HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli lisa B 2014. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2015, 3

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli lisa B 2014. aasta muudatused

Vastu võetud 22.05.2014
Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 312 muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokoll


LISA
RESOLUTSIOON MSC.375(93)
(Vastu võetud 22. mail 2014)

1966. AASTA RAHVUSVAHELISE LAADUNGIMÄRGI KONVENTSIOONI 1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta laadungimärgi protokoll) VI artiklit, mis käsitleb muudatuste tegemise korda,

MEENUTADES KA, et resolutsiooniga A.1070(28) võttis assamblee vastu IMO õigusaktide rakendamise koodeksi (III koodeks),

ARVESTADES 1988. aasta laadungimärgi protokolli muutmise ettepanekut, mille kohaselt III koodeksi kasutamine muudetakse kohustuslikuks,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne kolmandal istungil 1988. aasta laadungimärgi protokolli muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt 1988. aasta laadungimärgi protokolli VI artikli lõike 2 punktile a,

1. VÕTAB vastavalt 1988. aasta laadungimärgi protokolli VI artikli lõike 2 punktile d vastu 1988. aasta laadungimärgi protokolli muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB, et vastavalt uue IV lisa eeskirjale 53 tuleb sõna „peaks“ (should) III koodeksis (resolutsiooni A. 1070(28)) lisa) alati lugeda kui „kohustuvad/on kohustatud/kohustub“ (shall), välja arvatud lõigetes 29, 30, 31 ja 32;

3. SAMUTI OTSUSTAB vastavalt 1988. aasta laadungimärgi protokolli VI artikli lõike 2 punkti f alapunkti ii alalõigule bb, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2015. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik 1988. aasta laadungimärgi protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% kõigi osalisriikide kogu kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

4. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt 1988. aasta laadungimärgi protokolli VI artikli lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

5. PALUB peasekretäril vastavalt 1988. aasta laadungimärgi protokolli VI artikli lõike 2 punktile e edastada kõigile 1988. aasta laadungimärgi protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta laadungimärgi protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
1966. AASTA RAHVUSVAHELISE LAADUNGIMÄRGI KONVENTSIOONI 1988. AASTA PROTOKOLLI B-LISA MUUDATUSED

B-LISA
1988. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD KONVENTSIOONI LISAD

I LISA
LAADUNGIMÄRGI MÄÄRAMISE EESKIRJAD

I PEATÜKK
ÜLDOSA

Eeskiri 3
Lisades kasutatakse järgmisi mõisteid

1. Lõikes 16 oleva mõiste järele lisatakse järgmised uued mõisted:

„(17) Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

(18) Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

(19) Rakendamise koodeks –organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

(20) Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastu võetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


B-LISA
1988. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD KONVENTSIOONI LISAD

2. Pärast III lisa lisatakse uus IV lisa alljärgnevas sõnastuses:

„IV LISA
Täitmise kontrollimine

Eeskiri 53
Rakendamine

Konventsiooniosalised valitsused kohustuvad oma käesolevas konventsioonis sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Eeskiri 54
Täitmise kontrollimine

1) Iga konventsiooniosaline valitsus kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva konventsiooni täitmist ja rakendamist.

2) Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3) Iga konventsiooniosaline valitsus vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4) Kõigi konventsiooniosaliste valitsuste audit:
   a) peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
   b) tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*. 

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastu võetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“
IMO Resolution MSC.375(93)  Amendments to Annex B to the Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as Amended

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json