Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.266(68)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 11.11.2016, 6

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.266(68)]

Vastu võetud 15.05.2015

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 24.03.2016 korraldus nr 109 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MEPC.266(68)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOL I lisa reegli 12 muudatused

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles on sätestatud muudatuste tegemise kord ning milles tehakse organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks  läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused,

OLLES oma kuuekümne kaheksandal istungil kaalunud MARPOL I lisa muudatuste projekti, mis käsitleb kõigi laevade masinaruumidele esitatavaid nõudeid,

1. VÕTAB konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu I lisa reegli 12 muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt MARPOL artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

LISA
MARPOL I LISA MUUDATUSED

3. PEATÜKK
KÕIGI LAEVADE MASINARUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED

A osa
EHITUS

Reegel 12
Naftajääkide (setete) tankid

Reegli 12 lõiked 1 kuni 4 asendatakse alljärgnevaga:          

„1      Kui ei ole teisiti määratud, kehtib käesolev reegel kõigile laevadele kogumahutavusega vähemalt 400, välja arvatud, et käesoleva reegli lõike 3 punkti 5 on vaja kohaldada reegli 1 lõike 28 punktis 1 määratletud ja hiljemalt 31. detsembril 1979 üle antud laevade suhtes ainult niivõrd, kui see on põhjendatud ja otstarbekas.

2      Naftajäägid (setted) võib kõrvaldada naftajääkide (setete) tankist (tankidest) otse vastuvõtuseadmesse reeglis 13 nimetatud standardse väljalaskeühenduse kaudu või mis tahes muu heakskiidetud naftajääkide (setete) kõrvaldamise vahendi kaudu, nagu näiteks jäätmepõletusahi, naftajääkide (setete) põletamiseks sobiv abikatel või muu aktsepteeritav vahend, mille kohta rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse vormi A või B lisa punkti 3 alapunktis 2 tehakse vastav märge.

3      Naftajääkide (setete) tank (tankid) peab (peavad) olemas olema ning:

      .1      olema masinate tüübile ja teekonna pikkusele vastava mahutavusega, mis võimaldab vastu võtta selliseid naftajääke, mida ei saa muul viisil käesoleva lisa nõuete kohaselt käidelda;

      .2      neil peab olema eriotstarbeline pump, mis võimaldab naftajääkide (setete) välja imemist naftajääkide (setete) tankist (tankidest) naftajääkide (setete) kõrvaldamise eesmärgil reegli 12 lõikes 2 kirjeldatud viisil;

      .3      neil ei tohi olla väljalaskeühendust pilsisüsteemiga, naftase pilsivee kogumistankiga (kogumistankidega), pilseivee separaatori ega naftase vee separaatoritega, välja arvatud, et:
         .1   tank(id) võib varustada ärajuhtimistorudega, mis on käsitsi juhitavate isesulguvate klappidega ning seismajäänud vee hilisema visuaalse jälgimise seadmetega, ja mis juhivad naftase pilsivee kogumistankini või pilsikaevuni, või alternatiivsete seadmetega tingimusel, et sellised seadmed ei ole otseselt ühendatud pilsivee äravoolutorustikuga; ning
         .2   setete tanki äravoolutorustiku ja pilsivee torustiku võib ühendada ühise torustikuga, mis juhib vee reeglis 13 nimetatud standardse väljalaskeühenduseni, kusjuures mõlema süsteemi ühendused võimaliku ühise torustikuga, mille kaudu pilsivesi juhitakse reeglis 13 nimetatud standardse väljalaskeühenduseni, ei tohi võimaldada setete ülekandumist pilsisüsteemi;

      .4      need ei tohi olla paigaldatud mingi torustikuga, millel on muu otseühendus üle parda peale reeglis 13 nimetatud standardse väljalaskeühenduse; ning

      .5      need peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et neid saab kergesti puhastada ja jäägid vastuvõtuseadmesse heita.

4      Enne 1. jaanuari 2017 ehitatud laevad tuleb käesoleva reegli lõike 3 punktiga 3 vastavusse viia hiljemalt 1. jaanuaril 2017 või pärast seda läbiviidavaks esimeseks täisülevaatuseks.“

* * *


Annex 12 Resolution MEPC.266(68)

/otsingu_soovitused.json