HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni koodeksi A osa 2015. aasta muudatused [MSC.397(95)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2016, 3

1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni koodeksi A osa 2015. aasta muudatused [MSC.397(95)]

Vastu võetud 11.06.2015

Vabariigi Valitsuse 27.05.2016 korraldus nr 180 koodeksi muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi Manila konverentsi muudatused


RESOLUTSIOON MSC.397(95)

MEREMEESTE VÄLJAÕPPE, DIPLOMEERIMISE JA VAHITEENISTUSE (STCW) KOODEKSI A OSA MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi konventsioon) XII artiklit ja reeglit I/1.2.3, mis käsitleb meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste (STCW) koodeksi A osa muutmise korda,

OLLES KAALUNUD oma üheksakümne viiendal istungil STCW koodeksi A osa muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile  i,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile iv vastu STCW koodeksi muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunkti vii alalõigule 2, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevanduse 100 või enama registertonniste laevade kogumahtuvusest, teatanud organisatsiooni peasekretärile oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB konventsiooni osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile ix jõustuvad lisatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni XII artikli lõike 1 punkti a alapunktile v edastada kõigile konventsiooni osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


Lisa Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse (STCW) koodeksi A osa muudatused

Annex 7 Resolution MSC.397(95)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json