Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli 2015. aasta muudatused [MSC.395(95)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2016, 1

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli 2015. aasta muudatused [MSC.395(95)]

Vastu võetud 11.06.2015

Vabariigi Valitsuse 03.03.2016 korraldus nr 73 konventsiooni protokolli muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll


RESOLUTSIOON MSC.395(95)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) VIII artikli lõiget b ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artiklit, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokollis muudatuste tegemise korda,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne viiendal istungil 1988. aasta SOLAS protokolli muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunktile 2 ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LISA
1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
LISA MUUDATUSED

LIIDE
1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
LISA LIITE MUUDATUSED


REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUS

1      Pärast olemasolevat punkti 2.1 lisatakse uus punkt 2.2 järgmises sõnastuses:
      „2.2   laev vastas konventsiooni peatüki II-1 osale G, kasutades kütusena .... / ei kohaldata.1

2      Olemasolevate punktide 2.2 kuni 2.11 numeratsiooni muudetakse vastavalt.


KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUSE VORM

KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUS

3      Olemasolev punkt 2 asendatakse alljärgnevaga:
„2.      Ülevaatus näitas, et:
      .1      ülalnimetatud eeskirjas nimetatud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord on rahuldav ja ning laev vastab konventsiooni peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud tuleohutussüsteemid, tuleohutuse seadmed ja tuleohutusplaanid) ning
      .2      laev vastas konventsiooni peatüki II-1 osale G, kasutades kütusena .... / ei kohaldata.4


KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUS

4      Pärast olemasolevat punkti 2.1 lisatakse uus punkt 2.2 alljärgnevas sõnastuses:
      „2.2   laev vastas konventsiooni peatüki II-1 osale G, kasutades kütusena .... / ei kohaldata.4

5      Olemasolevate punktide 2.2 kuni 2.12 numeratsiooni muudetakse vastavalt.

* * *

 

Annex 5 Resolution MSC.395(95)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json