HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa 2015. aasta muudatused [MSC.396(95)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2016, 2

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa 2015. aasta muudatused [MSC.396(95)]

Vastu võetud 11.06.2015

Vabariigi Valitsuse 27.05.2016 korraldus nr 180 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978


RESOLUTSIOON MSC.396(95)

1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (STCW) MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi konventsioon) XII artiklit, mis käsitleb konventsiooni muutmise korda,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne viiendal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile i,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile iv vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni XII artikli  lõike 1 punkti a alapunkti vii alalõigule 2, et nimetatud muudatused loetakse heaks kiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama registertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud organisatsiooni peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile viii jõustuvad lisatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. SAMUTI PALUB osalisriikidel arvestada, et nimetatud muudatuste jõustumise ajal gaaskütusel ja muudel madala leekpunktiga kütustel töötavate laevade rahvusvahelise ohutuskoodeksiga (IGF koodeks) reguleeritavate laevade puudumise korral tuleb arvesse võtta kogemusi, mis on laevadelt saadud vastavalt resolutsiooniga MSC 285(86) vastu võetud ajutistele ohutussuunistele maagaasil töötavate laeva masina seadmete kohta;

5. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MUUDETUD 1978. AASTA MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE ALUSTE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (STCW) MUUDATUSED

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Reegel I/1       Mõisted ja selgitused

1      Lõikes 1 lisatakse pärast olemasolevat punkti 40 järgmine uus definitsioon:
      „.41   „IGF koodeks“ – SOLAS konventsiooni reegliga II-1/2.29 defineeritud gaaskütusel ja muudel madala leekpunktiga kütustel töötavate laevade rahvusvaheline ohutuskoodeks.“

Reegel I/11     Tunnistuste pikendamine

2      Olemasolevat lõiget 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„1      Kõik kaptenid, laevaohvitserid ja raadioside operaatorid, kellel on konventsiooni mis tahes peatüki, v a reegel V/3 või VI peatükk, alusel välja antud või tunnustatud tunnistus ja kes teenivad merel või kavatsevad merele minna pärast kaldalolekut, peavad meresõidupraktika jätkamiseks vähemalt iga viie aasta järel:
      .1      täitma reegli I/9 kohased tervisenõuded ja
      .2      tõendama jätkuvat ametialast pädevust vastavalt STCW koodeksi jaotisele A-I/11.“


V PEATÜKK

TEATAVATE LAEVATÜÜPIDE PERSONALI ERIVÄLJAÕPPE NÕUDED

3      Pärast olemasolevat reeglit V/2 lisatakse uus reegel V/3 alljärgnevas sõnastuses:

Reegel V/3
IGF koodeksiga reguleeritavate laevade kaptenite, ohvitseride, reakoosseisu liikmete ja muu personali väljaõppe ja ettevalmistuse kohustuslikud miinimumnõuded

1      Käesolevat reeglit kohaldatakse IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenivate kaptenite, laevaohvitseride, reakoosseisu liikmete ja muu personali suhtes.

2      Enne oma kohustuste täitmist IGF koodeksiga reguleeritava laeva pardal peavad meremehed olema läbinud lõigetes 4 kuni 9 ettenähtud väljaõppe vastavalt oma ametikohale, kohustustele ja vastutusele.

3      Kõik IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenivad meremehed peavad enne oma kohustuste täitmist laeva pardal läbima asjakohase laeva ja seadmete spetsiifikale vastava väljaõppe vastavalt reegli I/14 lõikele 1.5.

4      Meremeestel, kes vastutavad IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal veetava kütuse hooldamise, kasutamise või hädaolukorras käitlemisega seotud ohutusülesannete täitmise eest, peab olema IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise põhiväljaõppe tunnistus.

5      Iga IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise põhiväljaõppe tunnistuse taotleja peab olema läbinud põhiväljaõppe vastavalt STCW koodeksi jaotise A-V/3 lõike 1 sätetele.

6      Meremehed, kes vastutavad IGF koodeksiga reguleeritava laeva pardal veetava kütuse hooldamise, kasutamise või hädaolukorras käitlemisega seotud ohutusülesannete täitmise eest, ja kellel on veeldatud gaasi tankeritel reegli V/1-2 lõigetele 2 ja 5 või reegli V/1-2 lõigetele 4 ja 5 vastav ettevalmistus ja tunnistused, loetakse vastavaks jaotise A-V/3 lõikes 1 sätestatud nõuetele IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise põhiväljaõppe kohta.

7      Kaptenitel, laevaohvitseridel ja muul personalil, kes vastutavad otseselt IGF koodeksiga reguleeritava laeva pardal veetava kütuse ja kütusesüsteemide hooldamise ja kasutamise eest, peab olema IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise laiendatud väljaõppe tunnistus.

8      Iga IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise laiendatud väljaõppe tunnistuse taotleja, kellel on ühtlasi ülal lõikes 4 kirjeldatud kutsetunnistus, peab:
      .1      olema läbinud IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise heakskiidetud laiendatud väljaõppe ning peab täitma STCW koodeksi jaotise A-V/3 lõikes 2 kindlaks määratud pädevusnõuded;
      .2      olema läbinud vähemalt ühekuulise heakskiidetud meresõidupraktika, mille hulka kuulub vähemalt kolm punkerdamistoimingut IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal. Kaks punkerdamistoimingut kolmest võib asendada heakskiidetud valmendil põhineva väljaõppega punkerdamistoimingute  alal, mis moodustab osa eelpool lõikes 8.1 sätestatud väljaõppest.

9      Kaptenid, laevamehaanikud ja mis tahes muud isikud, kes vastutavad vahetult IGF koodeksiga reguleeritava laeva pardal veetava kütuse hooldamise ja kasutamise eest ning kelle väljaõpe ja tunnistused vastavad jaotise A-V/1-2 lõikes 2 kindlaks määratud pädevusnõuetele veeldatud gaasi tankeritel teenimise kohta, loetakse vastavaks jaotise A-V/3 lõikes 2 sätestatud nõuetele IGF koodeksiga reguleeritavate laevade pardal teenimise laiendatud väljaõppe kohta tingimusel, et nad on ühtlasi:
      .1         täitnud lõike 6 nõuded;
      .2         täitnud lõike 8.2 punkerdamisnõuded või on osalenud kolme lastitoimingu läbiviimisel veeldatud gaasi tankeril;
      .3         on läbinud kolmekuulise meresõidupraktika viimase viie aasta jooksul järgmiste laevade pardal:
            .1   IGF koodeksiga reguleeritavad laevad;
            .2   IGF koodeksiga reguleeritavat kütust lastina vedavad tankerid; või
            .3   gaaskütusel või madala leekpunktiga kütusel töötavad laevad.

10      Iga osalisriik võrdleb enne 1. jaanuari 2017. a gaaskütusel töötavatel laevadel teenivatele isikutele esitatavaid pädevusnõudeid STCW koodeksi jaotises A-V/3 sätestatud pädevusnõuetega, ning teeb kindlaks nimetatud personali täiendusõppe vajaduse.

11      Administratsioonid kindlustavad, et lõigete 4 või 7 kohaselt väljaõppe saanud meremeestele antakse asjakohane kutsetunnistus.

12      Ülaltoodud lõigete 4 või 7 kohase kutsetunnistuse saanud meremehed on kohustatud vähemalt iga viie aasta järel läbima asjakohase täiendusõppe või peavad esitama tõendid, et on viimase viie aasta jooksul saavutanud nõutud pädevusetaseme.“

* * *

 

Annex 6 Resolution MSC.396(95)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json