonia and the Kingdom of the Netherlands on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later notification in which one Party informs the other Party the formalities required for the entry into force of the Agreement have been complied with.

The Ministry kindly ask the Embassy to convey the date of receipt of this Note in order to set the date for the entry into force of the amending Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avail themselves of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands the assurances of their highest consideration.

Tallinn, 4 June 2014


Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia
Islandi väljak 1
TALLINN

NOTE VERBALE

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and has the honour to acknowledge receipt on June 5, 2014, of the Ministry’s Note No. 15.2-2/2660-4, in which the Ministry confirmed that the content in the Embassy’s Note No. 2013/34, dated November 8, 2013, is acceptable to the Government of Estonia.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the assurances of its highest consideration.

Tallinn, 17 June 2014