Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 11.11.2016, 5

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

Vastu võetud 15.05.2015

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 24.03.2016 korraldus nr 109 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


RESOLUTSIOON MEPC.265(68)

1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONIGA SEOTUD 1978. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOL I, II, IV ja V lisa muudatused
(polaarkoodeksi keskkonnaalaste sätete kasutamise muutmine kohustuslikuks)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles on sätestatud muudatuste tegemise kord ning milles tehakse organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks  läbi vaadata ja vastu võtta MARPOL muudatused,

TUNNISTADES vajadust kehtestada kohustuslik raamistik polaarvetes tegutsevatele laevadele tulenevalt selliste laevade süsteemidele ja tegutsemisele esitatavatest lisanõuetest, mis on rangemad MARPOL olemasolevatest nõuetest ja teistest IMO asjakohastest siduvatest vahenditest,

ARVESTADES resolutsiooni MEPC.264(68), millega merekeskkonna kaitse komitee võttis vastu polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvahelise koodeksi (polaarkoodeks) seoses koodeksi kekskkonnaalaste sätetega;

SAMUTI ARVESTADES, et meresõiduohutuse komitee võttis oma üheksakümne neljandal istungil resolutsiooniga MSC.385(94) vastu polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvahelise koodeksi (polaarkoodeks) seoses koodeksi kekskkonnaalaste sätetega, ning resolutsiooniga MSC.386(94) võttis meresõiduohutuse komitee vastu 1974. aasta SOLAS konventsiooni muudatused, millega polaarkoodeksi ohutusalased sätted muudeti kohustuslikuks,

OLLES kaalunud MARPOL I, II, IV ja V lisa muudatuste projekti, millega polaarkoodeksi keskkonnaalased sätted muudetakse kohustuslikuks,

1. VÕTAB MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu I, II, IV ja V lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

LISA
MARPOL I, II, IV ja V LISA MUUDATUSED

I LISA
NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE EESKIRJAD

1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Reegel 3. Vabastused ja nõuete kohaldamisest loobumine

1      Lõikes 1 lisatakse sõnad „või polaarkoodeksi II-A osa lõike 1 punkti 2“ sõnade „käesoleva lisa 3. ja 4. peatüki“ ja „ehitust ja seadmeid käsitlevate“ vahele.

2      Lisatakse uus lõike 5 punkti 2 alapunkt 2 alljärgnevas sõnastuses:
   „.2      reisid Arktika vetes või“

3      Seniste lõike 5 punkti 2 alapunktide 2 kuni 6 numeratsioon muudetakse selliselt, et need on lõike 5 punkti 2 alapunktid 3 kuni 7 ning nende taanete nummerdus muudetakse vastavalt. Uue numeratsiooniga lõike 5 punkti 2 alapunktides 5 ja 6 asendatakse viited lõike 5 punkti 2 alapunktile 2 ja lõike 5 punkti 2 alapunkti 2 taandele 2 vastavalt viidetega lõike 5 punkti 2 alapunktile 3 ja lõike 5 punkti 2 alapunkti 3 taandele 2.

4      Uue numeratsiooniga lõike 5 punkti 2 alapunkti 3 sissejuhatav lõik asendatakse alljärgnevaga:
   „.3      reisid 50 meremiili kaugusel lähimast maast väljaspool eripiirkonda või väljaspool Arktika vesi, kui tanker teeb:“

Reegel 4. Erandid

5      Sissejuhatav lõik asendatakse alljärgnevaga:
   „Käesoleva lisa reegleid 15 ja 34 ning polaarkoodeksi II-A osa lõike 1 punkti 1 alapunkti 1 ei kohaldata järgmistel juhtudel:“


3. PEATÜKK

KÕIGI LAEVADE MASINARUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED

B osa
SEADMED

Reegel 14. Naftafiltreerimisseadmed

6      Lõike 5 punkt 1 asendatakse alljärgnevaga:
   „.1      laeva puhul, mis teeb reise ainult eripiirkondades või Artika vetes, või“

7      Lõike 5 punkti 3 alapunktis 4 lisatakse sõnad „või Arktika vetes“ sõnade „eripiirkondades“ ja „või on käesoleva reegli“ vahele.

C osa
NAFTAHEITE KONTROLLIMINE

Reegel 15. Naftaheite kontrollimine

8      A jao pealkirja lõpus lisatakse sõnad „välja arvatud Arktika vetes“.

9      C jao pealkirja lõpus lisatakse „ja Arktika veed“.


4. PEATÜKK
NAFTATANKERI LASTIRUUMILE ESITATAVAD NÕUDED

C osa
Nafta käitusheite kontrollimine

Reegel 34. Naftaheite kontrollimine

10        A jao pealkirja lõpus lisatakse sõnad „välja arvatud Arktika vetes“.


6. PEATÜKK
VASTUVÕTUSEADMED

Reegel 38. Vastuvõtuseadmed

11        Lõike 2 punktis 5 lisatakse pärast sõnu „käesoleva lisa reeglite 15 ja 34“ sõnad „ja polaarkoodeksi II-A osa lõike 1 punkti 1 alapunkti 1“.

12        Lõike 3 punktis 5 lisatakse pärast sõnu „käesoleva lisa reegli 15“ sõnad „ja polaarkoodeksi II-A osa lõike 1 punkti 1 alapunkti 1“.


11. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

13        Pärast olemasolevat 10. peatükki lisatakse alljärgnev uus 11. peatükk:

11. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

Reegel 46. Mõisted

Käesolevas lisas

1      Polaarkoodeks – polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks, mis koosneb sissejuhatusest, I-A osast ja II-A osast ning I-B osast ja II-B osast, mis võeti vastu resolutsioonidega MSC.385(94) ja MEPC.264(68), mida võidakse muuta tingimusel, et:
   .1      polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 1. peatüki keskkonnaalaste sätete muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad lisa liites muudatuste tegemise korda; ning
   .2       polaarkoodeksi II-B osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee  vastavalt oma protseduurireeglitele.

2      Artika veed – veed, mis asuvad põhja pool laiuskraadist 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadist 042º00′.0 läänepikkust kuni laiuskraadini 64º37′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 035º27′.0 läänepikkust ulatuvat joont ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 67º03′.9 põhjalaiust ja pikkuskraadini 026º33′.4 läänepikkust ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 70º49′.56 põhjalaiust ja pikkuskraadini 008º59′.61 läänepikkust (Sørkapp, Jan Mayen) ning mööda Jan Mayeni saare lõunakallast kuni laiuskraadini 73º31′.6 põhjalaiust ja pikkuskraadini 019º01′.0 idapikkust Bjørnøya saare juures, ning sealt mööda suure ringi kaart kuni laiuskraadini 68º38′.29 põhjalaiust ja pikkuskraadini 043º23′.08 idapikkust (Cap Kanin Nos) ning sealt mööda Aasia kontinendi põhjakallast ida poole kuni Beringi väinani ja Beringi väinast lääne suunas kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust nii kaugele, kuni algab Ilpyrskiy, ning piki 60. põhjalaiuskraadi ida suunas kuni Etolini väinani ja seda mööda edasi ning sealt mööda Põhja-Ameerika kontinendi põhjakallast lõuna poole kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust ning sealt ida poole mööda laiuskraadi 60º põhjalaiust kuni pikkuskraadini 056º37′.1 läänepikkust ning sealt kuni laiuskraadini 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 042º00′.0 läänepikkust.

3      Polaarveed – Arktika veed ja/või Antarktika piirkond.

Reegel 47. Kohaldamine ja nõuded

1      Käesolev peatükk kohaldub kõigile polaarvetes tegutsevatele laevadele.

2      Kui ei ole otsesõnu teisiti sätestatud, peavad kõik laevad, millele käesoleva reegli lõige 1 kohaldub, täitma polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 1. peatüki keskkonnaalaseid sätteid lisaks kõigile teistele käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.

3      Polaarkoodeksi II-A osa 1. peatüki kohaldamisel tuleks arvesse võtta polaarkoodeksi II-B osas toodud täiendavaid juhiseid.“


II LIIDE

RAHVUSVAHELISE NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUSE (IOPP) JA LISADE VORM

LIIDE
Vorm A

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa

14        Pärast olemasolevat lõiget 7 lisatakse uus lõige 8 alljärgnevas sõnastuses:
   „8      Vastavus polaarkoodeksi II-A osa 1. peatükile
   8.1      Laev vastab polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 1. peatüki lõike 1 punkti 2  keskkonnaalaste sätete lisanõuetele . . . . . . □“

Vorm B
Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa

15        Pärast olemasolevat lõiget 10 lisatakse uus lõige 11 alljärgnevas sõnastuses:
   „11      Vastavus polaarkoodeksi II-A osa 1. peatükile
   11.1      Laev vastab polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 1. peatüki lõike 1 punkti 2  keskkonnaalaste sätete lisanõuetele.“


II LISA

MAHTLASTINA VEETAVATE OHTLIKE VEDELKEMIKAALIDE TEKITATUD SAASTE KONTROLLI REEGLID
1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Reegel 3. Erandid
1      Lõike 1 sissejuhatavas lõigus lisatakse sõnade „selles lisas“ ja „esitatud merreheidet käsitlevaid nõudeid ei kohaldata“ vahele sõnad „ja polaarkoodeksi II-A osa 2. peatükis“.


6. PEATÜKK

SADAMARIIKIDE KONTROLLIMEETMED

Reegel 16. Kontrollimeetmed

2      Lõikes 3 asendatakse viide „reegel 13 ja käesolev reegel“ viitega „reegel 13, käesolev reegel, ning kui laev tegutseb Arktika vetes, siis polaarkoodeksi II-A osa 2. peatükk“.


10. PEATÜKK

POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

3      Pärast olemasolevat 9. peatükki lisatakse alljärgnev uus 10. peatükk:

10. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

Reegel 21. Mõisted

Käesolevas lisas

1      Polaarkoodeks – polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks, mis koosneb sissejuhatusest, I-A osast ja II-A osast ning I-B osast ja II-B osast, mis võeti vastu resolutsioonidega MSC.385(94) ja MEPC.264(68), mida võidakse muuta tingimusel, et:
   .1      polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 2. peatüki keskkonnaalaste sätete muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad lisa liites muudatuste tegemise korda; ning
   .2      polaarkoodeksi II-B osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee  vastavalt oma protseduurireeglitele.

2      Artika veed – veed, mis asuvad põhja pool laiuskraadist 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadist 042º00′.0 läänepikkust kuni laiuskraadini 64º37′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 035º27′.0 läänepikkust ulatuvat joont ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 67º03′.9 põhjalaiust ja pikkuskraadini 026º33′.4 läänepikkust ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 70º49′.56 põhjalaiust ja pikkuskraadini 008º59′.61 läänepikkust (Sørkapp, Jan Mayen) ning mööda Jan Mayeni saare lõunakallast kuni laiuskraadini 73º31′.6 põhjalaiust ja pikkuskraadini 019º01′.0 idapikkust  Bjørnøya saare juures, ning sealt mööda suure ringi kaart kuni laiuskraadini 68º38′.29 põhjalaiust ja pikkuskraadini 043º23′.08 idapikkust (Cap Kanin Nos) ning sealt mööda Aasia kontinendi põhjakallast ida poole kuni Beringi väinani ja Beringi väinast lääne suunas kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust nii kaugele, kuni algab Ilpyrskiy, ning piki 60. põhjalaiuskraadi ida suunas kuni Etolini väinani ja seda mööda edasi ning sealt mööda Põhja-Ameerika kontinendi põhjakallast lõuna poole kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust ning sealt ida poole mööda laiuskraadi 60º põhjalaiust kuni pikkuskraadini 056º37′.1 läänepikkust ning sealt kuni laiuskraadini 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 042º00′.0 läänepikkust.

3      Polaarveed – Arktika veed ja/või Antarktika piirkond.

Reegel 22. Kohaldamine ja nõuded

1      Käesolev peatükk kohaldub kõigile polaarvetes tegutsevatele mahtlastina veetavate ohtlike vedelkemikaalide vedamiseks ettenähtud laevadele.

2      Kui ei ole otsesõnu teisiti sätestatud, peavad kõik laevad, millele käesoleva reegli lõige 1 kohaldub, täitma polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 2. peatüki keskkonnaalaseid sätteid lisaks kõigile teistele käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.

3      Polaarkoodeksi II-A osa 2. peatüki kohaldamisel tuleks arvesse võtta polaarkoodeksi II-B osas toodud täiendavaid juhiseid.“


LIIDE 4
MENETLUSTE JA KORRALDUSTE KÄSIRAAMATU STANDARDVORM

1. jagu. MARPOL II lisa põhipunktid

4      Lõike 1 punkti 3 lõppu lisatakse järgmine lause:
   „Lisaks kehtivad Arktika vetes rangemad heitekriteeriumid vastavalt polaarkoodeksi II-A osa 2. peatükile.“

4. jagu. Lastitankide puhastamise, jääkide heite, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud menetlused

5      Lõike 4 punkti 4 alapunktis 3 asendatakse sõnad „Antarktika eripiirkonnas (merepiirkond lõuna pool 60º lõunalaiust)“ sõnaga „polaarvetes“.


IV LISA
LAEVADE PÕHJUSTATAVA REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 3. Erandid
1      Lõike 1 sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:
„1      Käesoleva lisa reeglit 11 ja polaarkoodeksi II-A osa 4. peatüki lõike 4 punkti 2 ei kohaldata:“


7. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

3      Pärast olemasolevat 6. peatükki lisatakse alljärgnev uus 7. peatükk:

7. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

Reegel 17. Mõisted

Käesolevas lisas:

1      Polaarkoodeks – polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks, mis koosneb sissejuhatusest, I-A osast ja II-A osast ning I-B osast ja II-B osast, mis võeti vastu resolutsioonidega MSC.385(94) ja MEPC.264(68), mida võidakse muuta tingimusel, et:
   .1      polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 4. peatüki keskkonnaalaste sätete muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad lisa liites muudatuste tegemise korda; ning
   .2      polaarkoodeksi II-B osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee  vastavalt oma protseduurireeglitele.

2      Antarktika piirkond – merepiirkond lõuna pool 60º lõunalaiust.

3      Artika veed – veed, mis asuvad põhja pool laiuskraadist 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadist 042º00′.0 läänepikkust kuni laiuskraadini 64º37′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 035º27′.0 läänepikkust ulatuvat joont ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 67º03′.9 põhjalaiust ja pikkuskraadini 026º33′.4 läänepikkust ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 70º49′.56 põhjalaiust ja pikkuskraadini 008º59′.61 läänepikkust (Sørkapp, Jan Mayen) ning mööda Jan Mayeni saare lõunakallast kuni laiuskraadini 73º31′.6 põhjalaiust ja pikkuskraadini 019º01′.0 idapikkust  Bjørnøya saare juures, ning sealt mööda suure ringi kaart kuni laiuskraadini 68º38′.29 põhjalaiust ja pikkuskraadini 043º23′.08 idapikkust (Cap Kanin Nos) ning sealt mööda Aasia kontinendi põhjakallast ida poole kuni Beringi väinani ja Beringi väinast lääne suunas kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust nii kaugele, kuni algab Ilpyrskiy, ning piki 60. põhjalaiuskraadi ida suunas kuni Etolini väinani ja seda mööda edasi ning sealt mööda Põhja-Ameerika kontinendi põhjakallast lõuna poole kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust ning sealt ida poole mööda laiuskraadi 60º põhjalaiust kuni pikkuskraadini 056º37′.1 läänepikkust ning sealt kuni laiuskraadini 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 042º00′.0 läänepikkust.

4      Polaarveed – Arktika veed ja/või Antarktika piirkond.

Reegel 18. Kohaldamine ja nõuded

1      Käesolev peatükk kohaldub kõigile polaarvetes tegutsevatele ja käesoleva lisa kohase tunnistuse saanud laevadele.

2      Kui ei ole otsesõnu teisiti sätestatud, peavad kõik laevad, millele käesoleva reegli lõige 1 kohaldub, täitma polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 4. peatüki keskkonnaalaseid sätteid lisaks kõigile teistele käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.“


V LISA
LAEVADE PÕHJUSTATAVA PRÜGIREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 3. Üldine keeld heita prügi merre

1      Lõikes 1 asendatakse viide „käesoleva lisa reeglites 4, 5, 6 ja 7“ viitega „käesoleva lisa reeglites 4, 5, 6 ja 7 ning polaarkoodeksi II-A osa lõike 5 punktis 2, nagu on määratletud käesoleva lisa reegli 13 lõikes 1.“

Reegel 7. Erandid

2      Lõike 1 sissejuhatav lõik asendatakse järgnevaga:
„1       Käesoleva lisa reegleid 3, 4, 5 ja 6 ning polaarkoodeksi II-A osa 5. peatüki lõike 5 punkti 2 ei kohaldata:“

3      Lõike 2 punkt 1 asendatakse alljärgnevaga:
   „.1      Käesoleva lisa reeglite 4 ja 6 ning polaarkoodeksi II-A osa 5. peatüki nõuded, mis kehtivad teel olevate laevade suhtes, ei kehti toidujäätmete merre heitmise puhul, kui on selge, et selliste toidujäätmete pardal hoidmine kujutaks endast otsest terviseriski pardal olevate inimeste jaoks.“

Reegel 10. Plakatid, prügikäitluskavad ja prügiarvestuse pidamine

4      Lõike 1 punktis 1 lisatakse viitele „käesoleva lisa reeglite 3, 4, 5 ja 6“ sõnad „ning polaarkoodeksi II-A osa lõike 5 punkti 2“.


3. PEATÜKK

POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

5      Lisatakse alljärgnev uus 3. peatükk:

3. PEATÜKK
POLAARVETES TEGUTSEVATE LAEVADE RAHVUSVAHELINE KOODEKS

Reegel 13. Mõisted

Käesolevas lisas:

1      Polaarkoodeks – polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks, mis koosneb sissejuhatusest, I-A osast ja II-A osast ning I-B osast ja II-B osast, mis võeti vastu resolutsioonidega MSC.385(94) ja MEPC.264(68), mida võidakse muuta tingimusel, et:
   .1      polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 5. peatüki keskkonnaalaste sätete muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad lisa liites muudatuste tegemise korda; ning
   .2      polaarkoodeksi II-B osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee  vastavalt oma protseduurireeglitele.

2      Artika veed – veed, mis asuvad põhja pool laiuskraadist 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadist 042º00′.0 läänepikkust kuni laiuskraadini 64º37′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 035º27′.0 läänepikkust ulatuvat joont ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 67º03′.9 põhjalaiust ja pikkuskraadini 026º33′.4 läänepikkust ning sealt mööda loksodroomi kuni laiuskraadini 70º49′.56 põhjalaiust ja pikkuskraadini 008º59′.61 läänepikkust (Sørkapp, Jan Mayen) ning mööda Jan Mayeni saare lõunakallast kuni laiuskraadini 73º31′.6 põhjalaiust ja pikkuskraadini 019º01′.0 idapikkust Bjørnøya saare juures, ning sealt mööda suure ringi kaart kuni laiuskraadini 68º38′.29 põhjalaiust ja pikkuskraadini 043º23′.08 idapikkust (Cap Kanin Nos) ning sealt mööda Aasia kontinendi põhjakallast ida poole kuni Beringi väinani ja Beringi väinast lääne suunas kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust nii kaugele, kuni algab Ilpyrskiy, ning piki 60. põhjalaiuskraadi ida suunas kuni Etolini väinani ja seda mööda edasi ning sealt mööda Põhja-Ameerika kontinendi põhjakallast lõuna poole kuni laiuskraadini 60º põhjalaiust ning sealt ida poole mööda laiuskraadi 60º põhjalaiust kuni pikkuskraadini 056º37′.1 läänepikkust ning sealt kuni laiuskraadini 58º00′.0 põhjalaiust ja pikkuskraadini 042º00′.0 läänepikkust.

3      Polaarveed – Arktika veed ja/või Antarktika piirkond.

Reegel 14. Kohaldamine ja nõuded

1      Käesolev peatükk kohaldub kõigile polaarvetes tegutsevatele laevadele, mille suhtes käesolevat lisa kohaldatakse.

2      Kui ei ole otsesõnu teisiti sätestatud, peavad kõik laevad, millele käesoleva reegli lõige 1 kohaldub, täitma polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 5. peatüki keskkonnaalaseid sätteid lisaks kõigile teistele käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.

3      Polaarkoodeksi II-A osa 5. peatüki kohaldamisel tuleks arvesse võtta polaarkoodeksi II-B osas toodud täiendavaid juhiseid.“


LIIDE
PRÜGIRAAMATU VORM

6      Lõike 4 punkti 1 alapunkti 3 sissejuhatav lõik asendatakse alljärgnevaga:
      „4.1.3   Kui prügi heidetakse merre vastavalt MARPOL V lisa reeglile 4, 5 või 6 või vastavalt polaarkoodeksi II-A osa 5. peatükile:“

* * *


 

Annex 11 Resolution MEPC.265(68)

/otsingu_soovitused.json