Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse juhilubade vastastikust tunnustamist ja vahetamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2020
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2020, 3

Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse juhilubade vastastikust tunnustamist ja vahetamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Vastu võetud 07.10.2020

Vabariigi Valitsuse 05.03.2020 korraldus nr 72 vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Preambul

Eesti Vabariigi valitsus, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ning Araabia Ühendemiraatide valitsus, mida esindab Siseministeerium (edaspidi pooled),

uskudes kahe riigi vahelistesse sügavatesse suhetesse sooviga parandada liiklusohutust ja hõlbustada nende passiga isikute liikumist teise poole riigi territooriumi külastamisel või seal elades, kellel on oma riigi pädeva asutuse väljastatud juhiluba,

on heaks kiitnud järgmise.


Artikkel 1
Juhilubade tunnustamine

Vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamise eesmärgil tunnustavad mõlemad pooled kehtivat juhiluba, mille teine pool on väljastanud passiga isikule, kes saabub teise poole riiki muudel põhjustel kui seal elamiseks, juhul kui juhiloa omanik vastab teise poole kehtestatud erinevate kategooriate juhilubade miinimumvanuse nõudele.


Artikkel 2
Korrad ja tingimused

Mõlemad pooled vabastavad passiga isiku, kes saabub riiki seal elama asumise eesmärgil, teise poole väljastatud juhiloa vahetamisega seotud teooria- ja sõidueksamist. See vabastus kehtib üksnes mootorrataste ja kergsõidukite juhilubade kategooriatele. Juhiluba vahetatakse pärast elamisloa väljastamist ning vahetatud juhiluba kehtib kummagi poole õigusaktides määratud aja vältel.

Erinevat liiki juhilube vahetatakse järgmise tabeli alusel:

Eesti Vabariik

Araabia Ühendemiraadid

1) A – mootorratas

A1 – mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta. A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti.

A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

   1) Mootorrattad

2) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi.

B1 – neljarattaline sõiduk, mis ei ole mopeed ning mille tühimass ei ületa 400 kilogrammi või kaubaveoks mõeldud sõidukitel 550 kilogrammi ja mille mootori netovõimsus ei ületa 15 kilovatti. Elektrisõidukitel ei arvestata tühimassi hulka akude massi.

   2) Kergesõidukid

   • kaal ei ületa 3,5 tonni;

   • mikrobussid, mis mahutavad kuni 14 sõitjat


Artikkel 3
Vahetamistingimused

Juhilubasid vahetatakse järgmiste tingimuste alusel:
   1) juhiloa vahetamist taotleval isikul on kehtiv elamisluba;
   2) juhiluba peab olema kehtiv ega tohi olla ajutine;
   3) taotleja peab vastama miinimumvanuse nõuetele, mille mõlemad pooled on erinevatele juhiloa kategooriatele kehtestanud;
   4) vahetatav juhiluba peab vastama näidisele;
   5) taotleja juhiluba vahetatakse juhiloa vastu, mis on samaväärne artiklis 2 esitatud tabelis sätestatud juhiloaga;
   6) juhiloa vahetamist taotlev isik peab esitama juhiloast tõlke, mis on pädevale asutusele vastuvõetav;
   7) taotleja peab läbima kohustusliku tervisekontrolli;
   8) juhiloa vahetamisele kohaldatakse muid kummagi poole riigisisesest õigusest tulenevaid kohustuslikke tingimusi;
   9) vahetatud juhiload saadetakse teise riigi pädevale asutusele diplomaatiliste kanalite kaudu. Mõlema poole pädevad asutused on kohustatud esitama teisele poolele vahetatud riikliku juhiloa andmed artikli 5 lõike 2 kohaselt;
   10) vastastikuse mõistmise memorandumi sätteid ei kohaldata isikutele, kellel on poole väljastatud juhiluba, kuid kes ei ole vastava riigi kodanikud.


Artikkel 4
Juhiloa kehtivus

Kui vahetamiseks esitatud juhiloa kehtivus või autentsus tekitab kahtlusi, võib vahetamisega tegelev pädev asutus paluda teise poole pädeval asutusel kontrollida vastava juhiloa kehtivust või autentsust artikli 5 lõike 2 kohaselt.


Artikkel 5
Muudatused liiklust reguleerivates õigusaktides ja pädevates asutustes

1. Mõlemad pooled teatavad teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamata olulistest muudatustest riigi juhilubade kategooriaid ja liiklust reguleerivates õigusaktides või pädevates asutustes.

2. Vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamiseks teevad koostööd:

a) Araabia Ühendemiraatide nimel:
     Ministry of Interior – Federal General Directorate for Licensing Vehicles and Drivers. [email protected];

b) Eesti Vabariigi nimel:
     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Maanteeamet. [email protected]


Artikkel 6
Vaidluste lahendamine

Kõik vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vahel diplomaatiliste kanalite kaudu läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel.


Artikkel 7
Jõustumine, muutmine ja lõpetamine

1. Vastastikuse mõistmise memorandum jõustub kolmekümne (30) päeva möödumisel viimase allakirjutamise kuupäevast ja kehtib tähtajatult.

2. Vastastikuse mõistmise memorandumi tingimusi võib muuta mõlema poole vastastikusel kirjalikul nõusolekul.

3. Kumbki pool võib vastastikuse mõistmise memorandumi lõpetada, andes teisele poolele selle lõpetamise kavatsusest diplomaatiliste kanalite kaudu kolm kuud ette teada.

4. Vastastikuse mõistmise memorandumi lõpetamine ei mõjuta enne lõpetamise kuupäeva vahetatud juhilubade kehtivust.


Alla kirjutatud Tallinnas ja Abu Dhabis kuupäeval, mil mõlemad pooled on sellele vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutanud kahes originaaleksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt kehtivad. Tõlgendamisel lähtutakse esmajoones ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Araabia Ühendemiraatide valitsuse nimel

07/10/2020

21/09/2020

Urmas Reinsalu

Kindralleitnant Saif Bin Zayed Al Nahyan

Välisminister

Asepeaminister ja siseminister

 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the United Arab Emirates on the Mutual Recognition and Exchange of Driving Licenses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json