Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi kaitsekoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT II, 11.09.2019, 1

Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi kaitsekoostöö kokkulepe

Vastu võetud 01.06.2018

Vabariigi Valitsuse 31.05.2018 korraldus nr 137 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohtaEesti Vabariik ja Portugali Vabariik, edaspidi pooled,

– kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni põhimõtete ja eesmärkidega;

– pidades Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni üheks julgeoleku ja stabiilsuse sambaks;

– olles kindlalt otsustanud kaasa aidata ühtehoidvama Euroopa Liidu ja ulatuslikumate üleatlandiliste suhete edendamisse, tegutsedes partnerluse ja koostöö vaimus tugevate kaitsesuhete loomise nimel nii NATOs kui ka ELi organisatsioonides;

– osaledes demokraatia, rahu ja ühtsuse loomises, kasutades selleks koostöömehhanisme kogu Euroopas;

– soovides arendada ja täiustada kahepoolset kaitsekoostööd;

– ja olles valmis tugevdama koostööd, mis sai alguse Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi ja Portugali Vabariigi riigikaitseministeeriumi vastastikuse mõistmise memorandumiga kaitsekoostöö kohta, millele kirjutati alla 2003. aasta 19. mail Brüsselis,

on kokku leppinud järgmises.


ARTIKKEL 1
EESMÄRK

Kokkuleppe eesmärk on luua poolte kaitsekoostöö alus.


ARTIKKEL 2
KOOSTÖÖVALDKONNAD

1. Poolte koostööd arendatakse järgmistes valdkondades:
    a) riigikaitse- ja julgeolekupoliitika;
    b) riigikaitse- ja sõjaväealased õigusaktid;
    c) relvastuskontroll ja maharelvastumine;
    d) planeerimine ja eelarvestamine;
    e) logistika ja hanked;
    f) tsiviil-sõjaline koostöö;
    g) kaitsetööstus ja sõjatehnika;
    h) haridus, väljaõpe ja õppused;
    i) küberjulgeolek, küberkaitse, kriisiohje küberruumis ja seotud valdkondades;
    j) rahuvalve ja rahu jõustamine;
    k) kriisiohje;
    l) keskkonnaküsimused sõjaväerajatistes;
    m) sõjaajalugu, trükised ja muuseumid;
    n) sotsiaalne, spordi- ja kultuuritegevus;
    o) muud ühised huvivaldkonnad, milles lepitakse kokku poolte kirjalikul nõusolekul.

2. Kokkuleppe täitmiseks ja eespool toodud valdkondades koostöö rakendamiseks võivad pooled sõlmida vastavasisulisi dokumente.


ARTIKKEL 3
KOOSTÖÖ VORMID

Poolte koostööd rakendatakse järgmistes vormides:
    a) poolte esindajate juhitavate delegatsioonide ametlikud ja töövisiidid;
    b) poolte ekspertide kogemuste vahetamine kaitseküsimustes;
    c) sõjaliste õppuste vaatlejate vahetamine;
    d) tehnilise, tehnoloogilise ja tööstusalase teabe vahetamine ja nende võimaluste kasutamine vastastikust huvi pakkuvates valdkondades poolte õigusaktide kohaselt;
    e) sõjaväeinstitutsioonide esindajate kohtumised;
    f) lektorite vahetamine ja osalemine poolte korraldatud kursustel, seminaridel ja sümpoosionidel;
    g) ühine osalemine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO), Euroopa Liidu (EL) sisestes ja kolmandate riikide või muude rahvusvaheliste organisatsioonide mitmepoolsetes algatustes.


ARTIKKEL 4
PÄDEVAD ASUTUSED

Kokkuleppe rakendamise koordineerimiseks määravad pooled pädevateks asutusteks oma kaitseministeeriumides tegutsevad kaitsepoliitika üksused.


ARTIKKEL 5
FINANTSKÜSIMUSED

Kumbki pool kannab kokkuleppe alusel tehtavast kahepoolsest koostööst tulenevad kulud ise, kui pooled ei ole kirjalikus vormis teisiti kokku leppinud.


ARTIKKEL 6
SALASTATUD TEABE TURVALISUS

Poolte vahetatava salastatud teabe kaitse vastab Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi salastatud teabe kaitse kokkuleppe tingimustele, millele kirjutati alla 2005. aasta 29. novembril.


ARTIKKEL 7
SEOS TEISTE RAHVUSVAHELISTE KONVENTSIOONIDEGA

Kokkulepe ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelistest konventsioonidest, mille poolteks nad on, ning seda ei kasutata kolmandate riikide vastu.


ARTIKKEL 8
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel diplomaatiliste kanalite kaudu.


ARTIKKEL 9
KOKKULEPPE MUUTMINE

1. Kokkulepet võib muuta, kui üks pooltest selleks soovi avaldab.

2. Muudatused jõustuvad kokkuleppe artikli 11 tingimuste kohaselt.


ARTIKKEL 10
KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

1. Kokkulepe jääb kehtima määramata ajaks.

2. Kumbki pool võib kokkuleppe mis tahes ajal lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette.

3. Kokkulepe lõpeb kuus kuud pärast asjaomase teate kättesaamist.


ARTIKKEL 11
JÕUSTUMINE

Kokkulepe jõustub, kui möödunud on kolmkümmend päeva viimase sellise teate kättesaamise kuupäevast, millega pooled on diplomaatiliste kanalite kaudu teineteisele teatanud, et kokkuleppe jõustumiseks vajalik riigisisene menetlus on lõppenud.


ARTIKKEL 12
REGISTREERIMINE

Kokkuleppe jõustumisel edastab pool, kelle territooriumil kokkuleppele alla kirjutati, selle Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaati registreerimiseks ÜRO põhikirja artikli 102 alusel ning teavitab teist poolt selle menetluse lõpetamisest ning registreerimisnumbrist.

Koostatud 1. juuniil 2018. aastal Tallinnas kahes originaaleksemplaris eesti, portugali ja inglise keeles ning kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

 

Jüri Luik

José Alberto Azeredo Lopes

Eesti Vabariigi nimel

Portugali Vabariigi nimel

 

 

Agreement between the Republic of Estonia and the Portuguese Republic on co-operation in defence matters 

Acordo entre a República da Estónia e a República Portuguesa sobre cooperação em matéria de defesa 

/otsingu_soovitused.json