Teksti suurus:

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 121, 1764

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Vastu võetud 23.10.2002 nr 123

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357) § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev Investorikaitse osafondi (edaspidi osafond) kvartaliosamakse (edaspidi osamakse) aruandluse kord (edaspidi kord) määrab kindlaks investeerimisasutuse poolt tasumisele kuuluva kvartaliosamakse aruande (edaspidi osamakse aruanne) sisu, selle koostamise metoodika ja esitamise korra.

(2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused «Tagatisfondi seaduse» (edaspidi seadus) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi filiaal).

(3) Korda ei kohaldata sellistele krediidiasutustele, fondivalitsejatele ning seaduse § 45 lõikes 2 sätestatud välisriikide krediidiasutuste ja fondivalitsejate filiaalidele, kes ei osuta seaduse § 43 lõikes 2 nimetatud investeerimisteenuseid.

§ 2. Investeerimisasutuse konsolideerimisgrupp

(1) Seaduse §-s 48 sätestatud investeerimisasutuse konsolideerimisgrupina käsitletakse krediidiasutuse konsolideerimisgruppi «Krediidiasutuste seaduse» (RT I 1999, 23, 349; 2002, 17, 96; 21, 117; 23, 131; 53, 336; 63, 387) § 9 tähenduses, investeerimisühingu konsolideerimisgruppi «Väärtpaberituru seaduse» (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387) § 95 tähenduses ja kontserni «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388) § 6 tähenduses.

(2) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi kuulub vähemalt üks krediidiasutus, käsitatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi krediidiasutuse konsolideerimisgrupina ja sellele kohaldatakse «Krediidiasutuste seaduses» ja selle alusel sätestatut.

(3) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi ei kuulu ühtegi krediidiasutust ja sinna kuulub vähemalt üks investeerimisühing, käsitatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi investeerimisühingu konsolideerimisgrupina ja sellele kohaldatakse «Väärtpaberituru seaduses» ja selle alusel sätestatut.

(4) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi ei kuulu mitte ühtegi krediidiasutust ega investeerimisühingut, kohaldatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgrupile «Äriseadustiku» kontserni mõistet.

§ 3. Kasutatud mõisted

(1) Mittetulundusühingud on isikute vabatahtlikud ühendused ja muud eraõiguslikud juriidilised isikud «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) tähenduses, kes tegelevad kaupade või teenuste pakkumisega tasuta või tasu eest, kuid kelle eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

(2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud, kes kuuluvad riigi keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla. Kontroll selliste juriidiliste isikute üle võib olla saavutatud kas otseselt osaluse kaudu (riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub 100% aktsiatest või osadest või enamotsustusõigus) või kaudselt, mis annab riigile või kohalikule omavalitsusele õiguse määrata äriühingu tegevuspoliitikat või nimetada selle juhtivaid töötajaid. Mõiste hõlmab ka riigi poolt asutatud sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikud. Mõiste alla ei kuulu riigi keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla kuuluvad kutselised investorid.

(3) Muud äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud (täisühingud, usaldusühingud, osaühingud, aktsiaseltsid, tulundusühistud), kes ei ole kutselised investorid, finantseerimisasutused, ega lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud. Mõiste hõlmab ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tööandjaks ühele või enamale töötajale. Muude äriühingute alla ei kuulu investeerimisasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud.

(4) Eraisikud käesoleva määruse tähenduses on füüsilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei ole tööandjaks ühelegi töötajale.

(5) Juriidilisest isikust suurklient käesoleva määruse tähenduses on klient, kelle vähemalt 2 kolmest järgnevast majandusnäitajast on kinnitatud majandusaasta aruande põhjal suuremad kui:
1) bilansiline maht 3 123 000 eurot;
2) aasta netokäive 6 250 000 eurot;
3) aasta keskmine töötajate arv 50 inimest.

§ 4. Osamakse aruande koostamine ja esitamine

(1) Investeerimisasutus koostab lisa 1 kohase osamakse aruande.

(2) Osamakse aruande esitab Investeerimisasutus Finantsinspektsioonile (edaspidi Inspektsioon) elektrooniliselt XML formaadis.

(3) Inspektsioon edastab osamakse aruannete andmed Tagatisfondile (edaspidi Fond) elektrooniliselt XLS formaadis.

§ 5. Aruandeperiood ja tähtajad

(1) Investeerimisasutuse osamakse aruandluse aruandeperioodiks on kvartal.

(2) Osamakse aruande Inspektsioonile esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu kümnes päev.

(3) Inspektsioon edastab laekunud osamakse aruannete andmed Fondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks päevaks.

(4) Juhul kui kuu kümnes päev või kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, esitatakse ja edastatakse osamakse aruanne puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

§ 6. Rakendussätted

(1) Esimene osamakse aruanne koostatakse lisas 2 toodud nõuete kohaselt ja esitatakse XLS formaadis Inspektsioonile 7. novembriks 2002. a. Inspektsioon edastab laekunud osamakse aruanded Fondile hiljemalt 11. novembriks 2002. a.

(2) Kuni 1. jaanuarini 2004. a ei arvestata osamakse aruande koostamisel juriidilisest isikutest klientide investeeringuid.

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord»
lisa 1

NÕUDED INVESTORIKAITSE OSAFONDI KVARTALIOSAMAKSE ARUANDELE

I. Nõuded aruande koostamisele

1. Ühe reana tuleb näidata nende ostu- ja müügikäivete ning turuväärtuse summa, mille identifikaatorid langevad kokku.

2. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

3. Investorikaitse osafondi kvartaliosamaks aruande kood on 436.

II. Nõuded aruande struktuurile

Aruande struktuur jaguneb üheksaks alaliigiks:
1. Investeerimisteenuse liik
2. Kliendi liik
3. Suurklient
4. Ostukäive
5. Müügikäive
6. Turuväärtus
7. Klientide arv
8. Osamakse määr
9. Kvartaliosamakse suurus

III. Nõuded aruande struktuuri alaliikidele

1. Investeerimisteenuse liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse, millist investeerimisteenust investeerimisasutus oma kliendile osutab.

Investeerimisteenuse liik Identifikaatori number
1) Väärtpaberite omandamine ja võõrandamine oma/kliendi arvel ning kliendi nimel ja tehingukorralduste vastuvõtmine, edastamine ja täitmine (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktidele 1–3). 1
2) Väärtpaberiportfelli valitsemine (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktile 5) 2
3) Väärtpaberite hoidmine kliendi jaoks (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 44 punktile 1) 3

2. Kliendi liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse kliendi liik, kellele investeerimisasutus investeerimisteenust osutab.

Kliendi liik Identifikaatori number
1) Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing 7
2) Muu äriühing 8
3) Mittetulundusühing 9
4) Eraisik 10

3. Suurkliendi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse, kas aruandereal näidatud klient on juriidilisest kliendist suurklient või mitte.

Juriidilisest isikust kliendid, kelle suuruse hindamisel kasutatavaid näitajaid ei ole võimalik määratleda ning kõik teised kliendid (k.a ülejäänud juriidilised isikud), näidatakse identifikaatori 2 «Muu klient» all.

Kliendi liik Identifikaatori number
1) Juriidilisest isikust suurklient 1
2) Muu klient 2

4. Ostukäive

Aruande selles osas näidatakse väärtpaberite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne ostukäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse tuhandetes Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on ostukäibeks 0 (null).

5. Müügikäive

Aruande selles osas näidatakse väärtpaberite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne müügikäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse tuhandetes Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on müügikäibeks 0 (null).

6. Turuväärtus

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite aruandeperioodi tööpäevade lõpu seisuga turuväärtuste summa. Samuti näidatakse siin investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 3 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt hoitavate väärtpaberite aruandeperioodi tööpäevade lõpu seisuga turuväärtuste summa. Investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 3 vastava teenuse osutamise puhul ei näidata siin nende väärtpaberite turuväärtusi, mis hoitakse investeerimisasutuse klientide nimel ja arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.

Turuväärtus näidatakse tuhandetes Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuseks 0 (null).

7. Klientide arv

Siin näidatakse mitme kliendi investeeringute ostu- ja müügikäive ja/või turuväärtuste summa on aruandereal näidatud.

8. Osamakse määr

Aruande selles osas näidatakse Tagatisfondi nõukogu poolt aruandereal näidatud investeeringu mahule kehtestatud osamakse määr. Osamakse määr esitatakse formaadis osamakse määr jagatud sajaga (m/100).

9. Kvartaliosamakse suurus

Aruande selles osas näidatakse aruanderea andmete alusel arvutatud kvartaliosamakse suurus tuhandetes Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni.

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord»
lisa 2

NÕUDED INVESTORIKAITSE OSAFONDI I KVARTALIOSAMAKSE ARUANDELE

I. Aruande koostamise vorm

(kroonides, ümardatuna täisühikutesse)

Investeerimisteenuse liik Keskmine ostukäive Keskmine müügikäive Turuväärtus
Liik 1     ×
Liik 2 × ×  
Liik 3 × ×  

II. Nõuded aruande täitmisele

1) × – ei kuulu täitmisele;

2) Investeerimisteenuse liik

Liik 1 – Väärtpaberite omandamine ja võõrandamine oma/kliendi arvel ning kliendi nimel ja tehingukorralduste vastuvõtmine, edastamine ja täitmine (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktidele 1–3);

Liik 2 – Väärtpaberiportfelli valitsemine (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktile 5);

Liik 3 – Väärtpaberite hoidmine kliendi jaoks (vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 44 punktile 1);

3) Keskmine ostukäive – 2002. a septembrikuu viimase 10 tööpäeva ostukäivete aritmeetiline keskmine;

4) Keskmine müügikäive – 2002. a septembrikuu viimase 10 tööpäeva müügikäivete aritmeetiline keskmine;

5) Turuväärtus (liik 2) – investeerimisasutuse poolt valitsetavate eraisikutele kuuluvate raha ja väärtpaberite turuväärtuste 2002. a septembrikuu kümnenda, 20. ja viimase päevalõpu seisude aritmeetiline keskmine;

6) Turuväärtus (liik 3) – investeerimisasutuse poolt hoitavate eraisikutele kuuluvate väärtpaberite turuväärtuste 2002. a septembrikuu kümnenda, 20. ja viimase päevalõpu seisude aritmeetiline keskmine. Summa arvutamisel ei võeta arvesse väärtpabereid, mis hoitakse investeerimisasutuse eraisikust klientide nimel ja arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json